Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Vrijstellingsregel grondkerende constructies in wateren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVrijstellingsregel grondkerende constructies in wateren
CiteertitelVrijstellingsregel grondkerende constructies in wateren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer – water
Externe bijlagenAandachtspunten (126 Kb) Principetekening (67 Kb) Meldingsformulier (378 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 4-8-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsrubriek nummer 33, weeknummer 33, 2009-8-13. Per 1 januari 2010 opgenomen in de Algemene Regels voor het watersysteem en de wegen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet,
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 en art. 1:3, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-200931-12-2009nieuwe regeling

04-08-2009

Waterschapsrubriek nummer 33, weeknummer 33, 2009-8-13

B0902038 en B0901859

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstellingsregel grondkerende constructies in wateren

 

 

Vrijstellingsregel grondkerende constructies in wateren

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1. Begrippenlijst

1. Begrenzing van de Waterkering: het gedeelte van de waterkering gelegen tussen de binnen-en buitenteenlijn (kernzone).

2. Beschermingszones: de langs waterstaatswerken gelegen gronden en wateren die dienen voor de instandhouding van de waterstaatswerken en die als zodanig in de legger zijn aangegeven.

3. Grondkerende constructie: constructie van palen en planken of schotten met een grondkerende hoogte tot 0,30 meter, gerekend vanaf het hoogst vigerende peil.

4. Hollandse Delta: waterschap Hollandse Delta.

5. Hoogst vigerende peil: de hoogste waterstand zoals vastgelegd in het peilbesluit (meestal in de zomerperiode).

6. Hulpconstructie: in de uitvoering benodigde constructie of voorziening waarvan tijdens de melding redelijkerwijs niet voorzien kon worden dat deze voor de uitvoering benodigd was.

7. Keur: verordening van het waterschap Hollandse Delta waarin geboden en verboden zijn opgenomen voor waterkeringen, wateren en wegen.

8. Kunstwerken: de waterstaatswerken, die van belang zijn voor de waterhuishouding of de wegen, dan wel uit andere hoofde deel uitmaken van een waterscheiding of een weg of gelegen zijn in, onder of over een boezemwater, een watergang of een weg.

9. Laagst vigerende peil: de laagste waterstand zoals vastgelegd in het peilbesluit (meestal in de winterperiode).

10. Legger: de legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet waarin de functie, de onderhoudsplichtigen en de onderhoudsverplichtingen betreffende de waterstaatswerken zijn vermeld en waarin is aangegeven waaraan deze waterstaatswerken moeten voldoen naar richting, vorm, afmetingen en constructie.

11. Melding: een schriftelijke mededeling van een voorgenomen activiteit binnen het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta.

12. Natte profiel: het gedeelte (oppervlak) van de watergang waar het water zich bevindt bij het hoogst vigerende peil.

13. Peilbesluit: Besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden waarin de omvang en de peilen van een peilgebied zijn vastgelegd.

14. Taluds: de hellende oppervlakken van de zijdelingse begrenzing van wateren.

15. Vrijstelling: een activiteit die onder algemene voorschriften is toegestaan zonder dat daarvoor een vergunningprocedure dient te worden gevolgd.

16. Wateren: boezemwateren en watergangen onder welke benaming dan ook en, als zodanig aangegeven in de legger, die dienen voor de afvoer, aanvoer of berging van water, de boven en onder water gelegen taluds daaronder begrepen.

17. Waterkering: de zeewering, duinen, stranden, dijken, kaden en andere kunstmatige of natuurlijke hoogten, onder welke benaming dan ook, die dienen tot kering van wateren en die als zodanig in de leggers zijn aangegeven.

18. Waterstaatswerken: werken die een waterstaatkundige functie hebben, zoals waterkeringen, wateren, waterscheidingen, wegen, sluizen, duikers, stuwen en inlaat-en uitwateringsgeulen en havens.

19. Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructies of inrichtingen met toebehoren.

Hoofdstuk 2 Reikwijdte

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze vrijstellingsregel is van toepassing op:

1. het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies binnen de begrenzing van wateren en beschermingszones gelegen in het beheersgebied van Hollandse Delta met uitzondering van:

 • grondkerende constructies die worden aangebracht:

 • a.

  binnen een hoofdwatergang;

 • b.

  binnen een natuurvriendelijke oever;

 • c.

  ter plaatse van een rietkraag;

 • d.

  binnen het Binnenwater De Waal;

 • e.

  binnen enige begrenzing of (buiten)beschermingszone van een primaire waterkering.

 • grondkerende constructies met een totale lengte van meer dan 200 meter.

2. het spitten, graven en het verrichten van grondroeringen binnen de begrenzing van wateren en beschermingszones in verband met de in het eerste lid genoemde activiteiten.

3. het spitten, graven en het verrichten van grondroeringen binnen de begrenzing van regionale waterkeringen en (buiten)beschermingszones in verband met de in het eerste lid genoemde activiteiten.

Hoofdstuk 3 Meldingsplicht

Artikel 3. Eisen

1. Voor de uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden die vallen onder artikel 2 van deze vrijstellingsregel moet een schriftelijke melding worden ingediend bij Hollandse Delta.

2. De schriftelijke melding zoals bedoeld in het eerste lid dient te worden gedaan door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend meldingformulier en bevat tenminste:

 • a.

  de naam, adres en woonplaats van degene die verantwoordelijk is voor het plaatsen, vernieuwen, wijzigen of verwijderen van de grondkerende constructies;

 • b.

  de naam van de aannemer die het werk namens de opdrachtgever uitvoert;

 • c.

  de naam van een contactpersoon die tijdens de werkzaamheden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d.

  de locatie van de werkzaamheden (straatnaam, huisnummer, plaatsnaam, gemeente);

 • e.

  de aanvang en duur van de werkzaamheden;

 • f.

  de aard en omschrijving van de werkzaamheden;

 • g.

  overzichtstekening van locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden met straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en gemeente).

Artikel 4. Meldingsprocedure

1. Een schriftelijke melding voor het verrichten van de activiteiten en werkzaamheden die vallen onder artikel 2, dient minimaal vier weken vóór aanvang van de werkzaamheden bij Hollandse Delta te worden ingediend.

2. Op een schriftelijke melding wordt door Hollandse Delta gereageerd binnen drie weken na ontvangst van de melding en alle voor de beoordeling relevante gegevens.

3. Het waterschap laat de melding buiten behandeling indien:

 • a.

  de melding niet valt binnen de reikwijdte van de vrijstellingsregel;

 • b.

  de melder niet heeft voldaan aan één of meerdere eisen zoals vermeld in artikel 3, tweede lid, voor het in behandeling nemen van de melding;

 • c.

  de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de melding.

Artikel 5. Overgangsbepaling

1. Voor alle activiteiten en werkzaamheden die ten tijde van inwerkingtreding van deze vrijstellingsregel rechtmatig ingevolge de AGV 'Beschoeiingen en betuiningen' tot stand zijn gebracht, wordt geacht vrijstelling te zijn verleend ingevolge deze vrijstellingsregel.

Hoofdstuk 4 Voorschriften

Bij de uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden dient te worden voldaan aan de voorschriften zoals opgenomen in deze vrijstellingsregel.

Artikel 6. Algemene Voorschriften

1. Het verrichten van de vrijgestelde activiteiten en werkzaamheden dient 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch of digitaal te worden gemeld bij Hollandse Delta.

2. Aanwijzingen die door of namens Hollandse Delta bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gegeven ter bescherming van het waterstaatkundig belang, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

3. Tijdens de uitvoering van het werk moet een exemplaar van het meldingformulier en de akkoordverklaring van Hollandse Delta op het werk aanwezig zijn.

4. De werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 dienen binnen één jaar te worden uitgevoerd en afgerond.

Artikel 7. Voorschriften grondkerende constructies

1. De grondkerende constructie moet zodanig worden geplaatst dat het natte profiel van de watergang niet wordt verkleind (zie bijlage).

2. De grondkerende constructie moet vloeiend aansluiten op eventuele reeds bestaande grondkerende constructies.

3. De bovenkant van de grondkerende constructie mag niet hoger liggen dan 0,30 meter boven het hoogst vigerende peil (zie bijlage).

4. De uitvoering en constructie van de in deze regeling genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs watergangen en/of wegen berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

5. De constructie en uitvoering van de in deze regeling genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat zij de waterhuishouding of wegbeheer op geen enkele wijze belemmeren.

6. De constructie moet door de houder van de vrijstelling in goede staat worden onderhouden en mag niet door-of overgroeid raken. Dit betekent in ieder geval dat verzakkingen, vervormingen of andere schade aan de constructie direct moet worden hersteld.

7. De grondkerende constructie mag geen onder-en achterloopsheid aan de waterkering veroorzaken of gaan veroorzaken.

Artikel 8. Voorschriften voor grondroeringen

1. Voordat bestaande werken worden vernieuwd, moeten zij geheel uit de watergang worden verwijderd. Als de nieuwe werken niet geheel of gedeeltelijk op dezelfde plaats worden gezet als de bestaande werken, moet het talud weer worden aangevuld en afgewerkt zoals het naastliggende profiel.

2. Losse materialen, grond, planken e.d. welke geen deel uitmaken van de werken, moeten worden verwijderd.

3. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden in of nabij regionale waterkeringen dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel wat afgestemd is op het type waterkering. Dit moet laagsgewijs in lagen van 0,20 meter en moet goed worden verdicht, waarbij eventueel ontstane lagen moeten worden aangevuld.

Artikel 9. Voorschriften voor nazorg en afwerking

1. Bij het uitvoeren van de werken moet van de maten van de watergang(en) volgens de legger worden uitgegaan met dien verstande dat wanneer de watergang ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.

2. De waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

3. Geen grond, bagger of vuil mag, als gevolg van de werkzaamheden, in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse de watergang worden opgeschoond.

Algemene toelichting

Inleiding

Waterschap Hollandse Delta heeft het beheer en onderhoud van de wateren binnen haar beheersgebied. In de artikel 18 van de Keur voor het waterschap Hollandse Delta (hierna: Keur) zijn verbodsbepalingen opgenomen ten aanzien van het verrichten c.q. uitvoeren van diverse activiteiten/werkzaamheden in en nabij wateren. Deze verbodsbepalingen hebben als doel de bescherming van de waterstaatkundige belangen van de wateren gelegen in het beheersgebied van Hollandse Delta.

Het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies binnen de begrenzing van wateren en beschermingszones is op grond van de Keur verboden aangezien deze werken afbreuk kunnen doen aan de waterstaatkundige belangen. Vanuit maatschappelijk belang bezien kan het echter noodzakelijk zijn dat deze werken/activiteiten dienen te worden toegestaan.

Doelstelling

Hollandse Delta wil met deze vrijstellingsregel het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies in en nabij wateren eenvoudig reguleren. Grondkerende constructies zijn werken die een geringe inbreuk maken op de waterhuishouding van wateren en vormen in die zin een laag/gering risico voor de waterstaatkundige belangen. Het is dan ook doelmatig om de vergunningverlening te vereenvoudigen door de inzet van een vrijstellingsregel. Door gebruik te maken van een vrijstellingsregel wordt de proceduretijd aanzienlijk verkort. Voordelen zijn: tijdsbesparing (zowel voor de burger als voor Hollandse Delta) en administratieve lastenverlichting.

De vrijstellingsregel beoogt duidelijk aan te geven onder welke voorwaarden het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies in en nabij wateren is toegestaan zonder dat daarvoor een vergunningsprocedure dient te worden gevolgd, maar kan worden volstaan met een melding. In deze vrijstellingsregel staat de reikwijdte, het juridische kader, de belangenafweging en de voorschriften genoemd die in dit kader van belang zijn.

Juridisch kader

Voor het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies in en nabij wateren zijn de volgende keurbepalingen van belang:

1          In Hoofdstuk 3, van de Keur zijn verboden opgenomen ten aanzien van het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van

grondkerende constructies binnen de begrenzing van wateren en beschermingszones en het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden zoals spitten, graven en het verrichten van grondroeringen.

2          In Hoofdstuk 2, van de Keur zijn verboden opgenomen ten aanzien van het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies binnen de begrenzing de en (buiten)beschermingszones van waterkeringen en beschermingszones en het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden zoals spitten, graven en het verrichten van grondroeringen.

3          Artikel 52, tweede lid, van de Keur geeft het bestuur van Hollandse Delta de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van deze verbodsbepalingen.

4          In artikel 52, derde lid, van de Keur is bepaald dat aan een vrijstelling voorwaarden, beperkingen en voorschriften kunnen worden verbonden.

Belangenafweging

De waterstaatkundige belangen van de wateren gelegen in het beheersgebied van Hollandse Delta kunnen in het geval van het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grond kerende constructies in en nabij wateren, gelet op de geringe risico's die deze werken vormen voor de waterhuishouding van wateren, voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een vrijstellingsregel.

Rechtsbescherming

Bij vrijstellingen is er geen sprake van rechtsbescherming voor belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er kan door belanghebbenden dus geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld tegen een vrijstelling.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1. Begrippenlijst

In dit artikel zijn de begrippen gedefinieerd die van toepassing zijn op deze regeling.

Hoofdstuk 2 Reikwijdte vrijstellingsregel

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

In dit artikel is de activiteit gedefinieerd waarvoor de regeling van toepassing is. Het artikel bepaalt aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een vrijstelling te krijgen van de verbodsbepalingen van de Keur voor het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies (inclusief bijbehorende activiteiten/werkzaamheden) binnen de begrenzing van wateren en beschermingszones in het beheersgebied van Hollandse Delta.

Indien de hiervoor genoemde activiteiten passen binnen de reikwijdte van deze vrijstellingsregel dan is het mogelijk de melding volgens de meldingsprocedure in behandeling te nemen. Passen de activiteiten niet binnen de reikwijdte van deze vrijstellingsregel, dan is het volgen van een vergunningsprocedure noodzakelijk.

Hoofdstuk 3 Meldingsplicht

 

Artikel 3. Eisen

Het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies in en nabij wateren (inclusief bijbehorende activiteiten/werkzaamheden) zijn werken/activiteiten die een geringe inbreuk maken op de waterhuishouding van wateren. Het is echter wel gewenst dat de ligging van de werken bij Hollandse Delta bekend is voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van de in de vrijstellingsregel opgenomen voorschriften en voor de registratie van de werken in het beheersregister (GIS via Geo Data). Het beheersregister dient actueel te zijn in verband met uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan wateren.

In het tweede lid van dit artikel zijn de eisen opgenomen waaraan een melding moet voldoen om in behandeling te worden genomen. De melding dient schriftelijk plaats te vinden conform een door het Dagelijks Bestuur van Hollandse Delta vastgesteld meldingformulier. Dit meldingformulier kan door degene die verantwoordelijk is voor het aanbrengen, hebben en onderhouden van de werken worden gedownload via internet of telefonisch worden opgevraagd bij Hollandse Delta.

Artikel 4. Meldingsprocedure

Dit artikel verwoordt de procedure die van toepassing is op de behandeling van de schriftelijke melding voor het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies in en nabij wateren (incl. bijbehorende activiteiten/werkzaamheden) in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta.

Artikel 4, tweede lid, bepaald dat door Hollandse Delta binnen drie weken na ontvangst van de schriftelijke melding en alle voor de beoordeling relevante gegevens, dient te worden gereageerd.

 • Valt de melding binnen de reikwijdte van de vrijstellingsregel en voldoet de melding aan de vereisten zoals vermeld in artikel 3, tweede lid, dan verstrekt Hollandse Delta binnen drie weken na ontvangst van de melding, een schriftelijke akkoordverklaring aan de indiener van de melding.

 • Indien de melding niet voldoet aan de in artikel 3, tweede lid, opgenomen vereisten of de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de melding, zal door Hollandse Delta binnen drie weken na ontvangst van het meldingformulier een schriftelijk verzoek worden gedaan de melding aan te vullen met de benodigde gegevens binnen een termijn van twee weken. Voldoet de melder niet aan deze eis, dan wordt de melding op grond van artikel 4, derde lid, buiten behandeling gelaten. Hiervan wordt de melder door Hollandse Delta binnen vier weken nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • Indien een schriftelijke melding niet valt binnen de reikwijdte van de vrijstellingsregel, dient een vergunningsprocedure te worden gevolgd. In dit geval laat Hollandse Delta op grond van artikel 4, derde lid, de melding buiten behandeling en deelt de indiener van de melding binnen drie weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee dat de melding niet voldoet aan de reikwijdte van deze vrijstellingsregeling en dat een vergunningsprocedure zal worden opgestart.

Artikel 5. Overgangsbepaling

Dit artikel bewerkstelligt dat rechtmatig verleende vergunningen met behulp van de AGV 'Beschoeiingen en betuiningen', onder de werking van de vrijstellingsregel 'Grondkerende constructies' vallen.

Hoofdstuk 4 Voorschriften

De houder van de vrijstelling moet zich bij het plaatsen, vernieuwen, wijzigen en hebben van grondkerende constructies in en nabij wateren (incl. bijbehorende activiteiten/werkzaamheden) houden aan de voorschriften (verplichtingen) zoals opgenomen in deze vrijstellingsregel. Voor de vrij gestelde activiteiten gelden alleen de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften (afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden).