Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Heffing en Invordering leges na oprichting BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Rivierenland
Officiële naam regelingHeffing en Invordering leges na oprichting BSR
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering (leges)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 26-2-2013

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsblad Waterschap Rivierenand, 06-03-2013 (week 10)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201301-01-201315-10-2014nieuwe regeling

26-02-2013

Waterschapsblad Waterschap Rivierenand, 06-03-2013 (week 10)

201301308
15-02-200801-01-200807-03-2013nieuwe regeling

31-01-2008

Kontakt Alblasserwaard, 14-02-2008

2007-37155

Tekst van de regeling

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

gelezen het voorstel van het directieteam d.d. 11 februari 2013;

gelet op de desbetreffende bepalingen van het delegatiebesluit van Waterschap Rivierenland, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 15 april 2011;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet, de Legesverordening en het algemeen reglement van Waterschap Rivierenland;

Besluit

  • als ambtenaar belast met de heffing, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder b van de Waterschapswet, de teamleider Financiële Bedrijfsvoering aan te wijzen;

  • als ambtenaar belast met de invordering, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder c van de Waterschapswet, de teamleider Financiële en Inkoopadministratie aan te wijzen.

  • het aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering (leges) van het college van dijkgraaf en heemraden van 31 januari 2008 in te trekken;

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

aldus besloten in de vergadering d.d. 26 februari 2013

het college van dijkgraaf en heemraden voornoemd

de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker