Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Weijland en de Bree

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Weijland en de Bree
CiteertitelPeilbesluit Weijland en de Bree
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenAanvullend detail van de wijziging kaart peilbesluit Weijland en de Bree Kaart peilbesluit Weijland en de Bree (origineel, zie ook aanvullend detail)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij deze wijziging wordt de peilbesluitkaart aangepast, met een aanvullend detail. Per abuis was een watergang opgenomen in het oude peilbesluit boezem Oude Rijn. Deze watergang is vanaf nu opgenomen in dit peilbesluit. Gelijktijdig is ook een nieuw Peilbesluit Boezems Oude Rijn 2015 vastgesteld.

Dit peilbesluit vervangt het peilbesluit van de polder Weijland en de Bree zoals dat is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zuid-Holland op 31 december 1969.Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben dit peilbesluit goedgekeurd met uitzondering van artikel 4, bij besluit van 21 juni 1995, kenmerk DWM/90416.De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Interim-verordening waterhuishouding Woerden, artikel 14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201501-11-2017wijziging kaart

18-02-2015

Wsb 2015, 1637

885509
13-07-199512-03-2015nieuwe regeling

20-12-1994

R&G 6-7-1995; WoC 6-7-1995

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Weijland en de Bree

De Verenigde Vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

gezien het voorstel van dijkgraaf een hoogheemraden, d.d. 05 - 12 - 1994, en de bij het ontwerp-besluit behorende toelichting;

["een" moet zijn "en"]

overwegende, dat het peilbesluit voor de polder

Weijland en de Bree

volgens artikel 22 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden ten minste eenmaal in de tien jaren dienen te worden herzien;

in aanmerking nemende dat het ontwerp-peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften, van 17 oktober 1994 tot 19 november 1994, op de daartoe aangewezen plaatsen voor [een] ieder ter inzage heeft gelegen;

gelet op het bepaalde in artikel 14 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden;

Inhoud

BESLUIT:

I. vast te stellen het navolgende peilbesluit voor de polder Weijland en de Bree, gelegen in de gemeente Woerden en de gemeente Bodegraven.

De in het gebied na te streven waterstanden zijn:

na te streven waterstanden

Nr.

Peilgebied

Ligging

Polderpeil in mNAP 

Polderpeil in mNAP 

 

 

Zomerpeil

Winterpeil

02-C

Weijland

-2.35

-2.50

02-D

de Bree

-2.20

-2.30

Genoemde gebieden en de peilschalen waarop de peilen in die gebieden zijn af te lezen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzicht van het Normaal Amsterdamse Peil (N.A.P.).

Artikel 2

De waterstanden in de peilgebieden nrs. 02-C, 02-D zullen gefaseerd worden ingesteld met een aanpassing van 5 cm per half jaar totdat de aangegeven peilen zijn bereikt.

Artikel 3

De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september, oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april, mei.

Artikel 4

[vervallen]

 

II. Het onder I genoemde treedt in werking, nadat alle benodigde waterbouwkundige werken zijn uitgevoerd, op de zevende dag nadat de bekendmaking heeft plaatsgevonden, bedoeld in artikel 21 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden.

Aldus vastgesteld in de op 20 december 1994 te Woerden gehouden openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering voornoemd.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden,

C. Datema, de dijkgraaf

A. Vervoorn, de secretaris