Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Beleidsregel toepassing ontzilt zeezand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel toepassing ontzilt zeezand
CiteertitelBeleidsregel toepassing ontzilt zeezand 2009
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel geldt tot de inwerkingtreding van het Waterbeheersplan 2009-2015.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet verontreiniging oppervlaktewateren,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009nieuwe regeling

01-01-2009

IJssel- en Lekstreek, ...........................

Onbekend
29-11-200601-01-2009nieuwe regeling

03-10-2006

De Postiljon, ed. Zoetermeer, 03-11-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel toepassing ontzilt zeezand

 

 

Beleidsregel toepassing ontzilt zeezand 2009

Inleiding

Het beleid van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is erop gericht verzilting van oppervlaktewater tegen te gaan. Dit betekent dat bij de toepassing van zeezand in de buurt van oppervlaktewater aanvullende maatregelen zijn om deze verzilting ook daadwerkelijk tegen te gaan. Het toepassen van grond nabij oppervlaktewater is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit. Het waterschap kan als bevoegd gezag voor toepassingen van grond of zand bij oppervlaktewater aanvullende maatwerkvoorschriften stellen om te voorkomen dat het oppervlaktewater nadelig wordt beïnvloed. Deze beleidsregel is bedoeld om te voorkomen dat het oppervlaktewater zouter wordt door de aanwezigheid van zeezand nabij een watergang.

Het probleem

Binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard vinden vele infrastructurele werken plaats waarbij ontzilt zeezand in grote hoeveelheden als voorbelasting wordt toegepast. Diepe ontgrondingen waarbij zoet zand wordt gewonnen voor het bouwrijp maken van terreinen stroken niet met het provinciale beleid. In plaats van zoet zand gebruiken de aannemers daarom ontzilt zeezand bij de aanleg van wegen, industrieterreinen en woningbouwlocaties.

Sinds 1 juli 2008 vervangt het Besluit bodemkwaliteit het Bouwstoffenbesluit. Tot 1 juli 2008  was voor het toepassen van ontzilt zeezand klasse 3 een aanvullende Wvo-vergunning nodig voor grootschalige toepassingen van ontzilt zeezand, ook al voldeed de toepassing van het zand of de grond aan het Bouwstoffenbesluit. Dit had HHSK vastgelegd in de Beleidsregel ontzilt zeezand. Het Besluit bodemkwaliteit kent geen mogelijkheid tot het aanvullend verlenen van Wvo-vergunningen, maar bevat wel een zorgplichtbepaling. Dit betekent dat bovenop de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit maatwerkvoorschriften mogelijk zijn om te voorkomen dat het oppervlaktewater nadelig wordt beïnvloed. Aangezien het Besluit bodemkwaliteit zelf geen beperkingen bevat voor het uitlogen van chloride bij het toepassen van zeezand, is een beleidsregel als basis voor de maatwerkvoorschriften wenselijk.

De inhoud van de beleidsregel

Het is de bedoeling dat in het Waterbeheerplan 2009-2015 voor chloride een gebiedsafhankelijke norm wordt opgenomen. Tot de inwerkingtreding van dit Waterbeheersplan wordt het beleid zoals dit gold onder het Bouwstoffenbesluit gecontinueerd. Dit houdt in dat het toepassen van ontzilt zeezand klasse 1 en 2 niet is toegestaan, overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.

Kleinschalige toepassingen van onzilt zeezand klasse (< 50.000 m3) en alle toepassingen van ontzilt zeezand klasse 4 (< 35 mg chloride/kg droge stof) zijn vrij, mits het gaat om schone grond, die voldoet aan de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit. Grootschalige toepassingen van meer dan 50.000 m3 zeezand klasse 3 mogen onder voorwaarden worden toegepast. Ontzilt zeezand klasse 3 heeft een chloridegehalte van maximaal 200 mg chloride/kg droge stof. Het chloridegehalte van het uittredende water vanuit een dergelijke zandpakket heeft een bandbreedte van 1300 tot 2000 mg/l. Voor de toepassing van ontzilt zeezand klasse 3 stelt het hoogheemraadschap daarom maatwerkvoorschriften op, zodat het chloridegehalte in de watergangen geen nadelige gevolgen heeft voor het oppervlaktewater. In de praktijk betekent dit dat het chloridegehalte op 50 meter vanaf het lozingspunt niet meer dan 10 % hoger mag zijn dan het oorspronkelijke chloridegehalte. Bij ontziltingsniveau 4 varieert het chloridegehalte in het uittredende water tussen 200 en 300 mg/l.  

De beleidsregel voor de maatwerkvoorschriften voor ontzilt zeezand:

  • Deze beleidsregel geldt tot de inwerkingtreding van het Waterbeheersplan 2009-2015.

  • Het toegepaste ontzilt zeezand voldoet aan de kwaliteitsnormen van het Besluit bodemkwaliteit.

  • Het hoogheemraadschap stelt maatwerkvoorschriften voor de lozing van uittredend water in oppervlaktewater, als ontzilt zeezand klasse 3 in een zandpakket van 50.000 m3 of groter nabij oppervlaktewater wordt gebracht.

  • Het gehele gebied waar ontzilt zeezand klasse 3 in een pakket van meer dan 50.000 m3 wordt toegepast, dient waterstaatkundig te worden geïsoleerd van de omgeving. De lozing van uittredend water vindt plaats via één of meer controleerbare lozingspunten.

  • De toepasser van ontzilt zeezand geeft aan op welke watergangen het uittredend water wordt geloosd. Het uittredend water bestaat uit hemelwater, drainagewater en  poriënwater afkomstig uit het zand.

  • De toepasser van ontzilt zeezand geeft aan welke hoeveelheid uittredend water zal worden geloosd en wat de verwachte chlorideconcentratie in het uittredende water is.

  • De toepasser van ontzilt zeezand geeft aan wat de invloed van de lozing op de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater is.

  • De toepasser van ontzilt zeezand onderbouwt de gegevens over hoeveelheid uittredend water, chlorideconcentratie en invloed op de waterkwaliteit  met berekeningen.

De beleidsregel vervangt de beleidsregel voor toepassing onder het Bouwstoffenbesluit.

De beleidsregel wordt bekendgemaakt in de huis-aan-huisbladen in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard.