Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen
Externe bijlageexb-2016-4367

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 17-1-2011

2) Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 19-01-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201101-01-201121-07-2011nieuwe regeling

17-01-2011

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 19-01-2011

201101991

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Aanhef

De secretaris-directeur van Waterschap Rivierenland

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 8.3 lid 4 van de Waterwet;

gelet op artikel 18.4 lid 3 van de Wet milieubeheer;

gelet op artikel 82 lid 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

gelet op artikel 2 lid 3 van de Scheepvaartverkeerswet;

gelet op artikel 6.2 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009;

gelet op de desbetreffende bepalingen van het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2010 en de Algemene mandaatregeling Waterschap Rivierenland 2010, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 23 april 2010, en de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011, vastgesteld bij besluit van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 14 december 2010;

Besluit

I

de medewerkers in de volgende functies generiek aan te wijzen als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland: de medewerkers van de afdeling Handhaving, de dijkbeheerders van het team Dijken, Watergangen en Wegen en de kantonniers van het team Wegbeheer van de afdeling Weg- en Waterbouw, de teamleiders en de (senior)onderhoudsmedewerkers van de afdeling Beheer en Onderhoud, alsmede de technisch medewerkers Waterketen van de afdeling Plannen.

Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de :

  • Waterwet;

  • Wet milieubeheer;

  • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

  • Scheepvaartverkeerswet;

  • Keur Waterschap Rivierenland 2009.

De bevoegdheden voor toezichthouders zijn omschreven in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

II         Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2011. 

Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het besluit van 9 december 2009 tot het generiek aanwijzen van toezichthouders door de secretaris-directeur.

Tiel, 17 januari 2011.

de secretaris-directeur

van Waterschap Rivierenland,

drs. H.C. Jongmans