Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Rivierenland
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Een kopie van het Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 24-11-2010 is als bijlage opgenomen bij deze regeling (zie onder "bijlagen")

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 17-9-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 24-11-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artt. 56, 78 en 109a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201106-10-2011nieuwe regeling

17-09-2010

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 24-11-2010

201021965

Tekst van de regeling

Aanhef

Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland besluit

gelet op artikel 109a Waterschapswet,

vast te stellen:

Verordening voor het verrichten van periodiek onderzoek door het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur

Artikelen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en heemraden

 • b.

  doelmatigheid: de mate waarin bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen worden gerealiseerd.

 • c.

  doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde doelen en effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksplan
 • 1. Het dagelijks bestuur biedt ieder jaar uiterlijk vóór 1 november ter vaststelling het algemeen bestuur een onderzoeksplan aan van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object

  • b.

   de reikwijdte

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3. Het onderzoeksplan geeft aan welke budgetten in de programmabegroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 3 Voortgang onderzoeken

Het dagelijks bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de planning respectievelijk de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking
 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien van toepassing aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het dagelijks bestuur indien van toepassing een plan van verbetering op. Het dagelijks bestuur voert op basis van het plan van verbetering de maatregelen uit.

 • 3. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur de rapportage en indien aanwezig het plan van verbetering ter kennisneming aan .

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur 17 september 2010

de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans

de wnd. dijkgraaf, A. Fernhout RA

Toelichting op de artikelen

Artikel 2. Onderzoeksplan

Het onderzoeksplan geeft op hoofdlijnen de voorgenomen onderzoeken weer. De onderzoeken worden in het onderzoeksplan per onderzoek nader uitgewerkt. Afstemming met het algemeen bestuur is minimaal noodzakelijk in verband met de mogelijk uit te voeren onderzoeken door de rekenkamerfunctie. De aanbieding van het onderzoeksplan vindt tijdig plaats. Het plan voor het komende jaar moet uiterlijk 1 november van het voorafgaande jaar worden ingediend bij het algemeen bestuur. Dit zou samen kunnen lopen met de aanbieding van de begroting.

In de verordening kan worden aangegeven wat in een onderzoeksplan in ieder geval moet worden opgenomen. De onderwerpen genoemd in het tweede lid kunnen als volgt worden toegelicht:

 • a.

  Het object van een onderzoek wordt dusdanig omschreven zodat het duidelijk is wat de afbakening van het onderzoek is. Daarbij worden bij de doelmatigheidsonderzoeken de scheidslijnen aangegeven ten aanzien van de te onderzoeken procedures en instrumenten. Bij de doeltreffendheidsonderzoeken worden duidelijk de scheidslijnen met andere beleidsvelden aangegeven.

 • b.

  De reikwijdte van ieder onderzoek strekt zich in beginsel uit over alle organen (algemeen bestuur en dagelijks bestuur), organisatie-eenheden en instellingen waarvoor het waterschap bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door het waterschap worden bekostigd. De reikwijdte kan in het onderzoeksplan worden ingeperkt door het aangeven van het te onderzoeken tijdsvak en de te onderzoeken organen, organisatie-eenheden en instellingen. Aangegeven wordt welk tijdvak wordt onderzocht en welke organisatie-eenheden en instellingen van buiten het waterschap bij het onderzoek worden betrokken. De frequentie van uit te voeren onderzoeken wordt in het onderzoeksplan opgenomen doch niet voorgeschreven in de verordening.

 • c.

  Hier wordt aangegeven welke methoden gebruikt zullen worden.

 • d.

  Een inschatting van de duur van het onderzoek, eventueel onderverdeeld in fasen.

 • e.

  Onderzoeken kunnen in opdracht van het dagelijks bestuur worden uitgevoerd door het ambtelijke apparaat (al dan niet met inbreng van deskundigheid van derden) of geheel door derden. Indien de ambtelijke organisatie de onderzoeken uitvoert zullen in de onderzoeksopzet waarborgen dienen te worden ingebouwd waarmee de onafhankelijkheid van de analyse en/of adviezen ter verbeteringen worden gegarandeerd. Dat betekent dat het onderzoek wel mag worden uitgevoerd door functionarissen die in hun dagelijks werk betrokken zijn bij het onderzoeksobject. De analyse en de aanbevelingen tot verbetering komen echter zoveel als mogelijk onafhankelijk tot stand en worden uitgevoerd door functionarissen die niet in hun dagelijks werk betrokken zijn bij het onderzoeksobject.

Artikel 3. Voortgang onderzoek

De bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Daarbij wordt een relatie gelegd met de inhoud van de programma's van de begroting en jaarstukken. Het ligt voor de hand om in deze paragaaf eveneens te rapporteren over de stand van zaken bij de interne onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.

In de praktijk zal niet altijd gewacht worden op de jaarrekening maar zullen de verslagen tussentijds op de agenda van het algemeen bestuur worden geplaatst.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

Met de instelling van de onderzoeken beoogt het waterschap de transparantie van handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. De bevindingen van de onderzoeken worden dan ook neergelegd in rapporten voor het algemeen bestuur, zoals voorgeschreven in artikel 109a, tweede lid, van de Waterschapswet. De rapporten dienen volgens artikel 103 tweede lid van de Waterschapswet te worden gevoegd bij de jaarrekening en het jaarverslag. Dat betreft uiteraard de verslagen over onderzoeken die lopende het verslagjaar zijn afgerond. Dat sluit echter geenszins uit dat het algemeen bestuur, als zij dat wenst of als het noodzakelijk is, de rapporten ontvangt zodra ze zijn vastgesteld.

Systematische aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid impliceert ook het doel om te leren, om te denken over en te streven naar verbetering, daarom is in deze verordening opgenomen dat evaluatie en aanbevelingen voor verbetering onderdeel zijn van de rapportage, en dat zo nodig door middel van een plan van verbetering het vervolgtraject wordt ingezet. De bedrijfsvoering is een zaak van het dagelijks bestuur. Het is dan ook het dagelijks bestuur dat maatregelen moet nemen tot verbetering. Het dagelijks bestuur stelt een plan van verbetering op en voert deze uit. Het uiteindelijke rapport en het plan van verbetering wordt ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden.

Vaststelling

De nieuwe verordening ex artikel 109a Waterschapswet is van toepassing met ingang van 1 januari 2011.

Daarnaast geldt dat het dagelijks bestuur de verordening binnen twee weken na vaststelling door het algemeen bestuur naar Gedeputeerde Staten moet zenden (artikel 109b Waterschapswet).