Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Stimuleringsregeling Akkerranden Rivierengebied 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Rivierenland
Officiële naam regelingStimuleringsregeling Akkerranden Rivierengebied 2011
CiteertitelStimuleringsregeling Akkerranden Rivierengebied 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Een kopie van het Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 28-09-2011 is als bijlage opgenomen bij deze regeling (zie onder "bijlagen") en is ook te vinden op http://www.waterschaprivierenland.nl/actueel/waterschapsblad.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 16-9-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 28-09-2011 (week 39)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 56, 59, 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

16-09-2011

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 28-09-2011 (week 39)

2010-28268

Tekst van de regeling

Aanhef

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d 26 juli 2011;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 59 en 78 van de Waterschapswet;

gelet op artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Waterschap Rivierenland;

BESLUIT vast te stellen:

Artikelen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • het dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rivierenland

 • wet: Algemene wet bestuursrecht

 • Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Waterschap Rivierenland

 • rand: een strook grond die deel uitmaakt van een agrarisch perceel en gelegen is langs een watervoerend oppervlaktewaterlichaam;

 • oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden alsmede flora en fauna.

Artikel 1.2 Bevoegdheid dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot verstrekking van subsidie als bedoeld in deze regeling.

Artikel 1.3 Subsidieplafond

Voor de verstrekking van subsidies is gedurende de looptijd van deze regeling een bedrag beschikbaar van € 190.000 minus verplichtingen die het dagelijks bestuur is aangegaan voor de jaren 2013 en 2014 op basis van de Stimuleringsregeling Akkerranden Natuurlijke Grenswateren 2010 en de Stimuleringsregeling Akkerranden Langs de Linge 2010.

Artikel 1.4 Subsidiedoeleinden algemeen
 • 1. De subsidie wordt verstrekt voor het niet bemesten, het niet bespuiten en het verschralen van randen, die bijdragen aan een ecologisch beheer langs watervoerende oppervlaktewaterlichamen waardoor de ecologische waterkwaliteit van de watersystemen verbetert.

 • 2. De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 1.4 eerste lid van deze verordening, moeten voldoen aan de voorwaarden bedoeld in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2 Hoogte van de subsidie en voorwaarden

Artikel 2.1 Subsidieverstrekking

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor randen gelegen op:

 • a.

  particuliere grond en

 • b.

  grond gelegen in het gebied aangegeven op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaart.

Artikel 2.2 Subsidievoorwaarden ecologisch beheer langs oppervlaktewaterlichaam
 • 1. De totale lengte van de randen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dient minimaal 50 meter en maximaal 25.000 strekkende meters te bedragen.

 • 2. De rand is minimaal 4 meter breed. Randen langs sloten met een schouwpad van 1,5 m breed, die in eigendom is van het waterschap, komen ook in aanmerking voor subsidie op grond van deze regeling.

 • 3. De breedte van de strook wordt gemeten:

  • a.

   vanaf de boveninsteek van sloot of

  • b.

   wanneer een schouwpad van maximaal 1,5 meter aanwezig is, vanaf de eigendomsgrens met het waterschap.

 • 4. De rand is gelegen langs een watervoerende sloot. De beoordeling of een sloot watervoerend is geschiedt in het jaar dat een aanvraag wordt ingediend.

 • 5. Indien een oppervlaktewaterlichaam gedurende de looptijd niet meer als watervoerend is aan te merken verliest de aanvrager het recht op subsidie voor wat betreft de betreffende rand met ingang van het jaar waarop het dagelijks bestuur constateert dat de sloot niet meer als watervoerend is aan te merken.

 • 6. De rand is gelegen op landbouwgrond, zijnde een agrarisch graslandperceel of een agrarisch bouwlandperceel, waarop neerwaarts bespoten gewassen worden geteeld. Dit zijn de gewassen als bedoeld in artikel 13, lid 4 en 6 van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.

 • 7. De stroken dienen te worden ingezaaid met gras- en/of kruidenmengsel.

 • 8. Niet in aanmerking voor subsidie komen de randen gelegen:

  • op primaire waterkeringen;

  • op percelen waar een 5-meter mestvrije zone langs watergangen verplicht is;

  • op kavelpaden of permanente koepaden

  • op kopakkers waar geen gewasteelt plaatsvindt;

  • langs droge sloten, zoals omschreven in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij;

  • op percelen waarop fruitbomen of laanbomen worden geteeld.

Artikel 2.3 Hoogte van subsidie
 • 1. Het dagelijks bestuur verstrekt subsidie voor twee typen randen: randen op bouwland en randen op grasland.

 • 2. Bouwland: de subsidie bedraagt 0,70 euro per jaar per strekkende meter.

 • 3. Grasland: de subsidie bedraagt 0,35 euro per jaar per strekkende meter.

Artikel 2.4 Aanvrager

De subsidieaanvrager dient op basis van een zakelijk of persoonlijk recht (eigendom, vruchtgebruik, pacht) te beschikken over een recht tot gebruik en beheer van de randen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 2.5 Omzetbelasting
 • 1. Het subsidiebedrag is exclusief omzetbelasting.

 • 2. Het waterschap gaat er van uit dat er geen BTW verschuldigd is over de subsidie die het waterschap verstrekt op basis van deze regeling.

 • 3. Indien mocht blijken dat de verstrekte subsidie wel belast is met BTW, komt deze voor rekening van subsidieontvanger.

Hoofdstuk 3 Aanvraag, beslissing op de aanvraag en betaling

Artikel 3.1 Aanvraag om subsidie
 • 1. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 kan een subsidieaanvraag tot en met 15 januari 2012 worden ingediend. Het dagelijks bestuur wijst de aanvragen af die zijn ingediend na 15 januari 2012.

 • 2. Voor de jaren 2013 en 2014 kan een subsidieaanvraag tot en met 15 januari 2013 worden ingediend. Het dagelijks bestuur wijst de aanvragen af die zijn ingediend na 15 januari 2013.

 • 3. Voor het jaar 2014 kan een subsidieaanvraag tot en met 15 januari 2014 worden ingediend, Het dagelijks bestuur wijst de aanvragen af die zijn ingediend na 15 januari 2014.

Artikel 3.2 Beslissing op de aanvraag om subsidie

In afwijking van artikel 1.6 van de Algemene subsidieverordening stelt het dagelijks bestuur de subsidie vast zonder voorafgaande beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 3.3 Samenloop andere subsidies

In afwijking van artikel 2.1, derde lid van de Algemene subsidieverordening verstrekt het dagelijks bestuur geen subsidie indien aanvrager voor de betreffende randen, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect een andere subsidie ontvangt van enig ander overheidsorgaan, daaronder begrepen instellingen van de Europese Unie.

Artikel 3.4 Uitbetaling

Uitbetaling van de subsidie door het waterschap vindt plaats per kalenderjaar in de maand januari volgend op het kalenderjaar.

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 4.1 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012 en zal gelden tot en met 31 december 2014, en is afhankelijk van het maximale subsidiebudget van € 190.000.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling Akkerranden Rivierengebied 2011.

 • Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 16 september 2011.

 • de secretaris-directeur,  drs. H.C. Jongmans

 • de dijkgraaf,  R. Bleker

 • Bijlage:

 • 1. Kaart (gebieden akkerrandenbeheer Gelderland)