Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Legesverordening Waterschap Rivierenland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingLegesverordening Waterschap Rivierenland 2010
CiteertitelLegesverordening Waterschap Rivierenland 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen
Externe bijlageexb-2016-4307

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Advertentie in diverse huis-aan-huis bladen in het gehele gebied van het waterschap, oa in Kontakt Alblasserwaard, week 8, 2010.  Een kopie van de advertentie is als bijlage bijgevoegd.  

2) Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 12-2-2010

3) Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Kontakt Alblasserwaard, 25-02-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artt. 110, 113 en 115

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201001-01-2011nieuwe regeling

12-02-2010

Kontakt Alblasserwaard, 25-02-2010

200945360

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Waterschap Rivierenland 2010

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 12 januari 2010;

gelet op de artikelen 110, 113 en 115 van de Waterschapswet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Legesverordening ten behoeve van diensten door of namens Waterschap Rivierenland verleend.

Aanhef

 

Artikelen

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door het waterschap verlenen van de diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene wet: de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • b.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990;

 • c.

  tabel: de bij deze verordening behorende tabel inhoudende de maatstaven en tarieven voor diensten, verricht door of namens het waterschap;

 • d.

  de ambtenaar belast met de heffing: de ambtenaar als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel d van de Waterschapswet;

 • e.

  het dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Artikel 3 Belastingplicht

 • a.

  Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend, met dien verstande dat het bedrag wordt gevorderd van één van hen.

 • b.

  De belastingplicht ontstaat op het moment dat de aanvrager een dienst aanvraagt.

Artikel 4 Maatstaf en tarief

De leges worden geheven naar de maatstaf en de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 5 Vrijstelling

 • 1.

  Er worden in ieder geval geen leges geheven voor:

  • a.

   de afgifte van stukken, strekkende tot vervanging van die stukken, welke buiten schuld van de

   houder tengevolge van een ramp verloren zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden;

  • b.

   de afgifte van stukken aan publiciteitsmedia;

  • c.

   nasporing in de bij het waterschap berustende stukken, indien zij strekken ten behoeve van een

   wetenschappelijk doel;

  • d.

   de afgifte van stukken aan openbare lichamen, voor zover het de stukken genoemd in hoofdstuk II

   en III van de tabel betreft;

  • e.

   beschikkingen, voor zover de aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing een direct gevolg is van de uitvoering van een werk door Waterschap Rivierenland;

  • f.

   de afgifte van stukken met betrekking tot een lopende bezwaarprocedure.

 • 2.

  De vrijstelling van leges met betrekking tot de afgifte van stukken, zoals genoemd in lid 1, sub a, b en d geldt slechts voor de afgifte van één exemplaar van hetzelfde stuk aan dezelfde aanvrager.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt uit een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftelijk document.

 • 2.

  Na het ontstaan van de belastingplicht kunnen aan de belastingplichtige één of meer voorlopig

  gevorderde bedragen worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de mondelinge kennisgeving wordt gedaan of de schriftelijke kennisgeving wordt uitgereikt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid dient, ingeval de kennisgeving wordt toegezonden,

  betaling plaats te vinden binnen 4 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Vermindering

Op grond van artikel 134 van de Waterschapswet wordt een deel van de leges ter zake van een dienst, genoemd in hoofdstuk V van de tabel, niet in rekening gebracht, en wel een deel ter grootte van:

 • a.

  50%, indien de aanvraag wordt ingetrokken.

 • b.

  25%, indien de aanvraag niet wordt gehonoreerd.

Indien de aanvraag niet-ontvankelijk wordt verklaard of buiten behandeling wordt gesteld, worden geen leges in rekening gebracht.

Artikel 9 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2010. De datum van ingang van de heffing is gelijk aan de datum van inwerkingtreding van de verordening.

 • 2.

  Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, vervalt:

  • de legesverordening voor Waterschap Rivierenland, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland bij besluit van 11 april 2008,

 • met dien verstande dat deze verordening van kracht blijft voor de heffing en invordering van leges ten aanzien van belastbare feiten die zich vóór de in lid 1 bedoelde datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening Waterschap Rivierenland 2010".

 • Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 12 februari 2010

 • de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans.   

 • de dijkgraaf, ir. G.N. Kok.

Tarieventabel

 

Toelichting