Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
CiteertitelVerordening beleids- en verantwoordingsfunctie AGV
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening: 26-11-2008

Bron bekendmaking: Weekmedia, 05-02-2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009nieuwe regeling

26-11-2008

Weekmedia, 05-02-2009

AB 08/056

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

 

BESLUIT,

 

gelet op artikel 108 van de Waterschapswet en hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit,

 

vast te stellen:

 

de Verordening op de uitgangspunten voor het beleid, voor het beheer en voor de inrichting van de beleids- en verantwoordingsfunctie van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 (definities)

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens alsmede het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van het waterschap en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

 • b.

  financiële administratie:de financiële positie;

  • het financieel beheer;

  • de uitvoering van de begroting;

  • de uitvoering van investeringsprojecten;

  • het afwikkelen van vorderingen en schulden;

  alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover;

 • c.

  rechtmatigheid: de mate waarin in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, waaronder waterschapsverordeningen alsmede besluiten van algemeen en dagelijks bestuur, wordt gehandeld;

 • d.

  doelmatigheid: de mate waarin bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen worden gerealiseerd;

 • e.

  doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde doelen en effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald;

 • f.

  netto-kosten: lasten die aan een bepaald programma, product c.q. kostendrager worden toegerekend en waarvan zijn afgetrokken de baten (met uitzondering van de belasting– en andere algemene opbrengsten) die aan hetzelfde programma, product c.q. kostendrager worden toegerekend;

 • g.

  beleidsproducten: de beleidsproducten die zijn opgenomen in de door de Unie van Waterschappen vastgestelde BBP-productenstructuur;

 • h.

  beheerproducten: de beheerproducten die zijn opgenomen in de door de Unie van Waterschappen vastgestelde BBP-productenstructuur;

 • i.

  Waterschapswet: de Waterschapswet zoals deze luidt na het in werking treden van de Wet modernisering waterschapsbestel van 21 mei 2007 (Staatsblad 2007, 208);

 • j.

  Waterschapsbesluit: ‘Besluit van 29 november 2007, houdende regels met betrekking tot de waterschappen‘ (Staatsblad 2007, 497).

Hoofdstuk 2 Beleidsvoorbereiding en verantwoording

Kaderstelling

Artikel 2 (beleids- en verantwoordingscyclus)

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de onderdelen van de beleids- en verantwoordingscyclus voor het begrotingsjaar en de periode van de meerjarenraming vast en geeft jaarlijks aan op welk moment de onderdelen daarvan moeten worden aangeboden en wanneer deze zullen worden behandeld.

 • 2.

  Het waterbeheerplan maakt onderdeel van de beleids- en verantwoordingscyclus uit en wordt eenmaal in de zes jaar vastgesteld.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de onderdelen van de beleids- en verantwoordingscyclus voldoen aan de relevante bepalingen van hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit, aan relevante overige wetgeving en aan datgene wat in deze verordening wordt bepaald.

Artikel 3 (programma’s)

Het algemeen bestuur stelt een programma-indeling vast.

Beleidsbepaling

Artikel 4 (kaders meerjarenbeleid)

Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks bevindingen over de beleidsuitvoering in het voorgaande begrotingsjaar en mogelijke kaders voor het beleid in de komende begrotingsjaren aan het algemeen bestuur aan.

Artikel 5 (meerjarenraming)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks ter vaststelling een meerjarenraming met toelichting aan het algemeen bestuur aan waarin voorstellen worden gedaan voor het beleid in het volgende begrotingsjaar en vier daaropvolgende jaren.

 • 2.

  In het onderdeel ‘financiering’ van de toelichting van de meerjarenraming worden opgenomen:

  • a.

    een vermogensbehoefteplanning;

  • b.

    een beschouwing over de rente-ontwikkeling;

  • c.

    een rentegevoeligheidsanalyse.

Artikel 6 (ontwerp-begroting en geplande investeringen)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks ter vaststelling een ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur aan waarin voorstellen worden gedaan voor het beleid in het volgende begrotingsjaar.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat er bij de begrotingsbehandeling een overzicht is geagendeerd van de investeringen waarvan de start van de uitvoering c.q. het moment van aanschaffing in het begrotingsjaar is gepland. In dit overzicht zijn opgenomen de raming van de investeringsuitgaven en van de aan de investeringen gerelateerde inkomsten.

Artikel 7 (vaststelling begroting en investeringskredieten)

 • 1.

  Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de netto-kosten die per programma zijn opgenomen alsmede de dekkingsmiddelen die zijn opgenomen in de begroting naar kostendragers.

 • 2.

  Op basis van het in artikel 6, tweede lid bedoelde overzicht van investeringen stelt het algemeen bestuur vast van welke investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De uitgaven en inkomsten van de overige investeringen worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd.

 • 3.

  Voor investeringen die in de loop van het begrotingsjaar in uitvoering worden genomen en waarvoor geen autorisatie is verleend bij de begrotingsbehandeling legt het dagelijks bestuur voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan het algemeen bestuur voor.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zorgt er ten aanzien van de raming van de netto-kosten naar programma´s voor dat deze netto-kosten, door middel van kostentoerekening, eenduidig kunnen worden toegewezen aan de beleidsproducten en de beheerproducten.

 • Uitvoering, sturing en beheersing

Artikel 8 (uitvoering begroting)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zorgt voor het per programma verzamelen en vastleggen van gegevens over de maatregelen die getroffen zijn en prestaties die geleverd worden, de doelstellingen en effecten die bereikt worden en de netto-kosten die gemaakt worden, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur, kunnen worden getoetst.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de netto-kosten van de programma’s en de investeringsuitgaven, zoals geautoriseerd door het algemeen bestuur, niet worden overschreden.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de dekkingsmiddelen die zijn opgenomen in de begroting naar kostendragers en de inkomsten die in investeringskredieten zijn opgenomen, zoals geautoriseerd door het algemeen bestuur, niet worden onderschreden.

Artikel 9 (ruimte bij begrotingsuitvoering)

Het algemeen bestuur neemt aparte besluiten over de aan het dagelijks bestuur te verlenen budgettaire bevoegdheden (meest recente besluit is AB 03/028 van 8 mei 2003). Deze budgettaire bevoegdheden hebben betrekking op:

 •  Het af- en overschrijven van begrotingsbedragen binnen het budget per kostendrager;

 •  Het aangaan van vaste leningen;

 •  Het aangaan van kasgeldleningen;

 •  Het opnemen van gelden in rekening-courant;

 •  Het uitlenen van tijdelijk overtollig geld.

Rapportage en interne verantwoording

Artikel 10 (actieve informatieplicht, tussentijdse rapportageen begrotingswijzigingen)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk indien de realisatie van het beleid in betekende mate afwijkt van hetgeen in de begroting is opgenomen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van het beleid dat in de begroting is opgenomen en over de uitvoering van investeringen.

 • 3.

  De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.

 • 4.

  De rapportages gaan in op afwijkingen van betekenende mate, zowel wat betreft de middeleninzet, de maatregelen die getroffen en prestaties die geleverd worden, als de doelstellingen en effecten die bereikt worden.

 • 5.

  In de rapportages wordt voorts in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van betekenende mate van:

  •  de besteding van investeringsuitgaven en realisatie van investeringsinkomsten;

  •  de dekkingsmiddelen die zijn opgenomen in de begroting naar kostendragers;

  •  de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt.

 • 6.

  Indien noodzakelijk doet het dagelijks bestuur in de rapportages voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten en investeringskredieten alsmede bijstellingen van het beleid. Zonodig legt het dagelijks bestuur een voorstel tot begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voor.

Artikel 11 (jaarverslaggeving)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur legt na afloop van ieder begrotingsjaar verantwoording af aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de programma’s door middel van het ter vaststelling aanbieden van het jaarverslag en de door de accountant gecontroleerde jaarrekening.

 • 2.

  Het algemeen bestuur bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma’s of de beleidsdoelen van de programma’s voor het lopende jaar bijstelling behoeven.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zorgt er ten aanzien van de realisatie van de netto-kosten naar programma´s voor dat deze netto-kosten, door middel van kostentoerekening, eenduidig kunnen worden toegewezen aan de beleidsproducten.

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten financieel beleid

Artikel 12 (financieel beleid algemeen)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur doet voorstellen aan het algemeen bestuur die zijn gericht op een volledig en actueel beleid van het waterschap ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • a.

   waardering en afschrijving van activa;

  • b.

   weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen;

  • c.

   kostentoerekening en onderbouwing tarieven;

  • d.

   financiering.

 • 2.

  De voorstellen voor het in het eerste lid onder a en b bedoelde onderwerpen worden uitgewerkt in een nota Financieel Beleid. De nota wordt periodiek herzien en ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de in het eerste lid bedoelde voorstellen in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit, met andere regelgeving die van toepassing is en met de in het vervolg van deze verordening opgenomen aanvullende eisen.

Artikel 13 (kostentoerekening en onderbouwing tarieven)

 • 1.

  Het beleid omtrent kostentoerekening en onderbouwing van tarieven omvat in ieder geval:

  • a.

   een beschrijving van het kostentoerekeningssysteem;

  • b.

   de wijze waarop het waterschap invulling geeft aan de eis uit het Waterschapsbesluit dat de kostentoerekening plaatsvindt op basis van objectieve, bedrijfseconomische criteria;

  • c.

   de kwantitatieve grondslagen die onderdeel vormen van de kostentoerekeningssystematiek;

  • d.

   de methodiek voor de berekening van de rentelasten van vaste activa;

  • e.

   de onderbouwing van de tarieven die gelden voor de door het waterschapsbestuur in rekening te brengen rechten als bedoeld in artikel 115 van de Waterschapswet, zijnde rechten ter zake van:

  • het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het waterschap of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij het waterschap in beheer of in onderhoud zijn;

  • het genot van door of vanwege het bestuur van het waterschap verstrekte diensten;

  • het behandelen van verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen;

  • f.

   de onderbouwing van de prijs van producten en diensten die het waterschap aan derden kan leveren, waaronder ook begrepen verhuur, verkoop en erfpachting van onroerende zaken die aan derden kunnen worden geleverd, alsmede de kosten van bestuursdwang, en waarbij onderscheid wordt gemaakt in directe kosten, indirecte kosten en toegerekende kosten;

  • g.

   de mate van kostendekkendheid van de onder e en f bedoelde tarieven.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat er een actueel overzicht is van de tarieven, prijzen en kosten van de in dit artikel bedoelde rechten, diensten en zaken.

Artikel 14 (financiering)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat bij de uitoefening van de financieringsfunctie:

  • a.

   goede ondersteuning plaatsvindt van uitsluitend de taken die in het reglement aan het waterschap zijn opgedragen;

  • b.

   een continue toegang tot de financiële markten is;

  • c.

   voldoende financiële middelen worden aangetrokken en overtollige gelden worden uitgezet om de programma’s binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders van de meerjarenraming en de begroting te kunnen uitvoeren;

  • d.

   de volgende risico’s verbonden aan de financieringsfunctie worden beheerst: renterisico’s, kredietrisico’s, interne liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s;

  • e.

   de kosten van de leningen zo veel mogelijk worden beperkt en er een voldoende rendement op de uitzettingen wordt bereikt;

  • f.

   een bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van een financiële balansstructuur die dienstbaar is aan de doelstellingen van het waterschap;

  • g.

   de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities worden beperkt.

 • 2.

  Het risicobeheer van het waterschap wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • a.

   ten opzichte van de taken die in het reglement aan het waterschap zijn opgedragen heeft de financieringsfunctie een ondersteunende rol. Financiering volgt en is dienstbaar aan deze taken (servicecentrum);

  • b.

   de uitvoering van de financieringsfunctie voegt geen financiële risico’s toe aan degene die zijn verbonden aan de uitvoering van de taken die in het reglement aan het waterschap zijn opgedragen, maar is er op gericht toekomstige risico’s te verminderen of te verschuiven;

  • c.

   bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het dagelijks bestuur indien mogelijk zekerheden;

  • d.

   het wettelijk kader van de Wet Fido wordt als uitgangspunt voor het beheersen van renterisico’s gehanteerd;

  • e.

   wat betreft de toekomstige omvang en samenstelling van de portefeuille vlottende opgenomen en verstrekte leningen wordt de kasgeldlimiet van de Wet Fido in acht genomen.

  • f.

   wat betreft de toekomstige omvang en samenstelling van de portefeuille vaste opgenomen en verstrekte leningen wordt de renterisiconorm van de Wet Fido in acht genomen;

  • g.

   het algemeen bestuur wordt geïnformeerd indien de kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigen te worden overschreden.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen en limieten in acht:

  RICHTLIJNEN EN LIMIETEN ALGEMEEN

  • a.

   Geld wordt uitsluitend uitgezet of opgenomen op basis van een recente liquiditeitsprognose en een actuele rentevisie;

  • b.

   De rentevisie van AGV is gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, De Nederlandse Bank en de Nederlandse Waterschapsbank;

  • c.

   AGV mag elk gewenst financieringsmiddel aanwenden als daarmee de gewenste risicospreiding wordt bereikt, de prijsstelling aanvaardbaar is en er overigens geen risico’s aan verbonden zijn, die AGV niet kan beheersen; een en ander binnen de bepalingen van van het ‘Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden’;

  • d.

   Het gestelde in de (ministeriële) ‘Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden’ is leidend om te kunnen voldoen aan de voorwaarde voor prudente uitzettingen en prudent gebruik van derivaten.

  RICHTLIJNEN EN LIMIETEN OPNEMINGEN

  • e.

   AGV trekt leningen aan bij financiële tegenpartijen, die onder toezicht staan van een officiële centrale bank.

  • f.

   Renterisico’s op de vlottende netto schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeldlimiet van de Wet Fido;

  • g.

   Renterisisco’s op de vaste schuld zijn begrensd tot de normen van de renterisiconorm van de Wet Fido;

  • h.

   Zolang korte financiering goedkoper is dan lange financiering, zal er zoveel mogelijk, binnen de kasgeldlimiet, kort worden gefinancierd. De door de Wet Fido toegestane uitbreiding van de kasgeldlimiet voor speciale projecten zal indien nodig ten volle worden gebruikt;

  • i.

   Het aantrekken van langlopende leningen geschiedt door minimaal twee offertes aan te vragen.

  RICHTLIJNEN EN LIMIETEN UITZETTINGEN

  • j.

   het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij:

  • Nederlandse overheden;

  • non-profit instellingen waarvan de leningen worden gegarandeerd door de overheid;

  • financiële instellingen die minimaal een A-rating hebben;

  • een collega-overheid of instantie binnen de Europese Unie, die de publieke taak dient en waarvoor een solvabiliteitsbeoordeling van de vigerende Centrale Bank van 0%;

  • de hoofdvestiging van de tegenpartij is gesitueerd in één van de EURO-landen.

Hoofdstuk 4 Paragrafen in begroting en jaarverslag

Artikel 15 (algemeen)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de paragrafen in begroting en in het jaarverslag voldoen aan de relevante bepalingen van het Waterschapsbesluit en aan de in deze verordening opgenomen aanvullende eisen.

 • 2.

  In de hieronder genoemde paragrafen van de begroting wordt ingegaan op de wijze waarop in het begrotingsjaar invulling zal worden gegeven aan het desbetreffende onderdeel van het in artikel 12 bedoelde beleid:

  • a.

   kostentoerekening;

  • b.

   weerstandsvermogen;

  • c.

   financiering;

 • 3.

  Indien het in het tweede lid bedoelde beleid afwijkt van de in het desbetreffende onderdeel van het in artikel 12 bedoelde beleid vastgelegde kaders wordt daarop in de betreffende paragraaf ingegaan, waarbij de reden van afwijking wordt vermeld.

 • 4.

  De paragrafen van het jaarverslag bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de begroting is opgenomen. Indien tijdens de realisatie is afgeweken van de kaders die zijn vastgelegd in het desbetreffende onderdeel van het in artikel 12 bedoelde beleid wordt daarop specifiek ingegaan, waarbij de reden van afwijking wordt vermeld.

Artikel 16 (paragraaf weerstandsvermogen)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van het jaarverslag weer de risico’s van materieel belang. Het dagelijks bestuur brengt hierbij in elk geval de risico’s in beeld en actualiseert de risico’s die zijn opgenomen in de in artikel 12 lid 2 genoemde nota Financieel Beleid.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van het jaarverslag aan wat de weerstandscapaciteit is en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.

Artikel 17 (paragraaf verbonden partijen)

In de begroting en het jaarverslag wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van relaties met bestaande verbonden partijen, wijzigingen bij of ten aanzien van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.

Artikel 18 (paragraaf financiering)

In de begroting en het jaarverslag doet het dagelijks bestuur in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van:

 • a.

  algemene interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de financieringsfunctie;

 • b.

  de relatie met de meerjarenraming;

 • c.

  de ontwikkeling van de rente (rentevisie);

 • d.

  de liquiditeitsprognose en de financieringsbehoefte;

 • e.

  de kasgeldlimiet;

 • f.

  de renterisiconorm;

 • g.

  de rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie;

 • h.

  de plannen inzake het risicobeheer, inclusief de eventuele inzet van derivaten.

Hoofdstuk 5 Administratie en organisatie

Artikel 19 (administratie)

Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat de administratie zodanig van opzet en werking is, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in het waterschap als geheel en in zijn organisatie-onderdelen;

 • b.

  het geven van een actueel en volledig inzicht in de bezittingen van het waterschap, waaronder ook worden begrepen de niet-geactiveerde objecten met cultuurhistorische waarde (waaronder panden, bedrijfsgebouwen, bedrijfsmiddelen en kunstvoorwerpen) alsmede overige investeringen die niet zijn geactiveerd;

 • c.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa, voorraden, vorderingen, schulden, rechten, verplichtingen, ontvangsten, betalingen, kosten en opbrengsten;

 • d.

  het verschaffen van informatie over baten, lasten, prestaties, maatregelen en effecten aan budgethouders voor zowel de planning, de uitvoering als de verantwoording van de realisatie;

 • e.

  een doelmatig beheer van geldstromen en financiële posities;

 • f.

  een goede interne en externe informatievoorziening over de uitvoering van de financieringsfunctie;

 • g.

  het inzicht krijgen in en bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • h.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • i.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 20 (financiële administratie)

Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat:

 • a.

  de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoen aan het Waterschapsbesluit en andere relevante wet- en regelgeving;

 • b.

  de financiële administratie tijdig alle door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur genomen besluiten waaraan financiële gevolgen verbonden zijn alsmede alle overige gegevens en stukken verstrekt krijgt die ten behoeve van een juiste verzorging van de financiële administratie, de verslaggeving en het beheer van de vermogenswaarden nodig is;

 • c.

  de vereiste informatie tijdig verstrekt wordt aan het rijk, de provincie(s), de Europese Unie en het Centraal Bureau voor de Statistiek, alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan het waterschap.

Artikel 21 (organisatie en administratieve organisatie)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt de directie van Waternet op zorg te dragen voor en vast te leggen in een besluit:

  • a.

   een eenduidige indeling van de organisatie van Waternet en een eenduidige toewijzing van de taken van het waterschap aan organisatorische eenheden van Waternet;

  • b.

   een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

  • c.

   de wijze waarop wordt gewaarborgd dat de uitvoering van de begroting van AGV rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt;

  • d.

   de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  • e.

   de te maken afspraken met de verantwoordelijken voor organisatorische eenheden over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

  • f.

   de regels voor de verlening van decharge over het gevoerde beheer van de organisatorische eenheden;

  • g.

   de interne regels (protocol) voor de inkoop en aanbesteding van werken, diensten en leveringen die waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de Europese en nationale regels ter zake;

  • h.

   regels die aangeven welke elementen in ieder geval moeten worden opgenomen in voorstellen voor investeringsbesluiten die aan het algemeen of dagelijks bestuur worden voorgelegd;

  • i.

   regels ter uitvoering van het gestelde in artikel 16, die samen met regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening in een financieringsstatuut worden opgenomen;

  • j.

   de wijze waarop wordt voorkomen dat misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen van het waterschap wordt gemaakt.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt de directie van Waternet op zorg te dragen voor actualisatie van de in het eerste lid bedoelde organisatie en regeling zodra hiertoe aanleiding is.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zendt de in het eerste lid bedoelde organisatie en regeling ter kennisneming aan het algemeen bestuur.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 22 (inwerkingtreding)

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2009, met dien verstande dat de begroting, de jaarverslaggeving, de uitvoeringsinformatie en de informatie voor derden en de daarbij behorende toelichtingen, zoals bedoeld in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en deze verordening, die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2009 en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  De meerjarenramingen die worden opgesteld in begrotingsjaren met ingang van 2009 voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 3.

  De ‘Verordening  organisatie van de administratie en het beheer van de vermogenswaarden’ (vorige verordening ex artikel 108), die is vastgesteld bij besluit van 6 januari 1997 (AB 97/26), en het ‘Treasurystatuut voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’, dat is vastgesteld bij besluit van 20 september 2001 (AB 01/033), vervallen, met dien verstande dat zij van kracht blijven ten aanzien van de begrotingsjaren tot en met 2008.

Artikel 23 (citeertitel)

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie AGV ’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op  26 november 2008

Het algemeen bestuur,

J. de Bondt

dijkgraaf

drs. H.J. Kelderman

secretaris