Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Scheldestromen

Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Scheldestromen
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingRetributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)
CiteertitelRetributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 6-1-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciale Zeeuwse Courant, 14-01-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 115, lid 1, sub a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2022wijziging regeling

14-12-2022

wsb-2022-14045

2022024403
25-12-202121-12-2022Wijziging regeling

18-11-2021

wsb-2021-15610

2021037675
18-12-202025-12-2021wijziging tarief

10-12-2020

wsb-2020-14212

05-06-202001-01-202018-12-2020wijziging regeling

28-05-2020

wsb-2020-5966

14-01-201101-01-201105-06-2020nieuwe regeling

06-01-2011

Provinciale Zeeuwse Courant, 14-01-2011

201010546

Tekst van de regeling

Intitulé

Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

jaar: een kalenderjaar;

maand: een kalendermaand;

gebruik: het nut van het geheel van inlaat- en meetmiddel, filtersysteem, stuwen en leidingen ten behoeve van het transport van zoetwater;

gebruiker: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn en gelegen zijn in het gebied;

gebied: de Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.) te Rilland.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam gebruiksretributie wordt een recht geheven ter zake het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het waterschap of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij het waterschap in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de gebruiker van de in het gebied aanwezige bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarief

Voor de heffing van het recht geldt als heffingsmaatstaf het gebruik ten behoeve van de ongebouwde onroerende zaken per hectare, of een gedeelte ervan, van de gebruiker.

Het tarief van de gebruiksretributie bedraagt € 37,14 per hectare per jaar.

Artikel 5 Heffingswijze

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag of nota.

Indien het recht wordt geheven bij wege van nota wordt de belastingschuld aan belastingplichtige bekendgemaakt door toezending van de nota.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of bij de aanvang van de belastingplicht.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is het recht verschuldigd na aanvang van de belastingplicht voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in betreffend jaar nog aan volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Ontheffing

 • 1

  Indien na het opleggen van een aanslag of nota aannemelijk wordt gemaakt, dat het belastbare feit zich slechts gedurende een gedeelte van het voor de berekening van het recht in aanmerking genomen heffingstijdvak voordoet wordt op aanvraag ontheffing verleend. De ontheffing wordt berekend over de resterende volle maanden van het belastingjaar.

 • 2

  Het vorige lid is niet van toepassing indien het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

Artikel 8 Betaaltermijnen

Het recht is invorderbaar in twee termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet of de nota en de tweede twee maanden later.

Artikel 9 Kwijtschelding

Van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels

Het dagelijks bestuur van het waterschap kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het recht.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.).