Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Verordening behandeling bezwaren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening behandeling bezwaren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010
CiteertitelVerordening behandeling bezwaren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen
Externe bijlageVerordening behandeling bezwaren HHNK 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 17-2-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Holland Combinatie 04-03-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 78
 2. Algemene wet bestuursrecht,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2010nieuwe regeling

17-02-2010

Holland Combinatie 04-03-2010

09.30847

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening behandeling bezwaren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010

 

 

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht (Stb 1992,315).

 • b.

  bestuursorgaan: het college van hoofdingelanden, het college van dijkgraaf en hoogheemraden, de dijkgraaf of een ander persoon of een ander college met enig openbaar gezag bekleed, ieder voor zover hun bevoegdheid betreft.

 • c.

  commissie: een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet.

 • d.

  voorzitter: de voorzitter zoals bedoeld in artikel 4 van deze verordening.

 • e.

  secretaris: de secretaris zoals bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Hoofdstuk II Bezwarencommissie

Artikel 2 - Inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een commissie voor de voorbereiding van en de advisering over de beslissing op ingediende bezwaren, als bedoeld in artikel 1:5 van de wet.

 • 2.

  Het bestuursorgaan beslist op de bij hem ingediende bezwaren na advies van de commissie.

 • 3.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van verordeningen die voortvloeien uit hoofdstuk XVI van de Waterschapswet.

Artikel 3 - Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een (plaatsvervangend) voorzitter en ten minste twee leden die allen worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap.

 • 2.

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden benoemt overeenkomstig het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) voorzitter en de leden van de commissie maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dat de beslissing op het bezwaar neemt.

Artikel 4 - Secretariaat

 • 1.

  Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door een door het college van dijkgraaf en hoogheemraden aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde ambtenaar is bevoegd om namens de voorzitter de in artikel 11 genoemde stukken te ondertekenen.

Artikel 5 - Zittingsduur

 • 1.

  De (plaatsvervangend) voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen door dit schriftelijk mee te delen aan het hoogheemraadschap.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie waarnemen tot in de opvolging is voorzien.

 • 4.

  De (plaatsvervangend) voorzitter en de leden van de commissie kunnen ten hoogste eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 6 - Vergoedingen

 • 1.

  De (plaatsvervangend) voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding.

 • 2.

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt de vergoeding vast.

Hoofdstuk III De procedure

Artikel 7 - Ontvangst bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bestuursorgaan stelt het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken zo spoedig mogelijk in handen van de commissie.

Artikel 8 - Overdracht bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge artikel 2:1, tweede lid, 6:6, 6:17, 7:4, tweede lid, en 7:6, vierde lid, van de wet worden voor toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter.

Artikel 9 - Inlichtingen en advies

 • 1.

  De voorzitter kan ten behoeve van de voorbereiding van het advies rechtstreeks alle inlichtingen inwinnen of doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verzoek van de commissie bij deskundigen advies inwinnen en dezen zonodig uitnodigen ter zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging vereist van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Artikel 10- Plaats en tijdstip hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de zitting, waarin de belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

Artikel 11- Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbenden en het bestuursorgaan ten minste drie weken voor de zitting schriftelijk mee dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2.

  Indien een belanghebbende of het bestuursorgaan wijziging wenst van het tijdstip van de zitting, verzoekt het dit binnen drie dagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde mededeling onder opgaaf van redenen aan de voorzitter.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch ten minste een week voor de zitting, schriftelijk aan de belanghebbenden en het bestuursorgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als bedoeld in het eerste tot en met het derde lid van dit artikel.

 • 5.

  Een gemachtigde overlegt ter zitting een schriftelijke en door de indiener ondertekende machtiging, tenzij hij is ingeschreven als advocaat of procureur of de indiener zelf met hem verschijnt.

Artikel 12 - Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van de commissie, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13 - Onpartijdigheid commissieleden

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de voorbereiding van en beraadslaging over het advies inzake de beslissing op het bezwaar indien bij hen sprake is van vooringenomenheid of persoonlijk belang bij de beslissing.

Artikel 14 - Openbaarheid van de zitting

 • 1.

  De zitting is openbaar.

 • 2.

  Indien gewichtige redenen aanwezig zijn die zich verzetten tegen de openbaarheid van de zitting, besluit de commissie dat de zitting plaatsvindt met gesloten deuren.

 • 3.

  Indien belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van hetgeen is verhandeld tijdens het horen buiten zijn afwezigheid.

 • 4.

  De voorzitter kan, als geheimhouding om gewichtige redenen is geboden, de toepassing van het derde lid achterwege laten.

Artikel 15 - Schriftelijke vastlegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte vermelding in van al hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, wordt dit in het verslag vermeld.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de ter zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 16 - Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voor het uitbrengen van het advies een nader onderzoek wenselijk is, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift toegezonden aan de leden van de commissie, het bestuursorgaan en de belanghebbenden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het bestuursorgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het tweede lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting.

 • 4.

  De commissie beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 5.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 - Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist met gesloten deuren over het door haar aan het bestuursorgaan uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel aan het bestuursorgaan voor de te nemen beslissing op het bezwaar.

 • 4.

  Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 18 - Uitbrengen advies

 • 1.

  Het schriftelijk advies wordt, onder meezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat de gevraagde beslissing dient te nemen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn, zoals bedoeld in het artikel 7:10 eerste lid van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing door het bestuursorgaan, verzoekt de voorzitter het bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden bericht.

 • 4.

  Het bestuursorgaan zendt de commissie een afschrift van zijn beslissing op het bezwaar.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 19 - Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening behandeling bezwaren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2003, vastgesteld bij besluit van 28 mei 2003, nr. 03.7899, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010 of Verordening behandeling bezwaren HHNK 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van hoofdingelanden van 17 februari 2010.

Algemene toelichting

1. Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) per 1 januari 1994 heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden in het recht ten aanzien van de behandeling van bezwaarschriften. Regelingen die voorheen her en der stonden verspreid in een groot aantal wetten werden vervangen door een meer uniforme en meer doorzichtige regeling in de Awb. Ondanks de regeling in de Awb is het hanteren van een verordening behandeling bezwaren toch noodzakelijk. Enerzijds is veel van de regelgeving in de Awb van regelend recht, waarbij het bestuursorgaan over een grote mate van beleidsvrijheid beschikt om de regeling al dan niet (gewijzigd) toe te passen. Anderzijds is veel van de regelgeving van (semi) dwingend recht, waarvan niet of slechts bij uitzondering kan worden afgeweken. Om willekeur in de behandeling van bezwaren te voorkomen is de hantering van een verordening, waarin duidelijke richtlijnen zijn opgenomen voor de behandeling van bezwaren, onontbeerlijk.

De voorgaande verordening is ingevoerd in 2003. Met ingang van 2010 is de verordening aangepast. De verordening zoals deze luidt met ingang van 2010 wijkt af van de verordening 2003 met betrekking tot de indeling van de kamers. De commissie was aanvankelijk verdeeld in een personele en algemene kamer. De algemene kamer adviseert over bezwaren van burgers en ingelanden tegen bestuurlijke besluiten, de personele kamer over bezwaren van personeelsleden tegen rechtspositionele besluiten. Met ingang van 2010 is de personele kamer opgeheven. Verder is in de nieuwe verordening een beperking gesteld aan de mogelijkheid tot herbenoeming van commissieleden.

2. Adviescommissie

Een adviescommissie weerspiegelt het meest het tweeledige karakter van een bezwaarschriftenprocedure; enerzijds als zelfstandig rechtsmiddel en anderzijds als een vorm van verlengde besluitvorming. Door het instellen van een adviescommissie wordt recht gedaan aan zowel de keuze voor distantie van de oorspronkelijke besluitvorming als aan de rechtszekerheid. Het beginsel van de bezwaarschriftenprocedure dat het orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen na heroverweging een nieuw besluit dient te nemen, wordt daardoor niet aangetast. Tevens blijkt dat door de instelling van een adviescommissie de zeefwerking van de bezwaarschriftprocedure toeneemt. De belanghebbende voelt zich veelal meer serieus genomen als het bestuursorgaan zich eveneens ten opzichte van een commissie dient te verantwoorden en zal minder snel geneigd zijn beroep in te stellen tegen de beslissing op het bezwaar.

De wettelijke grondslag voor het instellen van een adviescommissie voor de beslissing op bezwaren is vervat in artikel 7:13 Awb. Dit artikel bepaalt dat de commissie dient te bestaan uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter dient hierbij geen deel uit te maken van en niet werkzaam te zijn onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De bepalingen over de verdere samenstelling van de commissie kunnen door het bestuursorgaan worden aangevuld. In verband met de gewenste onafhankelijkheid dienen de leden van de beide kamers eveneens geen deel uit te maken van en niet werkzaam te zijn onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

3. De behandeling van bezwaarschriften

Om een goed en volledig beeld te kunnen krijgen van de te volgen procedure bij de behandeling van bezwaarschriften is het noodzakelijk om de bepalingen uit de Awb en de verordening naast elkaar te plaatsen. In de artikelsgewijze toelichting wordt dan ook zoveel mogelijk verwezen naar de desbetreffende bepalingen van de Awb die van belang zijn in de bezwaarschriftprocedure.

Op grond van artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken. Het bestuursorgaan beslist vervolgens op grond van artikel 7:10 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen twaalf weken met maximaal zes weken verdaging na ontvangst van het bezwaarschrift. Termijnen overigens waarover direct belanghebbenden in de correspondentie van het hoogheemraadschap uitdrukkelijk zullen worden geïnformeerd.

Bij de behandeling van bezwaarschriften is het bestuursorgaan verplicht belanghebbenden in de gelegenheid te stellen te worden gehoord (artikel 7:2 Awb). Voor een aantal besluiten wordt echter een uitzondering gemaakt op de hoorplicht. De verordening regelt het horen niet uitputtend omdat de Awb zelf reeds een aantal bepalingen voor het horen geeft (zie bijvoorbeeld de artikelen 7:2, 7:9 en 7:13 Awb). Die bepalingen zijn deels dwingend van aard, zodat daarvan niet kan worden afgeweken. Deels betreft het ook bepalingen die als hoofdregel gelden maar waarvan in bijzondere gevallen door lagere regelgevers kan worden afgeweken.

4. Afronding van de procedure

De verordening spitst zich met name toe op de behandeling van bezwaarschriften en eindigt er in feite mee dat door de commissie schriftelijk advies wordt uitgebracht aan het beslissende bestuursorgaan. Is een bezwaarschrift niet-ontvankelijk dan wordt aan de vraag over de gegrondheid van de bezwaren niet toegekomen. In artikel 7:11 van de Awb is bepaald dat indien het bezwaar ontvankelijk is, op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaatsvindt. Voorzover de heroverweging daartoe aanleiding geeft herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt het voorzover nodig in plaats daarvan een nieuw besluit. Dit nieuwe besluit treedt daarmee in de plaats van het oorspronkelijke (bestreden) besluit. Het bestuursorgaan zendt vervolgens een afschrift van zijn beslissing zowel naar de belanghebbende(n) als naar de commissie.

In artikel 7:12 Awb is voorgeschreven dat de beslissing op het bezwaarschrift berust op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking wordt vermeld. Daarbij is het van belang dat indien het bestuursorgaan afwijkt van het advies van de commissie, in de beslissing de reden van die afwijking wordt vermeld en het advies met de beslissing aan belanghebbende wordt meegezonden.

Ten slotte wordt verwezen naar artikel 6:23 Awb, waarin wordt voorgeschreven dat indien beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar, daarvan bij de bekendmaking van de beslissing melding wordt gemaakt. Daarbij moet worden aangegeven door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld. De algemene regeling is dat tegen de beslissing op het bezwaarschrift beroep kan worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

De verwijzing naar de Algemene wet bestuursrecht onder a. is zo uitgebreid geformuleerd om een zo eenduidig mogelijk vertrekpunt te hebben, namelijk de tekst zoals deze in het Staatsblad 1992, 315 was opgenomen. In dit verband zij ook verwezen naar aanwijzing 92 van de op 1 januari 1993 in werking getreden aanwijzingen voor de regelgeving waarin wordt bepaald dat ‘indien een regeling verwijst naar normen die zijn vervat in een andere Nederlandse publiekrechtelijke regeling, die verwijzing mede nadien in werking getreden verwijzingen van die regeling omvat, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld'. De Awb geeft in artikel 1:1 tot en met 1:5 een aantal begripsomschrijvingen die binnen het gehele bestuursrecht van toepassing zijn. De daar omschreven begrippen hoeven in de onderhavige verordening dan ook niet te worden beschreven.

Het begrip ‘bestuursorgaan , dat in artikel 1:1, eerste lid Awb wordt omschreven, wordt in artikel 1, onderdeel b, van de verordening nader geconcretiseerd, in die zin dat de bestuursorganen van het hoogheemraadschap met name worden genoemd. Door op deze manier het begrip bestuursorgaan in te vullen, kan de verordening altijd van toepassing worden geacht wanneer er sprake is van een besluit dat genomen is door een bestuursorgaan van het hoogheemraadschap in de zin van artikel 1, onderdeel b, en tegen welk besluit bezwaar kan worden gemaakt.

Hoofdstuk II Bezwarencommissie

Artikel 2 - Inleidende bepaling

In de algemene toelichting is de keuze voor het instellen van een adviescommissie nader ver(ant)woord. De commissie wordt via deze inleidende bepaling als zodanig geïntroduceerd.

Artikel 1, onderdeel c, verwijst naar de commissie zoals de Awb die kent. Het eerste lid van artikel 2 verwijst naar artikel 1:5 van de Awb, waarin is omschreven wat onder het maken van bezwaar dient te worden verstaan. Het tweede lid bepaalt dat het bestuursorgaan op de bij hem ingediende bezwaren na advies van de commissie beslist. Voor een toelichting op dit lid wordt verwezen naar de algemene toelichting op deze verordening.

Het derde lid bepaalt dat de commissie niet bevoegd is te adviseren ten aanzien van de behandeling van bezwaarschriften tegen belastingbesluiten op grond van de desbetreffende verordeningen. Deze verordeningen vloeien voort uit de Waterschapswet (artikel 110). Artikel 115, tweede lid Waterschapswet stelt leges gelijk met waterschapsbelastingen voor de toepassing van hoofdstuk XVIII inzake de formele bepalingen betreffende heffing en de invordering. Hoewel het maken van bezwaar tegen belastingbesluiten mogelijk is, adviseert de commissie niet op dit ingediende bezwaar. Het uitsluiten van de commissie ten aanzien van ingediende bezwaren tegen de hierboven genoemde belastingbesluiten sluit aan bij de huidige praktijk. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden aangevoerd.

Ten eerste heeft een belastingbesluit (bijvoorbeeld een belastingaanslag) vaak een gebonden karakter. Het besluit wordt ambtshalve gegeven op grond van een belastingverordening waarbij weinig ruimte is voor een belangenafweging. Dit heeft ook gevolgen voor de inhoud van het advies die de commissie zou kunnen geven. Advisering door de commissie heeft in dit geval geen meerwaarde. Ten tweede kent zowel de Invorderingswet als de Algemene wet inzake rijksbelasting een eigen systematiek ten aanzien van besluitvorming en de rechtsbescherming. Met name wat betreft de hoorplicht en de beslistermijn op het bezwaarschrift kennen de Invorderingswet en de Algemene wet inzake de rijksbelasting afwijkende bepalingen ten opzichte van de Awb. Ten derde moet worden verwacht dat in verband met de massaliteit van de belastingbesluiten het aantal bezwaarschriften waarover de commissie zou moeten adviseren onevenredig veel werkzaamheden met zich meebrengt.

Artikel 3 - Samenstelling commissie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden benoemt de commissieleden. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden van de commissie zijn onafhankelijke personen. Zij zijn dus noch lid van het college van dijkgraaf en hoogheemraden noch van het college van hoofdingelanden. Evenmin kunnen zij minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, commissaris van de Koningin, lid van Gedeputeerde Staten, griffier der Staten of ambtenaar zijn door of vanwege het college van dijkgraaf en hoogheemraden aangesteld of daaraan ondergeschikt.

Artikel 4 - Secretariaat

De secretaris is een ambtenaar die is aangewezen om de adviescommissie ambtelijk te ondersteunen gedurende de behandeling van het bezwaarschrift.

Artikel 5 - Zittingsduur

Er is gekozen om de (plaatsvervangend) voorzitter en de leden voor vier jaar te benoemen. Daarna is herbenoeming mogelijk voor ten hoogste één termijn. De bepaling in het derde lid is een ordebepaling.

Artikel 6 - Vergoedingen

Gekozen is voor een vergoeding per uitgebracht advies. Dit betekent dat aan de leden van de commissie ook een vergoeding wordt toegekend indien door de commissie zou worden afgezien van het horen van belanghebbenden, bijvoorbeeld omdat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is of belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

Hoofdstuk III De procedure

Artikel 7 - Ontvangst bezwaarschrift

In artikel 6:14 Awb is vermeld dat de ontvangst van een bezwaarschrift wordt bevestigd (per post of door overhandiging van een ontvangstbevestiging). Bezwaarschriften kunnen in sommige gevallen elektronisch worden ingediend. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft in de ‘Regeling elektronisch bestuurlijk verkee'' nadere regels vastgesteld voor de wijze waarop deze bezwaarschriften worden behandeld. Het is verstandig om in de ontvangstbevestiging te vermelden dat de indiener in de gelegenheid zal worden gesteld te worden gehoord. Op grond van artikel 7:13, tweede lid Awb dient tevens in de ontvangstbevestiging te worden vermeld dat de commissie over het bezwaar zal adviseren. De indiener wordt op deze wijze in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van de te volgen procedure.

Het verdient aanbeveling om, naast aantekening van de datum van ontvangst op het bezwaarschrift, de envelop waarin het is verzonden te bewaren; dit gezien het belang van de datum van het poststempel en ter voorkoming van onnodige geschillen omtrent ontvankelijkheid. Op het moment dat het bezwaarschrift in handen is gesteld van de commissie kan met de behandeling worden begonnen. In verband met de beslistermijnen die de Awb stelt verdient het de voorkeur om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan het gestelde in het tweede lid (‘zo spoedig mogelijk').

Artikel 8 - Overdracht bevoegdheden

Ingevolge artikel 7:13 Awb beslist de commissie over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, artikel 7:5, tweede lid, en voor zover bij wettelijk voorschrift is bepaald, artikel 7:3 Awb. Gezien het imperatieve karakter van deze bepaling is het niet mogelijk om deze bevoegdheden aan de voorzitter of een ander lid van de commissie op te dragen. Dit geldt echter niet voor de overdracht van de onderhavige bevoegdheden; deze kunnen wel bij verordening aan de voorzitter of de secretaris worden overgedragen. De secretaris is werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De voorzitter maakt krachtens artikel 7:13 Awb daarentegen geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. In de persoon van de voorzitter ligt daarom een zekere waarborg.

Artikel 8 regelt de overdracht van de volgende bevoegdheden.

 • 2:1, tweede lid Awb: De voorzitter kan een machtiging verlangen van een gemachtigde. Tevens kan de voorzitter een schriftelijke machtiging verlangen van degene die het bestuursorgaan vertegenwoordigt.

 • 6:6 Awb: De voorzitter kan een termijn stellen waarbinnen het verzuim, in de zin van het niet voldoen aan de vereisten voor indiening van het bezwaarschrift (artikel 6:5 Awb), kan worden hersteld. Dit dient een redelijke termijn te zijn. In de meeste gevallen zal een termijn van twee weken na het einde van de bezwarentermijn voldoende zijn.

 • 6:17 Awb: Het verdient aanbeveling de op de zaak betrekking hebbende stukken niet alleen aan de gemachtigde maar ook aan de indiener van het bezwaar toe te zenden.

 • 7:4, tweede lid Awb: Het ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken kan geschieden ten kantore van het hoogheemraadschap.

 • 7:6, vierde lid Awb: Het is aan de voorzitter om af te wegen of er inderdaad sprake is van gewichtige redenen die rechtvaardigen dat belanghebbenden, wanneer zij afzonderlijk zijn gehoord, niet op de hoogte worden gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten hun aanwezigheid.

Artikel 9 - Inlichtingen en advies

De voorzitter draagt zorg voor een voldoende voorbereiding van de advisering over de beslissing op het bezwaar. Hij krijgt de bevoegdheid om alle gewenste inlichtingen zowel in- als extern in te winnen, die nodig zijn voor de beoordeling van het bezwaar. Zo moet het mogelijk zijn om met de indiener in contact te treden om nadere informatie in te winnen of bijvoorbeeld hem bij kennelijke niet-ontvankelijkheid in overweging te geven het bezwaarschrift in te trekken.

Indien advies wordt ingewonnen bij externe deskundigen dan kan dit kosten met zich meebrengen. Normaal gesproken is in de begroting een post opgenomen die de vergoeding van onkosten regelt die verbonden zijn aan de werkzaamheden van de bezwarencommissie. Het bepaalde in het tweede lid heeft betrekking op bijzondere kosten waarvoor vaak geen voorziening is getroffen. Aangezien het college van dijkgraaf en hoogheemraden is belast met de uitvoering van de begroting, ligt het voor de hand dat deze kosten niet worden gemaakt dan nadat het college van dijkgraaf en hoogheemraden in de gelegenheid is gesteld te beoordelen of deze uitgaven binnen een begrotingspost vallen.

Artikel 10 - Plaats en tijdstip hoorzitting

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 11 - Uitnodiging hoorzitting

Eerste lid: Voor het geval belanghebbende zich laat vertegenwoordigen bepaalt artikel 6:17 Awb dat het bestuursorgaan de uitnodiging voor de hoorzitting ook aan gemachtigde zendt. Het is van belang, mede in verband met een zorgvuldige afweging van de bij het besluit betrokken belangen, dat ook het bestuursorgaan ter zitting is vertegenwoordigd. De termijn van drie weken die ligt tussen de oproeping en de zitting zelf is zodanig dat belanghebbenden en het bestuursorgaan zich behoorlijk op de zitting kunnen voorbereiden.

Tweede lid: In deze bepaling is voorzien in de mogelijkheid om uitstel van de zitting te verzoeken.

Een verzoek behoeft niet altijd te worden gehonoreerd. In verband met de beslistermijnen verdient het aanbeveling om een zodanig verzoek slechts eenmaal en voor een beperkte tijd in te willigen.

Derde lid: Op grond van deze bepaling worden betrokkenen tijdig op de hoogte gesteld van de beslissing op het verzoek om uitstel.

Vierde lid: Er kunnen zich omstandigheden voordoen die tot gevolg hebben dat de termijnen als bedoeld in het eerste lid en het derde lid van dit artikel niet gehandhaafd kunnen worden. Het bepaalde in dit lid betreft een zogenaamde hardheidsclausule zodat overschrijding van deze termijn niet fataal hoeft te zijn en belanghebbenden niet in hun belangen worden geschaad.

Artikel 12 - Quorum

Uitgaande van een adviescommissie bestaande uit twee leden en een voorzitter, zullen in ieder geval twee leden van de adviescommissie aanwezig moeten zijn bij het horen. Eén van de aanwezige leden dient de voorzitter of zijn plaatsvervanger te zijn. Artikel 7:13, derde lid, Awb geeft de bevoegdheid aan de commissie het horen op te dragen aan de voorzitter dan wel aan een onafhankelijk lid van de commissie. Hoewel het horen aan één persoon kan worden opgedragen verdient het aanbeveling om toch een quorum te hanteren. De aanwezigheid van een meerderheid van het aantal leden van de commissie zal naar de burger vertrouwen wekken in tegenstelling tot het gehoord worden door één persoon. Bij de ontvangstbevestiging dient immers te worden vermeld dat op grond van artikel 7:13, tweede lid, Awb een adviescommissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 13 - Onpartijdigheid commissieleden

Een dergelijke bepaling is ook neergelegd voor het bestuursorgaan en de daarvoor werkzame personen in artikel 2:4 Awb. In dit artikel van de verordening wordt echter onpartijdigheid van de leden van de adviescommissie voorgeschreven. Het is aan de leden van de adviescommissie zelf om dit te beoordelen per concreet bestreden besluit.

Artikel 14 - Openbaarheid van zitting

Ingevolge artikel 7:5, tweede lid, Awb besluit het bestuursorgaan, voor zover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of het horen in het openbaar plaatsvindt. De Awb schrijft niet voor dat de hoorzitting bij een bezwaarschriftprocedure openbaar moet zijn. In artikel 7:13, vierde lid, Awb wordt de bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet horen in het openbaar aan de adviescommissie toegekend. In de onderhavige verordeningsbepaling is vastgelegd dat de zitting, het horen, in principe in het openbaar plaatsvindt. Uitzondering op deze regel blijft mogelijk, bijvoorbeeld in het geval dat bijzondere persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard dan wel andere zaken met een vertrouwelijk karakter aan de orde komen. Belanghebbenden of vertegenwoordigers van het bestuursorgaan kunnen een verzoek indienen de zitting met gesloten deuren voort te zetten. Aan dit verzoek wordt eerst gevolg gegeven nadat met gesloten deuren is beslist of aan het verzoek kan worden voldaan.

De zitting dient te worden onderscheiden van de beraadslaging van de commissie, die ingevolge artikel 17 met gesloten deuren plaatsvindt.

Artikel 15 - Schriftelijke vastlegging

Artikel 7:7 Awb eist zeer kort en bondig dat van het horen een verslag wordt gemaakt. De wijze waarop en de inhoudelijke vereisten die aan het verslag worden gesteld, worden niet door de Awb geregeld. Het bepaalde in het eerste lid hoeft niet zover te strekken dat van al het aanwezige publiek naam en hoedanigheid wordt opgenomen. Wel zal uit het verslag duidelijk moeten blijken wie namens welke partij aanwezig was en wat door hen naar voren is gebracht.

Artikel 16 - Nader onderzoek

Een nader onderzoek kan feiten of omstandigheden aan het licht brengen die op het moment van de zitting nog niet bekend waren. Dit kan aanleiding zijn om belanghebbenden en het bestuursorgaan opnieuw te horen. De onderhavige bepaling voorziet in de mogelijkheid dat belanghebbenden, bestuursorgaan of commissieleden aan de voorzitter een verzoek doen om een nieuwe zitting te houden. Vervolgens is het aan de commissie om dit verzoek al of niet in te willigen. Artikel 7:9 Awb bepaalt dat indien het feiten of omstandigheden betreft die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, dit aan belanghebbenden wordt meegedeeld en zij opnieuw in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord.

Artikel 17 - Raadkamer en advies

In tegenstelling tot de hoorzitting, die in beginsel openbaar is, vindt de hier bedoelde beraadslaging altijd plaats met gesloten deuren. In het tweede lid is bepaald dat de stem van de voorzitter beslissend is bij het staken van de stemmen. Dit kan zich namelijk voordoen in die gevallen waarin het vergaderquorum (de voorzitter en een lid) wel aanwezig is, maar de stemmen staken. Ook is het mogelijk dat bij een voltallige commissie één van de leden zich van stemming onthoudt.

Artikel 18 - Uitbrengen advies

Volgens artikel 7:13, zesde lid, Awb maakt in de bezwaarschriftenprocedure het verslag van de hoorzitting deel uit van het advies van de commissie en wordt het schriftelijk uitgebracht. De beslistermijn bedraagt ingevolge artikel 7:10 Awb tien weken, behoudens in het geval van opschorting of met gebruikmaking van de mogelijkheid van verdaging. Het derde lid houdt in dat er van de voorzitter wordt verwacht dat, ingeval hij voorziet dat de termijn als hiervoor bedoeld niet wordt gehaald, hij tijdig het bestuursorgaan verzoekt de beslissing op het bezwaar te verdagen. Het besluit tot verdaging is een beschikking. Ingevolge artikel 7:14 Awb zijn de artikelen 3:41 tot en met 3:45 van die wet, regelende de wijze van bekendmaking en mededeling van besluiten, in casu niet van toepassing.

Artikel 3:40 Awb is wel van toepassing. Dit artikel bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt. Het ligt voor de hand in verband hiermee ook belanghebbenden een afschrift van het verdagingbesluit toe te zenden. Als het bestuursorgaan een beslissing heeft genomen dan wordt een afschrift hiervan aan de commissie toegezonden. Dit is onder meer van belang om een goede wisselwerking tussen het bestuursorgaan en de commissie te creëren. De commissie ziet wat er met haar advies wordt gedaan en kan daarvan leren en vervolgens hierop inspelen bij toekomstige soortgelijke zaken.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 19 - Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

In de artikelen 73 tot en met 76 Waterschapswet is de bekendmaking en inwerkingtreding geregeld van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden. De bepalingen over bekendmaking en mededeling van besluiten zoals opgenomen in afdeling 3:6 Awb zijn op algemeen verbindende voorschriften niet van toepassing (zie artikel 3:1 Awb dat aangeeft dat op besluiten, inhoudende algemeen verbindende voorschriften, slechts de afdelingen 2 tot en met 5 van dat hoofdstuk van toepassing zijn, en wel voor zover de aard van de besluiten zich daartegen niet verzet). Ingevolge artikel 74 Waterschapswet treden bekendgemaakte besluiten in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, tenzij in deze besluiten daarvoor een ander tijdstip is aangewezen. In het eerst lid van het onderhavige artikel wordt een ander tijdstip van inwerkingtreding gebruikt.