Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Besluit Bedieningstijden sluizen en bruggen in beheer bij het waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit Bedieningstijden sluizen en bruggen in beheer bij het waterschap Brabantse Delta
CiteertitelBesluit Bedieningstijden sluizen en bruggen in beheer bij het waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer – water
Externe bijlagebijlage I.pdf (341 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 19-12-2006

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Scheepvaartverkeerswet, artikel 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2006nieuwe regeling

19-12-2006

Onbekend

07I002337

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Bedieningstijden sluizen en bruggen in beheer bij het waterschap Brabantse Delta

 

 

Besluit

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het verzoek van de Stichting Vaarroute om de openingstijden van de sluiscomplexen Benedensas, Dintelsas, Roode Vaart en de Prinslandse Brug te verruimen in verband met de belangen van de waterrecreatie;

overwegingen:

het waterschap is bereid de openingstijden te verruimen; hierover heeft overleg plaatsgehad met de gemeenten Steenbergen en Moerdijk alsmede de provincie; betrokken instanties hebben een positief advies uitgebracht; voor de beroepsvaart zijn de consequenties nihil omdat de openingstijden door de weeks gelijk blijven; in verband hiermee kan de hierna vermelde verruiming van de openingstijden worden doorgevoerd; omdat het schutbedrijf voor de sluizen Dintelsas (Mandersluis) en Benedensas alleen gedurende een bepaalde periode van het jaar aan de orde is (tegengaan van blauwalgen vanaf Volkerak-Zoommeer), heeft de verruiming van de openingstijden vanzelfsprekend alleen betrekking op de periode van het schutbedrijf;

gelet op het mandaatbesluit d.d. 5 december 1995, waarbij Gedeputeerde Staten van Noord -Brabant aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van West-Brabant -en daarmee eveneens aan waterschap Brabantse Delta als rechtsopvolger- met betrekking tot provinciale vaarwegen de bevoegdheid hebben gemandateerd tot het nemen van beslissingen met betrekking tot het aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken alsmede het doen van bekendmakingen met dezelfde strekking als een verkeersteken.

B E S L U I T :

De openingstijden van de sluiscomplexen Benedensas, Dintelsas (Mandersluis), Roode Vaart en de Prinslandse Brug vast te stellen volgens bijlage 1.

Breda, 19 december 2006,

Het dagelijks bestuur,

De dijkgraaf

J.A.M. Vos

De secretaris-directeur 

ir. H.T.C. van Stokkom