Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders van 30 november 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-2011nieuwe regeling

29-08-2011

Internet, 9 september 2011

B1103016

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

 

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

Het lid Directieraad van waterschap Hollandse Delta, hiërarchisch verantwoordelijk voor handhaving;

Gehoord het advies van het hoofd van de afdeling Handhaving;

Gelet op:

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 8.3 lid 4 van de Waterwet;

artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 82 lid 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

artikel 34 lid 2 van de Scheepvaartverkeerswet;

artikel 7.2 van de Keur waterschap Hollandse Delta 2009;

regel 4.65 van het Register delegatie en mandaat, behorend bij het Delegatie- en mandaatbesluit 2011;

BESLUIT:

1.    De medewerkers in de volgende functies generiek aan te wijzen als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta: de medewerkers van de afdelingen Handhaving van Waterschap Rivierenland te Tiel en waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Waterwet;

  • Wet milieubeheer;

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

  • Scheepvaartverkeerswet;

  • Keur Waterschap Hollandse Delta 2009;

De bevoegdheden voor toezichthouders zijn omschreven in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.    In te trekken het aanwijzingsbesluit toezichthouders van 30 november 2010, nr. B1004009.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.