Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandveiligheid en hulpverlening
CiteertitelVerordening brandveiligheid en hulpverlening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, art. 1, lid 2
 2. Brandweerwet 1985, art. 12
 3. Woningwet, art. 8, lid 2
 4. Wet milieubeheer, art. 8.11, lid 3
 5. Wet milieubeheer, art. 8.40
 6. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200401-10-2010nieuwe regeling

08-12-2003

Hattem huis aan huis, 16-12-2003

2003/nr.89

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

No.: 89

Onderwerp:

Vaststellen van de wijziging van divers lokale verordeningen

in verband met de invoering van het dualistische bestel

--------------------------------------------------------------------------------

 

De raad der gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 28 november 2003, no. 89;

 

b e s l u i t :

 

over te gaan tot de vaststelling van de “Verordening brandveiligheid en hulpverlening” in verband met de invoering van het dualistische bestel, een en ander conform bijgaand concept.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hattem, gehouden op 8 december 2003.

 

De raad voornoemd,

 

, voorzitter.

 

, griffier.

 

BRANDVEI.ro/gclr

 

No.:

Onderwerp:

Vaststelling verordening brandveiligheid en hulpverlening

----------------------------------------------------------------------------

 

De raad der gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. , no. ;

 

gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid, van de Woningwet, artikel 8.11, derde lid, en 8.40 van de Wet milieubeheer en artikel 149 van de Gemeentewet,

 

overwegende dat:

 

het college de zorg heeft voor:

 • het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

 • de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet tot de taak van de brandweer behoort; het college andere werkzaamheden, dan hierboven bedoeld, kan aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;

 • de brandbeveiligingsverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening;

 • de Bouwverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;

 • de Wet milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen;

 • het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen;

   

  b e s l u i t :

   

  vast te stellen de "Verordening brandveiligheid en hulpverlening".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  a. commandant: hoofd van de brandweer;

 • b.

  b. personeel: leden van de brandweer;

 • c.

  c. het korps: de leden en het hoofd van de brandweer gezamenlijk;

 • d.

  repressieve taken:

  • het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

 • e.

  preventieve taken:

  • het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet;

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Het college beschikt over een gemeentelijke brandweer.

Artikel 3 Taken brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 aan de regionale brandweer opgedragen taken, uit:

 • 1

  de feitelijke uitvoering van de preventieve en repressieve taken;

 • 2

  andere dan de onder 1 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mensen en dieren, te weten:

  • a

   het beperken en bestrijden van milieu-incidenten;

  • b

   het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen.

Artikel 4 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

Het college legt de gemeenteraad eenmaal per 4 jaar een plan voor op welke wijze aan de inhoud van de in artikel 3 omschreven taken uitvoering zal worden gegeven (beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening). Dit plan omvat in elk geval een omschrijving van de financiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de preventieve en repressieve taken.

Artikel 5  

Naast de in de artikel 3, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen taken, is de alarmering van de gemeentelijke brandweer aan de regionale brandweer overgedragen.

Artikel 6 Personeel

Het personeel van de gemeentelijke brandweer met preventieve en/of repressieve taken bestaat uit:

 • a.

  een commandant;

 • b.

  een plaatsvervangend commandant;

 • c.

  4 bevelvoerders;

 • d.

  20 manschappen.

Artikel 7 Opleiding en oefening

Het college draagt zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor de taakuitoefening noodzakelijk zijn.

Artikel 8 Instructie commandant

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door het college vast te stellen instructies.

Artikel 9 Materieel

Het materieel van de gemeentelijke brandweer bestaat ten minste uit:

 • a.

  een tankautospuit HD/LD, tankinhoud tenminste 1500 liter;

 • b.

  een tankautospuit HD/LD, 4 x 4 aandrijving ten behoeve van brandbestrijding;

 • c.

  een personeel -materieelwagen alsmede commandovoertuig.

  Het college bepaalt de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Het college draagt zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening brandveiligheid en hulpverlening”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

 • 3.

  Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt de "Verordening organisatie en beheer vrijwillige brandweer" vastgesteld bij raadsbesluit van 20 februari 1995 zoals deze sedertdien is gewijzigd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hattem, gehouden op 8 december 2003.

De raad voornoemd,

, wnd. voorzitter

, griffier.

BRANDVEI.ro/gclr