Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Vrijstellingsregel bruggen over watergangen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVrijstellingsregel bruggen over watergangen
CiteertitelVrijstellingsregel bruggen over watergangen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer – water
Externe bijlageMeldingsformulier (354 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 4-8-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsrubriek nummer 33, week 33, 2009-8-13. Per 1 januari 2010 opgenomen in Algemene Regels voor het Watersysteem en de Wegen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 84
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3 lid 4 en 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-200931-12-2009nieuwe regeling

04-08-2009

Waterschapsrubriek nummer 33, week 33, 2009-8-13

B0902036 en B0901857

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstellingsregel bruggen over watergangen

 

 

Vrijstellingsregel bruggen over watergangen

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1. Begrippenlijst

1. Beschermingszones: de langs waterstaatswerken gelegen gronden en wateren die dienen voor de instandhouding van de waterstaatswerken en die als zodanig

    in de legger zijn aangegeven.

2. Bestuur: dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta.

3. Brug: vaste verbinding, bestaande uit een kunstwerk, ten behoeve van de verplaatsing van goederen of personen, tussen twee fysieke percelen die door een watergang gescheiden

    zijn.

4. Keur: verordening van het waterschap Hollandse Delta waarin geboden en verboden zijn opgenomen voor waterkeringen, wateren en wegen.

5. Kunstwerken: de waterstaatswerken, die van belang zijn voor de waterkering, de waterhuishoudingbeheersing of de wegen, dan wel uit anderen hoofde deel uitmaken

    van een waterkering, een waterscheiding of een weg of gelegen zijn in, onder of over een boezemwater, een watergang of een weg.

6. Legger: de legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en artikel 5 van het reglement, waarin de functie, de onderhoudsplichtigen en de

    onderhoudsverplichtingen betreffende de waterstaatswerken zijn vermeld en waarin is aangegeven waaraan deze waterstaatswerken moeten voldoen naar richting,

    vorm, afmetingen en constructie.

7. Melding: een schriftelijke mededeling van een voorgenomen activiteit binnen het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta.

8. Primaire watergang: watergangen welke in de legger zijn opgenomen als in- en uitwateringsgeul, boezemwater of hoofdwatergang.

9. Taluds: de hellende oppervlakken van de zijdelingse begrenzing van wateren.

10. Watergang: boezemwateren en watergangen onder welke benaming dan ook en, als zodanig aangegeven in de legger, die dienen voor de afvoer, aanvoer of berging

      van water, de boven en onder water gelegen taluds daaronder begrepen.

11 Vrijstelling: een activiteit die onder algemene voorschriften is toegestaan zonder dat daarvoor een vergunningsprocedure dient te worden gevolgd.

Hoofdstuk 2 Reikwijdte

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze vrijstellingsregel is van toepassing op:

1. het aanleggen van bruggen over watergangen in net beheersgebied van Hollandse Delta, met uitzondering van bruggen:

a. die de watergang niet geheel vrij overspannen;

b. die op het hoogst vigerende peil de watergang versmallen;

c. die worden aangebracht binnen een afstand van 10 meter ten opzichte van andere kunstwerken;

d. over de hier genoemde wateren:

 • het Brielse Meer;

 • het Voedingskanaal;

 • het Kanaal door Voorne (voor zover dat in open verbinding staat met het Voedingskanaal);

 • de Bernisse;

 • de Binnenbedijkte Maas;

 • de Strijense haven;

 • de Koedoodseplas;

 • de Gaatkensplas;

 • de Waal op het eiland IJsselmonde;

e. die boven de watergang breder zijn of lager liggen dan de hieronder per categorie  aangegeven breedtes;

Tabel

Categorie

Hoogte boven hoogst viqerend peil

breedte boven de watergang

1. Primaire watergangen breder dan of gelijk aan 3,5 m op de waterlijn en met ten minste 1,0 m waterdiepte op hoogst vigerend peil

1,1 m over ten minste 2,5 m breedte

4 m

2. Watergangen breder dan 14 m op de waterlijn en met ten minste 1,0 m waterdiepte op hoogst vigerend peil

1,1 m over ten minste 2,5 m breedte

10 m

3. Primaire watergangen smaller

dan 3,5 m op de waterlijn en met minder dan 1,0 m waterdiepte op hoogst vigerend peil

0,6 m

4 m

4. Alle buiten de categorieen 1, 2

en 3 vallende watergangen

0,6 m

4 m

2. het spitten, graven en het verrichten van grondroeringen in en nabij wateren in verband met de in het eerste lid genoemde activiteiten.

Hoofdstuk 3 Meldingsplicht

Artikel 3. Eisen

1. Voor de uitvoering van de werken en de werkzaamheden die vallen onder artikel 2 van deze vrijstellingsregel moet een schriftelijke melding worden ingediend bij

    Hollandse Delta.

2. De schriftelijke melding zoals bedoeld in het eerste lid dient te worden gedaan door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier

    (te downloaden via internet of via post verkrijgbaar) en bevat tenminste:

 • a.

  de naam, adres en woonplaats van degene die verantwoordelijk is voor het plaatsen, hebben en onderhouden van de brug;

 • b.

  de naam van de aannemer die het werk namens de opdrachtgever uitvoert;

 • c.

  de naam van een contactpersoon die tijdens de werkzaamheden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d.

  een overzichtstekening met de locatie en de breedte van de brug, voorzien van de naam van de weg, de plaatsnaam en de naam van de gemeente;

 • e.

  een dwarsprofiel van de watergang met daarin de brug opgenomen, voorzien van maatvoering.

Artikel 4. Meldingsprocedure

1. Een schriftelijke melding voor het verrichten van de werkzaamheden die vallen onder artikel 2, dient minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden bij

    Hollandse Delta te worden ingediend.

2. Op een schriftelijke melding wordt door Hollandse Delta gereageerd binnen drie weken na ontvangst van de melding en alle voor de beoordeling relevante gegevens.

3. Het waterschap laat de melding buiten behandeling indien:

 • a.

  de melding niet valt binnen de reikwijdte van de vrijstellingsregel;

 • b.

  de melder niet heeft voldaan aan een of meerdere eisen zoals vermeld in artikel 3, tweede lid, voor het in behandeling nemen van de melding;

 • c.

  de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de melding.

Hoofdstuk 4 Algemene voorschriften

Artikel 5. Voorschriften voor uitvoering en revisie

Bij de uitvoering van de werkzaamheden en het maken van de werken dient te worden voldaan aan de voorschriften zoals opgenomen in deze vrijstelling, te weten:

1. Het verrichten van de vrijgestelde activiteiten en werkzaamheden dient 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch of digitaal te worden gemeld bij

    Hollandse Delta.

2. Aanwijzingen die door of namens Hollandse Delta bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gegeven ter bescherming van het waterstaatkundig belang,

    dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

3. Tijdens de uitvoering van het werk moet een exemplaar van het meldingformulier en de akkoordverklaring van Hollandse Delta op het werk aanwezig zijn.

Artikel 6. Voorschriften ten aanzien van bruggen

1. De oevers, onder en over een lengte van twee meter ter weerszijden van de brug, moeten, door het plaatsen van een beschoeiing en taludbekleding, tegen uitspoeling

    en uitzakken worden beschermd.

2. De brug moet van een deugdelijke constructie zijn en zodanig zijn gefundeerd dat wordt voorkomen dat deze meer zakt dan de natuurlijke maaivelddaling.

3. Na het aanbrengen van de brug moeten de beschermingszone en de naast de brug gelegen delen van de watergang worden hersteld en worden afgewerkt zoals

    het naastliggende profiel.

Aandachtspunten

 • a.

  Een vrijstelling voor de uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden die vallen onder artikel 2 van deze vrijstellingsregel, ontslaat de aannemer of diens uitvoerder van de werkzaamheden niet van de verplichting tot net vragen van toestemming voor net gebruik van de grond aan de perceeleigenaar.

 • b.

  Een vrijstelling voor de uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden die vallen onder artikel 2 van deze vrijstellingsregel, maakt het hebben van andere vergunningen en/of ontheffingen niet overbodig.

 • c.

  Deze vrijstelling voor bruggen heeft alleen betrekking op wateren. De verboden in de Keur welke geen betrekking hebben op wateren zijn onverminderd van kracht.

 • d.

  De aannemer of uitvoerder die werkzaamheden uitvoert in of langs een weg in beheer en onderhoud bij Hollandse Delta dient, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, gedurende de werkzaamheden tijdelijk verwijsborden en markeringen conform de CROW 96b richtlijn te plaatsen.

  Ten minste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden dient de uitvoerder bij Hollandse Delta een plan over de te nemen verkeersmaatregelen (plaats en soort van de borden, verlichting en dergelijke) in te dienen.

 • e.

  Het informeren omtrent de aard en uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden richting derde belanghebbenden berust bij de houder van de vrijstelling.

 • f.

  Het dagelijks bestuur heeft op grond van artikel 52 van de keur van waterschap Hollandse Delta de bevoegdheid om vrijstellingen geheel of gedeeltelijk in te trekken of te wijzigen indien waterstaatkundige belangen dit vereisen.

Algemene toelichting

Inleiding

Waterschap Hollandse Delta heeft het beheer en onderhoud van de wateren binnen haar beheersgebied. In artikel 18 van de Keur voor het waterschap Hollandse Delta (hierna: Keur) zijn verbodsbepalingen opgenomen ten aanzien van het verrichten c.q. uitvoeren van diverse activiteiten/werkzaamheden in en nabij wateren. Deze verbodsbepalingen hebben als doel de bescherming van de waterstaatkundige belangen van de wateren gelegen in het beheersgebied van Hollandse Delta.

Het aanleggen van bruggen over wateren is op grond van de Keur verboden omdat deze werken afbreuk kunnen doen aan de  waterstaatkundige belangen. Vanuit maatschappelijk belang bezien kan het echter noodzakelijk zijn dat deze werken dienen te worden toegestaan.

Doelstelling

Hollandse Delta wil met deze vrijstellingsregel het aanleggen van bruggen over wateren eenvoudig reguleren. Een brug is een werk dat beperkte invloed heeft op de functie en het beheer van watergangen en vormt in die zin een laag/gering risico voor de waterstaatkundige belangen. Het is dan ook doelmatig om de vergunningverlening te vereenvoudigen door de inzet van een vrijstellingsregel. Door gebruik te maken van een vrijstellingsregel wordt de proceduretijd aanzienlijk verkort. Voordelen zijn: tijdsbesparing (zowel voor de burger als voor Hollandse Delta) en administratieve lastenverlichting.

De vrijstellingsregel beoogt duidelijk aan te geven onder welke voorwaarden aanleggen van bruggen in wateren is toegestaan zonder dat daarvoor een vergunningsprocedure dient te worden gevolgd, maar kan worden volstaan met een melding. In deze vrijstellingsregel staat de reikwijdte, het juridische kader, de belangenafweging en de voorschriften genoemd die in dit kader van belang zijn.

Juridisch kader

Voor het kortdurend gebruik van wegen in verband met het houden van een evenement is het noodzakelijk tijdelijk verwijsborden, palen, wegafzettingen e.d. te plaatsen op en langs de betreffende weg.

1. In Hoofdstuk 3, van de Keur zijn verboden opgenomen ten aanzien van het hebben van werken en het uitvoeren van werkzaamheden in, op, onder of over watergangen en de beschermingszones van watergangen in het beheer van Hollandse Delta.

2. Artikel 52, tweede lid, van de Keur geeft het bestuur van Hollandse Delta de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van deze verbodsbepalingen.

3. In artikel 52, derde lid, van de Keur is bepaald dat aan een vrijstelling voorwaarden, beperkingen en voorschriften kunnen worden verbonden.

Belangenafweging

De waterstaatkundige belangen van de wateren gelegen in het beheersgebied van Hollandse Delta kunnen in het geval van het aanleggen van bruggen over wateren, gelet op de geringe risico's die deze werken vormen voor de waterhuishouding van wateren, voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een vrijstellingsregel.

Rechtsbescherming

Bij vrijstellingen is er geen sprake van rechtsbescherming voor belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen een vrijstelling kan door belanghebbenden dus geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1. Begrippenlijst

In dit artikel zijn de begrippen gedefinieerd die van toepassing zijn op deze regeling.

Hoofdstuk 2 Reikwijdte vrijstellingsregel

Artikel 2. Toepassingsbereik

In dit artikel is de activiteit gedefinieerd waarvoor de regeling van toepassing is. Het artikel bepaalt aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een vrijstelling te krijgen van de verbodsbepalingen van de Keur voor het aanleggen van bruggen (inclusief bijbehorende activiteiten/werkzaamheden) in wateren in het beheersgebied van Hollandse Delta.

Indien de hiervoor genoemde activiteiten passen binnen de reikwijdte van deze vrijstellingsregel dan is het mogelijk de melding volgens de meldingsprocedure in behandeling te nemen. Passen de activiteiten niet binnen de reikwijdte van deze vrijstellingsregel, dan is het volgen van een vergunningprocedure noodzakelijk.

De in de reikwijdte onder Artikel 2, sub le gehanteerde hoogten en breedtes zijn bepaald op basis van de onderhoudsmethode. Bij de categorieen 3 en 4 is rijdend onderhoud gewenst en is varend onderhoud niet mogelijk. Dit betekent dat de voor varend onderhoud benodigde hoogte niet aanwezig hoeft te zijn. Daarnaast moet het bij deze categorieen mogelijk zijn om machinaal onderhoud uit te voeren onder een aanzienlijk deel van de brug. Om deze reden is voor deze categorieen een beperkte breedte in de reikwijdte opgenomen.

Hoofdstuk 3 Meldingsplicht

Artikel 3. Eisen

Het plaatsen van bruggen in wateren (inclusief bijbehorende activiteiten/werkzaamheden) zijn werken/activiteiten die een geringe inbreuk maken op de waterhuishouding en de functie en het beheer van watergangen. Het is echter wel gewenst dat de ligging van de werken bij Hollandse Delta bekend is voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van de in de vrijstellingsregel opgenomen voorschriften en voor de registratie van de werken in het beheersregister (GIS via Geo Data). Het beheersregister dient actueel te zijn in verband met uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan wateren.

In het tweede lid van dit artikel zijn de eisen opgenomen waaraan een melding moet voldoen om in behandeling te worden genomen. De melding dient schriftelijk plaats te vinden conform een door het Dagelijks Bestuur van Hollandse Delta vastgesteld meldingformulier. Dit meldingformulier kan door degene die verantwoordelijk is voor het aanbrengen, hebben en onderhouden van de werken worden gedownload via internet of telefonisch worden opgevraagd bij Hollandse Delta.

Artikel 4. Meldingsprocedure

Dit artikel verwoordt de procedure die van toepassing is op de behandeling van de  schriftelijke melding voor het aanleggen van bruggen in wateren (incl. bijbehorende activiteiten/werkzaamheden) in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta.

Artikel 4, tweede lid, bepaald dat door Hollandse Delta binnen drie weken na ontvangst van de schriftelijke melding en alle voor de beoordeling relevante gegevens, dient te worden gereageerd.

Valt de melding binnen de reikwijdte van de vrijstellingsregel en voldoet de melding aan de vereisten zoals vermeld in artikel 3, tweede lid, dan verstrekt Hollandse Delta binnen drie weken na ontvangst van de melding, een schriftelijke akkoordverklaring aan de indiener van de melding.Indien de melding niet voldoet aan de in artikel 3, tweede lid, opgenomen vereisten of de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de melding, zal door Hollandse Delta binnen drie weken na ontvangst van het meldingformulier een schriftelijk verzoek worden gedaan de melding aan te vullen met de benodigde gegevens binnen een Vrijstellingsregel Bruggen over watergangen 6 Waterschap Hollandse Delta termijn van twee weken. Voldoet de melder niet aan deze eis, dan wordt de melding op grond van artikel 4, derde lid, buiten behandeling gelaten. Hiervan wordt de melder door Hollandse Delta binnen vier weken nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, schriftelijk op de hoogte gesteld.

Indien een schriftelijke melding niet valt binnen de reikwijdte van de vrijstellingsregel, dient een vergunningsprocedure te worden gevolgd. In dit geval laat Hollandse Delta op grond van artikel 4, derde lid, de melding buiten behandeling en deelt de indiener van de melding binnen twee weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee dat de melding niet voldoet aan de reikwijdte van deze vrijstellingsregeling en dat een vergunningprocedure zal worden opgestart.

Hoofdstuk 4 Voorschriften

De houder van de vrijstelling moet zich bij het aanleggen van bruggen over wateren (incl. bijbehorende activiteiten/werkzaamheden) houden aan de voorschriften (verplichtingen) zoals opgenomen in deze vrijstellingsregel. Voor de vrij gestelde activiteiten gelden alleen de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften (afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden).