Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen
Externe bijlageWaterschapsblad WSRL, 03-10-2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-9-2012

2) Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 03-10-2012 (week 40)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201230-06-2017besluit I (toevoeging Binnenvaartwet)

18-09-2012

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 03-10-2012 (week 40)

2012-26288
15-09-201104-10-2012nieuwe regeling

08-09-2011

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 14-09-2011 (week 37)

2011-29452

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

 

De secretaris-directeur van Waterschap Rivierenland

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 8.3 lid 4 van de Waterwet;

gelet op artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

gelet op artikel 82 lid 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

gelet op artikel 34 lid 2 van de Scheepvaartverkeerswet;

gelet op artikel 6.2 van de Keur Waterschap Rivierenland;

gelet op artikel 4.1 van de Wegenverordening Waterschap Rivierenland;

gelet op artikel 40 van de Binnenvaartwet;

Besluit:

 

I

de medewerkers in de volgende functies generiek aan te wijzen als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland: de medewerkers van de afdeling Handhaving, de medewerkers van de afdeling Beheer en Onderhoud, de kantonniers van de afdeling Weg- en Waterbouw en de technisch medewerkers van de afdeling Plannen van Waterschap Rivierenland, alsmede de medewerkers van de afdeling Handhaving van Waterschap Hollandse Delta.

Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Waterwet;

  • Wet milieubeheer;

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

  • Scheepvaartverkeerswet;

  • Keur Waterschap Rivierenland;

  • Wegenverordening Waterschap Rivierenland;

  • Binnenvaartwet.

De bevoegdheden voor toezichthouders zijn omschreven in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

II Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het besluit van 11 juli 2011 tot het generiek aanwijzen van toezichthouders door de secretaris-directeur.

Tiel, 8 september 2011.

namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,

de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans MPM

Bijlage  

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 03-10-2012