Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Controleverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingControleverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelControleverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Controleverordening van het hoogheemraadschap van Schieland’ vastgesteld bij besluit van 25 november 1992 en de

‘Controleverordening Krimpenerwaard’ vastgesteld bij besluit van 14 juni 1995, vervallen, met dien verstande dat zij van kracht blijven ten aanzien van de begrotingsjaren tot en met 2008.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 8-10-2008

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: IJssel- en Lekstreek, 2008, week 47

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artikel 109

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009nieuwe regeling

08-10-2008

IJssel- en Lekstreek, 2008, week 47

-

Tekst van de regeling

Intitulé

controleverordening 2009 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

gelet op artikel 109 van de Waterschapswet en hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit,

besluit vast te stellen:

de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Artikel 1 (definities)

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college:

  het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 • b.

  accountantscontrole:

  de in artikel 109 van de Waterschapswet bedoelde controle, uitgevoerd door een door de verenigde vergadering benoemde accountant , van :

  • het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten alsmede grootte en samenstelling van het vermogen;

  • de rechtmatigheid van de totstandkoming van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties;

  • het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 98a van de Waterschapswet;

  • het verenigbaar zijn van het jaarverslag met de jaarrekening;

  • de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

  waarbij de nadere regels in hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit in acht worden genomen;

 • c.

  accountant: :

  de door de verenigde vergadering benoemde accountant die voldoet aan het in artikel 109, tweede lid van de Waterschapswet opgenomen criterium en die is belast met de zojuist onder a omschreven accountantscontrole;

 • d.

  administratie:

  het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens alsmede het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie en ten behoeve van de verantwoording die in dat verband moet worden afgelegd;

 • e.

  financieel beheer:

  het totaal van de activiteiten die er voor zorgen dat de uitvoering van het in de begroting opgenomen, vastgestelde beleid volgens de gestelde plannen en doelen en binnen de gestelde kaders plaatsvindt en dat de financiële positie daarmee in overeenstemming is;

 • f.

  rechtmatigheid :

  de mate waarin in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving (waaronder waterschapsverordeningen alsmede besluiten van algemeen en dagelijks bestuur) wordt gehandeld;

 • g.

  rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole (synoniem: financiële rechtmatigheid):

  de mate waarin het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan - voor zover deze beheershandelingen leiden tot baten, lasten en balansmutaties die in de jaarrekening worden verantwoord - in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het waterschapsbesluit;

Artikel 2 (verbijzonderde interne controle)

 • 1.

  Het college zorgt er voor dat ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties een jaarlijkse interne toetsing plaatsvindt.

 • 2.

  Bij afwijkingen die tijdens de in het eerste lid bedoelde toetsing worden gevonden neemt het college tijdig maatregelen tot herstel.

 • 3.

  Het college zorgt er voor dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen, schulden en het vermogen van het waterschap systematisch worden gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren-)vorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de vier jaar.

 • 4.

  Bij afwijkingen in de registratie zoals bedoeld in het derde lid neemt het college tijdig maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

 • 5.

  De resultaten van de controle en eventuele maatregelen tot herstel zoals bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, worden ter kennisneming aan de verenigde vergadering aangeboden.

Artikel 3 (aanbesteding accountantscontrole)

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de verenigde vergadering te benoemen accountant.

 • 2.

  Het college bereidt in overleg met de verenigde vergadering de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3.

  De verenigde vergadering stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

  • b.

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties

   (en afwijkende rapporteringstoleranties);

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   de eventueel aanvullende tussentijdse controles;

  • e.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering.

  • f.

   de looptijd van de overeenkomst met de accountant

 • 4.

  In geval van aanbesteding van de accountantscontrole op grond van Europese of Nederlandse wetgeving stelt de verenigde vergadering de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 4 (protocol accountantscontrole)

 • 1.

  Voorafgaande aan de accountantscontrole van de jaarrekening legt de verenigde vergadering in het ‘controleprotocol’ in ieder geval vast wat de reikwijdte van het interne rechtmatigheidtraject is en wat de rol van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid is.

 • 2.

  In het eerste lid bedoelde protocol wordt in ieder geval ingegaan op:

  • a.

   de regelgeving die in het kader van het rechtmatigheidtraject in beschouwing moet worden genomen (het normenkader);

  • b.

   de rechtmatigheidcriteria die in beschouwing worden genomen;

  • c.

   de aspecten die binnen het voorwaardencriterium in beschouwing worden genomen;

  • d.

   de goedkeuringstoleranties die worden gehanteerd;

  • e.

   de rapporteringstoleranties die worden gehanteerd;

  • f.

   de looptijd van het controleprotocol;

  • g.

   de posten van de jaarrekening, posten van deelverantwoordingen en programma’s, waaraan de accountant bij zijn

   controle specifiek aandacht dient te besteden.

Artikel 5 (informatieverstrekking door het college)

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het college zorgt er voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, besluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening overeenkomstig het daarover bepaalde in de ‘Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard’, aan de verenigde vergadering.

 • 4.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de verenigde vergadering beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de verenigde vergadering en de accountant gemeld.

Artikel 6 (inrichting accountantscontrole)

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings)overleg plaats tussen de accountant en vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap.

Artikel 7 (toegang tot informatie)

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het college zorgt er voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van het waterschap.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle bestuurders en ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college zorgt er voor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

Artikel 8 (overige controles en opdrachten)

 • 1.

  Het college kan de door de verenigde vergadering benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt.

 • 2.

  Het college is voor de controle van de rechtmatige besteding van subsidies bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de verenigde vergadering benoemde accountant, indien dit in het belang van het waterschap is.

Artikel 9 (rapportering)

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het college en vraagt hij het college daarop te reageren. Indien de accountant na het overleg met het college daarover de mening blijft toegedaan dat de geconstateerde afwijkingen leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij dit aan de verenigde vergadering en vermeldt hij daarbij de reactie van het college.

 • 2.

  In aanvulling op het in de Waterschapswet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit aan de directie over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn.

 • 3.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de verenigde vergadering door de accountant aan het college voorgelegd, waarbij het college de mogelijkheid heeft om op deze stukken te reageren.

 • 4.

  De accountant zendt zijn verklaring bij de jaarrekening en zijn verslag van bevindingen aan de verenigde vergadering.

 • 5.

  De accountant bespreekt, voorafgaand aan de behandeling door de verenigde vergadering van de jaarverslaggeving, de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen met de verenigde vergadering.

Artikel 10 (inwerkingtreding)

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2009, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) vanaf het begrotingsjaar 2009.

 • 2.

  De ‘Controleverordening van het hoogheemraadschap van Schieland’ vastgesteld bij besluit van 25 november 1992; ‘Controleverordening Krimpenerwaard’ vastgesteld bij besluit van 14 juni 1995, vervallen, met dien verstande dat zij van kracht blijven ten aanzien van de begrotingsjaren tot en met 2008.

Artikel 11 (citeertitel)

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Controleverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard’

Rotterdam, 8 oktober 2008.