Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Beleidsregel subsidieverstrekking agrarische projecten derden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidieverstrekking agrarische projecten derden
CiteertitelBeleidsregel subsidieverstrekking agrarische projecten derden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2009nieuwe regeling

23-12-2008

Waterschapsrubriek,08-01-2009

B0900259 en B0900393

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidieverstrekking agrarische projecten derden

 

 

Regeling

1. Begrippenlijst

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • agrarisch meetnet: onderzoek naar de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater;

 • agrarische project: onderzoek naar emissiereducerende technieken voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk;

 • contractjaar: het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt toegekend;

 • Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009, vastgesteld bij besluit d.d. 29 november 2007, nr. B0702246, van de Verenigde Vergadering van het waterschap;

 • Waterbeheerplan: beheerplan van het waterschap Hollandse Delta waarin op hoofdlijnen het beleid ten aanzien van de waterkwaliteits- en waterkwantiteitstaken is vastgelegd [plan nog vast te stellen].

2. Inleiding

De voorliggende beleidsregel vindt zijn grondslag in de Subsidieverordening. De subsidiepraktijk van het waterschap moet daarbij aansluiten.

In grote delen van het beheergebied van het waterschap wordt de gewenste waterkwaliteit nog niet bereikt. Via een aantal wetten is geregeld dat de emissie van voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen van agrarische percelen naar het oppervlaktewateren wordt beperkt, maar het verder terugdringen van emissie vanuit de agrarische sector kan bijdragen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Dat gaat dan vaak op vrijwillige basis. Een aantal mogelijke maatregelen zal zich in de praktijk moeten bewijzen. Het waterschap wil dergelijke praktijkproeven, en verspreiding van kennis over (nieuwe) duurzame technieken onder agrariërs, stimuleren met de toekenning van subsidie. De voorwaarden waaronder subsidie kan worden verstrekt staan in deze beleidsregel vermeld.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op Agrarische projecten van derden op het gebied van beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen binnen het beheergebied van het waterschap. PAGINA 3 van 5 Beleidsregels Subsidieverstrekking Waterschap Hollandse Delta

Jaarlijks wordt voorafgaande aan het contractjaar door het waterschap op basis van de resultaten van het agrarisch meetnet gewasbeschermingsmiddelen en het algemeen meetnet van het waterschap een lijst opgesteld op welke aandachtsstoffen de projecten zich moeten richten.

De hoogte van het subsidiebedrag is in deze beleidsregel beperkt tot 45%. Verwezen zij naar punt 9 van deze beleidsregel. De filosofie die daar aan ten grondslag ligt is het feit dat de te subsidiëren activiteit in principe een verantwoordelijkheid is van de subsidieontvanger/begunstigde. Om die reden is er voor gekozen de hoogte van de subsidie niet te leggen op 50%. Om tegelijkertijd uitdrukking te geven aan het feit dat met de te subsidiëren activiteit ook de belangen van het waterschap worden gediend, is er voor gekozen de hoogte van de subsidie te leggen op 45%.

4. Doelgroep

De regeling Agrarisch projecten derden geldt voor (onderzoeks)instellingen die het onderzoek en/of demonstratieprojecten (deels) uitvoeren binnen het beheergebied van het waterschap, of organisaties van agrarische ondernemers die hun bedrijf uitoefenen binnen het gebied van Hollandse Delta.

5. Probleemstelling

De emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van agrarische percelen zorgt er mede voor dat de gewenste waterkwaliteit volgens het Waterbeheerplan niet wordt bereikt. Via het agrarisch meetnet gewasbeschermingsmiddelen wordt de emissie van stoffen naar het oppervlaktewater vastgesteld. Daarmee wordt duidelijk voor welke stoffen een emissiereductie wenselijk is. De toepassing van emissiereducerende technieken zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Onderzoek naar mogelijk alternatieve bestrijdingsmethoden of aanvullende maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater is dan ook noodzakelijk. Door de resultaten van die onderzoeken bekend te maken bij de doelgroep in de agrarische sector wordt de toepassing van nieuwe emissiereducerende technieken gestimuleerd.

6. Doelstelling

Waterschap Hollandse Delta wil met deze beleidsregel de toepassing van nieuwe emissiereducerende technieken voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de agrarische sector stimuleren. Daarvoor wordt bijgedragen in onderzoek naar kansrijke nieuwe technieken die in de praktijk worden onderzocht, die vervolgens bij een positief resultaat moeten worden gepromoot binnen de agrarische sector. Ook wordt bijgedragen aan een betere bekendheid geven in het beheergebied van het waterschap van duurzame nieuwe technieken die elders zijn ontwikkeld.

Deze beleidsregel beoogt aan te geven op welke gronden subsidie kan worden toegekend voor onderzoek naar emissiereducerende technieken in de praktijk en/of de verspreiding van kennis hierover.

7. Juridisch kader en grondslag

Juridisch kader: Algemene wet bestuursrecht.

De beleidsregel wordt ingekaderd door de Algemene wet bestuursrecht. Ingevolge artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht wordt onder een beleidsregel verstaan:

"een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid door een bestuursorgaan." PAGINA 4 van 5 Beleidsregels Subsidieverstrekking Waterschap Hollandse Delta

Grondslag: artikel 1.5 Subsidieverordening.

De voorliggende beleidsregel vindt zijn grondslag in de Subsidieverordening. Ingevolge artikel 1.5, tweede lid, van de Subsidieverordening stellen dijkgraaf en heemraden voor de verschillende subsidiabele activiteiten afzonderlijke beleidsregels vast. In die beleidsregels kunnen zij hetgeen in de verordening is bepaald nader verbijzonderen.

Genoemd tweede lid moet worden gelezen in samenhang met het eerste lid van artikel 1.5. Daarin worden de criteria genoemd waaraan (cumulatief) moet worden voldaan wil een activiteit voor subsidie in aanmerking komen. Op deze plaats wordt volstaan met de opmerking dat met de beleidsregel invulling wordt gegeven aan de voorwaarde dat subsidieverstrekking moet passen binnen het beleid van het waterschap (artikel 1.5, eerste lid, onder letter c, van de Subsidieverordening).

8. Beleidskader

Het beleidskader van het waterschap voor de invulling van de beheertaak waterkwaliteit is vastgelegd in het Waterbeheerplan.

9. Criteria

Vereisten:

 • een projectplan, met daarin beschreven:

 • de doelstelling van het project;

 • een activiteitenplan inclusief tijdspad;

 • de communicatie binnen het project met de betrokkenen en extern richting sector (bijeenkomsten, publicaties, enzovoort);

 • de kostenraming.

 • voorwaarde voor de toekenning van subsidie is dat het onderzoek of de kennisverspreiding gericht moet zijn op de voorafgaande aan het contractjaar vast te stellen lijst van probleemstoffen.

 • een ondertekende verklaring van de ontvangende onderneming volgens bijgevoegd voorbeeld, waarin de aanvrager aangeeft aan de Europese regels voor staatssteun te voldoen.

Subsidieplafond:

 • het voor de subsidiering als bedoeld in deze beleidsregel beschikbare budget wordt jaarlijks door de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta via de begroting in november vastgesteld voor het jaar daarop. In het meerjarenbeleidsplan in juni wordt de trend van het bedrag voor de komende 5 jaar aangeven. Voor 2008 bedroeg het subsidieplafond € 25.000,00;

 • aanvragen om subsidie kunnen slechts worden gehonoreerd indien het beschikbare budget nog niet is overschreden.

Verdeling beschikbaar bedrag:

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen (datum en volgnummer poststukstempel).

Voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd geldt een maximale subsidiebijdrage van 45% van de totale kosten. Daarbij moet het resultaat van de activiteit voor 100% bijdragen aan de taakvervulling van het waterschap. Dat betekent in dit geval dat het onderzoek volledig moet zijn toegespitst op emissiereductie naar het oppervlaktewater. Onderzoek dat deels bijdraagt aan de ontwikkeling van emissiereducerende technieken kunnen naar rato van die bijdrage voor subsidie in aanmerking komen, gebaseerd op de genoemde maximale bijdrage.

Afstemmingsbepaling:

Gelet op artikel 9.1 van de Subsidieverordening geldt dat de subsidiebijdrage van het waterschap los staat van een eventuele andere subsidie door enig PAGINA 5 van 5 Beleidsregels Subsidieverstrekking Waterschap Hollandse Delta

overheidsorgaan, daaronder begrepen organen van de Europese Unie, mits het totale subsidiebedrag de werkelijk gemaakte kosten niet te boven gaat.

10. Subsidieverlening

Aanvraag:

In afwijking op artikel 2.2 van de Subsidieverordening geldt het goedgekeurde projectplan als aanvraagformulier.

11. Subsidievaststelling

De subsidievaststelling voor Agrarische projecten derden verloopt volgens paragraaf 4 van de Algemene Subsidieverordening.

12. Europese richtlijn voor staatssteun

De subsidieverstrekking Agrarische projecten derden kan worden aangemerkt als steunmaatregel. Om te voorkomen dat de subsidieverstrekking in strijd is met de Europese staatssteunregels kan enkel subsidie wordt verstrekt, indien en voor zover ten aanzien van de aanvrager/begunstigde onderneming gebruik gemaakt kan worden van de gewone de-minimisverordening (Verordening 1998/2006) of de de-minimisverordening voor de landbouwproductiesector (Verordening 1535/2007). Deze beleidsregel is bedoeld om subsidie te verstrekken aan (onderzoeks)instellingen of organisaties van agrarische ondernemers. Zolang het geen (individuele) landbouwondernemingen betreft zijn de normale staats-steunvrijstellingen van toepassing, zoals vastgelegd in de gewone de-minimisvrijstelling. Deze bepaald onder meer dat over een periode van drie belastingjaren aan een onderneming (lees: een concern) maximaal € 200.000 de-minimissteun mag worden verstrekt. Meer informatie is te vinden op www.europadecentraal.nl

De bijdragen van alle overheden moeten hiervoor bij elkaar worden opgeteld. De aanvrager moet hiervoor de bijgevoegde verklaring meesturen als onderdeel van de aanvraag.