Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Kwijtscheldingsregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1998
CiteertitelKwijtscheldingsregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1998
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 17-9-1997

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 4/1997

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artikel 144

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199801-01-2012nieuwe regeling

17-09-1997

Wsb 4/1997

97.075

Tekst van de regeling

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 4 augustus 1997, nr. 97.075;

gelet op artikel 144 van de Waterschapswet;

B E S L U I T :

De volgende regels vast te stellen met betrekking tot het kwijtschelden van waterschapsbelastingen.

Inhoud

Artikel 1

Waar in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 sprake is van 90 percent moet bij het verlenen van kwijtschelding gelezen worden: 100 percent.

Artikel 2

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als "Kwijtscheldingsregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanen 1998".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 17 september 1997.

ir. D. Vergunst, Voorzitter

mr. D. Wijtmans, Secretaris.