Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Heffing en Invordering leges na oprichting BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Rivierenland
Officiële naam regelingHeffing en Invordering leges na oprichting BSR
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering (leges)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Advertentie in diverse huis-aan-huis-bladen in het hele gebied van het waterschap in week 7, 2008, oa. in Kontakt Alblasserwaard, 14-02-2008

Mandaatbesluiten treden de dag na bekendmaking in werking. Dit besluit werkt echter terug tot 01-01-2008

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 31-1-2008

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Kontakt Alblasserwaard, 14-02-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 123, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-200801-01-200807-03-2013nieuwe regeling

31-01-2008

Kontakt Alblasserwaard, 14-02-2008

2007-37155

Tekst van de regeling

Voorstel

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2008 gaat de heffing en invordering van waterschapsbelastingen over op de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De heffing en invordering van leges (voor o.a. afhandelen keurontheffingen) is niet overgedragen aan BSR. Om na 1 januari 2008 de leges te kunnen heffen en invorderen zijn een aantal besluiten noodzakelijk.

Inleiding

Waterschap Rivierenland rekent leges voor het in behandeling nemen van keurontheffingen. Het gaat jaarlijks om ongeveer 2000 aanslagen leges. Daarnaast wordt ook leges opgelegd voor het toezenden van stukken (conform tarieventabel van de legesverordening).

Als ambtenaar belast met de heffing en ambtenaar belast met de invordering zijn nu medewerkers van de voormalige afdeling Belastingen aangewezen. 

Inhoud

Voorgesteld wordt om zowel de heffings- als de invorderingsambtenaar op functie aan te wijzen. Dit kan het beste door respectievelijk het afdelingshoofd Financiën en coördinator cluster financieel beheer hiervoor aan te wijzen. Voor deze ambtenaren gelden de bevoegdheden en verplichtingen, zoals genoemd in artikel 123, derde lid van de Waterschapswet.

Naar schatting worden er jaarlijks gemiddeld tien bezwaren tegen de leges ingediend. Hiervoor geldt een aparte bezwarenprocedure. Horen door de adviescommissie Awb is niet vereist. De ambtenaar belast met de heffing kan zelf de beslissing op bezwaar nemen. Hiertegen staat beroep open bij de Rechtbank.

Financiële consequenties

Geen

Advies van Ondernemingsraad/GO

n.v.t.

Wijze van communiceren

Bekendmaking via publicatie in huis-aan-huis bladen en via website.

Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie

Advies/voorstel om te besluiten

Vanaf 1 januari 2008 gaat de heffing en invordering van waterschapsbelastingen over op de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De heffing en invordering van leges (voor o.a. afhandelen keurontheffingen) is niet overgedragen aan BSR. Om na 1 januari 2008 de leges te kunnen heffen en invorderen zijn een aantal besluiten noodzakelijk.

Voorgesteld wordt:

  • als ambtenaar belast met de heffing het hoofd afdeling Financien aan te wijzen;

  • als ambtenaar belast met de invordering coördinator cluster Financieel beheer aan te wijzen;

  • het aanwijzings- en mandaatbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 januari 2005 in te trekken;

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

gelezen het voorstel van het directieteam;     

gelet op de desbetreffende bepalingen van het delegatiebesluit van Waterschap Rivierenland, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 20 mei 2005; 

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement van Waterschap Rivierenland;

Besluit

  • als ambtenaar belast met de heffing, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder b van de Waterschapswet, het hoofd afdeling Financiën aan te wijzen;

  • als ambtenaar belast met de invordering, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder c van de Waterschapswet, de coördinator van cluster Financieel beheer aan te wijzen;

  • te bepalen dat dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2008;

  • het aanwijzings- en mandaatbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 januari 2005 in te trekken;

aldus besloten in de vergadering d.d. 31 januari 2008 

het college van dijkgraaf en heemraden voornoemd,

de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans. 

de dijkgraaf, ir. G.N. Kok.