Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Noorderzijlvest

Algemene inkoopvoorwaarden waterschap Noorderzijlvest 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Noorderzijlvest
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden waterschap Noorderzijlvest 2005
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-200524-08-2011nieuwe regeling

07-12-2005

Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant, 2005-12-04

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden waterschap Noorderzijlvest 2005

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene inkoopvoorwaarden

1. Definities

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtgever: waterschap Noorderzijlvest

 • leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, die zaken, werken, alsmede diensten

 • aan de opdrachtgever levert.

 • partijen: de opdrachtgever en de leverancier

 • product: goederen, werken en diensten

 • levering: het een of meer zaken in het bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van de opdrachtgever, en de eventuele installatie / montage van deze zaken

 • order: de opdracht tot levering.

2. Toepasselijkheid

 • 1.

  In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze

  inkoopvoorwaarden.

 • 2.

  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en

  overeenkomsten met betrekking tot de levering van een product aan de opdrachtgever door

  de leverancier.

 • 3.

  De algemene inkoopvoorwaarden van het waterschap Noorderzijlvest zijn volledig van

  toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 4.

  Toepasselijkheid van eventuele algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden van de

  leverancier wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 • 5.

  Orders, overeenkomsten en wijzigingen daarin zijn voor de opdrachtgever slechts bindend

  indien zij schriftelijk en door daartoe bevoegde personen zijn geplaatst en/of aangegaan.

 • 6.

  Afwijkingen van de onderhavige inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover door

  de opdrachtgever schriftelijk worden aanvaard en gelden slechts voor de order of overeenkomst

  waarop ze betrekking hebben. Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden

  nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene

  inkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Inschrijvingen

 • 1.

  Bij inschrijvingen moet elke leverancier die een aanbod wenst te doen zijn inschrijving

  uiterlijk op het tijdstip waarop de inschrijving sluit, zonder kosten voor de opdrachtgever,

  (doen) afleveren op het adres van de opdrachtgever.

 • 2.

  De opdrachtgever zal eerst na sluiting van het tijdstip van inschrijving de inschrijvingen

  openen.

 • 3.

  Inschrijvingen die niet uiterlijk op het tijdstip waarop de inschrijving sluit bij de opdrachtgever

  zijn afgeleverd, zijn ongeldig, tenzij de opdrachtgever op grond van bijzondere

  omstandigheden anders beslist.

4. Levertijd/aflevering

 • 1.

  De leverancier is verplicht de bij order en/of overeenkomst gestelde termijnen na te komen

  en op de daarbij gestelde plaats af te leveren. Bij niet voldoening van de leverancier aan

  deze verplichting is de leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim.

  De opdrachtgever is dan gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en

  onverminderd de verdere rechten van de opdrachtgever (zoals onder meer vordering tot

  schadevergoeding) de order en/of overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever

  tot enige schadevergoeding is gehouden.

 • 2.

  Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijdingen onverwijld schriftelijk te melden aan

  de opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding

  ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.

 • 3.

  Indien de opdrachtgever, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de zaken

  en/of diensten op een andere dan in de order vermelde plaats en/of later tijdstip worden

  afgeleverd, is de leverancier verplicht hieraan te voldoen.

 • 4.

  Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijhorende hulpstukken en alle

  bijhorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten,

  servicemanuals, instructieboeken, veiligheidsvoorschriften en handleidingen.

 • 5.

  Onder levering wordt in dit artikel mede verstaan een deellevering.

5. Kwaliteit, garantie en keuring

 • 1.

  De leverancier garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst

  en dat de zaken beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij van gebreken,

  geschikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en

  overige overheidsvoorschriften, alsmede aan de eisen van binnen de branche gehanteerde

  veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van levering.

 • 2.

  De opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde producten zowel tijdens de productie,

  bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren.

 • 3.

  Op eerste verzoek zal leverancier toegang verschaffen aan opdrachtgever of diens

  vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal

  kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

 • 4.

  Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van leverancier niet op het

  voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel een keuring moet worden herhaald, komen

  de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van leverancier.

 • 5.

  De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor rekening van de leverancier.

  Ditzelfde geldt voor herkeuring, respectievelijk hercontrole en herbeproeving.

 • 6.

  Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de zaken

  geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal de opdrachtgever dit aan de leverancier

  schriftelijk (doen) melden.

 • 7.

  In geval van afkeuring van de zaken tijdens of na de levering, gaan de eigendom en het

  risico van de afgekeurde zaken op de leverancier over vanaf de datum van dagtekening van

  de in het vorige lid bedoelde melding.

 • 8.

  Indien als gevolg van de keuring blijkt, dat de levering niet voldoet aan de in de specificatie

  en/of bestelling omschreven eisen, kan de opdrachtgever naar zijn keuze, onverminderd

  zijn overige rechten:

  • a.

   Binnen een door de opdrachtgever te stellen termijn verbetering of herlevering door de

   leverancier verlangen, zonder enige aanspraak van de leverancier op vergoeding.

  • b.

   De order of overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder nadere ingebrekestelling

   of rechterlijke tussenkomst.

 • 9.

  Keuring van producten houdt levering noch afname in.

6. Risico- en eigendomsovergang

 • 1.

  De eigendom en het risico van de producten gaat over op de opdrachtgever na aflevering op

  de overeengekomen plaats en zonodig gemonteerd, respectievelijk geïnstalleerd door of

  namens de leverancier en nadat deze producten door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.

 • 2.

  In geval van afkeuring of indien hetgeen door de leverancier is geleverd niet aan de

  overeenkomst beantwoordt, heeft de opdrachtgever het recht binnen bekwame tijd, nadat

  zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij de leverancier te

  reclameren. Bewerking, ingebruikneming, verwerking of doorlevering van de geleverde

  zaken doet aan dit recht niet af.

 • 3.

  De omstandigheid dat personeel van de opdrachtgever bij het in ontvangst nemen van

  zaken een zgn. werkstaat, urenbriefje of iets gelijkwaardigs, ondertekent impliceert niet dat

  de opdrachtgever daarmee verklaart dat de geleverde zaken zijn geaccepteerd.

 • 4.

  In geval de opdrachtgever aan de leverancier materialen, zoals gereedschappen, tekeningen,

  specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn

  verplichtingen, blijven deze eigendom van de opdrachtgever. Leverancier zal deze

  bewaren, afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf en derden.

  Leverancier zal deze merken als eigendom van opdrachtgever.

 • 5.

  Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software, van de

  opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van de leverancier, is sprake van een nieuwe zaak

  waarvan de eigendom aan de opdrachtgever toebehoort.

 • 6.

  De te leveren producten zijn voor risico van de leverancier totdat zij op de overeengekomen

  plaats zijn afgeleverd.

7. Prijs

 • 1.

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat de overeengekomen prijs vast voor de

  duur van de overeenkomst en omvat alle kosten en rechten zoals de kosten voor transport

  en verzekering, de omzetbelasting en de invoerrechten, de verpakking en emballage met

  uitzondering van leenemballage.

 • 2.

  Betaling van de leverantie ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of

  aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 • 3.

  De valuta is de Euro.

8. Incassokosten

 • 1.

  Indien de leverancier in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten

  rechte voor rekening van de leverancier. In ieder geval is de leverancier in het geval van

  een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend

  overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in

  incassozaken wordt geadviseerd.

 • 2.

  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor

  rekening van leverancier.

9. Betaling

 • 1.

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de betaling na deugdelijke levering

  of uitvoering van de overeenkomst op factuur tegen de overeengekomen

  betalingsvoorwaarden. Opschorting van betaling of verrekening door de leverancier, uit

  welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 2.

  Met de betaling wordt geen afstand gedaan van de rechten en vorderingen die de

  opdrachtgever heeft.

 • 3.

  Ter zake van iedere betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens de leverancier, is de

  opdrachtgever steeds gerechtigd tot verrekening met vorderingen die zij op de leverancier

  heeft.

 • 4.

  Opdrachtgever is gerechtigd de betaling en de overige overeengekomen prestaties op te

  schorten, indien hij een tekortkoming in de zaken en de eventuele installatie/montage

  daarvan constateert.

10. Intellectuele eigendom

 • 1.

  De leverancier garandeert dat de gekochte goederen en toebehoren, alsmede de geleverde

  goederen en diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert, vrij zijn van

  alle bijzondere lasten en beperkingen, zoals bijvoorbeeld octrooirechten, merkrechten,

  modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

 • 2.

  De leverancier vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden die verband

  kunnen houden met enige schending door de leverancier van het in lid 1 gestelde en zal de

  opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

 • 3.

  Ten aanzien van de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, ramingen, schema's

  ontwerpen en dergelijke behoudt de opdrachtgever zich naast het eigendomsrecht ook het

  auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de

  opdrachtgever noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en of aan derden worden

  getoond of ter hand gesteld of door de leverancier worden gebruikt ter vervaardiging van

  goederen of uitvoering van werken, waarop deze betrekking hebben.

 • 4.

  Indien de geleverde prestatie bestaat uit het verlenen van diensten, draagt de leverancier het

  auteursrecht uitdrukkelijk over aan de opdrachtgever en verricht daartoe, voor zover

  noodzakelijk, op eerste verzoek van de opdrachtgever al die (rechts) handelingen die

  daarvoor nodig zijn.

 • 5.

  Indien door de opdrachtgever aan de leverancier gegevens van vertrouwelijke aard ter

  beschikking zijn gesteld, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht,

  is de leverancier verplicht te waarborgen dat de betreffende gegevens uitsluitend worden

  gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht en voorts onverwijld alle

  maatregelen te treffen en aanwijzingen op te volgen die de opdrachtgever heeft gegeven.

  De leverancier is voorts verplicht alle gegevens te retourneren, dan wel te vernietigen op

  het door de opdrachtgever bij de verlening van de opdracht kenbaar gemaakte tijdstip. Bij

  de verlening van de opdracht, dan wel zo spoedig mogelijk daarna, deelt de opdrachtgever

  aan de leverancier mee, welke gegevens een vertrouwelijk karakter dragen.

 • 6.

  Indien door de opdrachtgever aan de leverancier gegevens beschikbaar worden gesteld, die

  noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, maar waarvoor ten aanzien

  van de opdrachtgever bepaalde beperkingen gelden voor wat betreft de verstrekking van die

  gegevens aan derden, neemt de leverancier bij de uitvoering van de opdracht te allen tijde

  dezelfde beperkingen in acht. De opdrachtgever vermeldt bij de verstrekking van de

  opdracht, dan wel zo spoedig mogelijk daarna, om welke beperkingen het gaat. Lid 5,

  laatste volzin, is van overeenkomstige toepassing.

11. Documentatie

 • 1.

  De leverancier zal de opdrachtgever bij aflevering van het product voorzien van voldoende,

  in de Nederlandse taal geschreven documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden

  van het geleverde product. Een en ander conform de vigerende wetgeving.

 • 2.

  De opdrachtgever is gerechtigd de documentatie voor gebruik in de eigen organisatie

  geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

12. Verpakking

 • 1.

  Zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt, zodat zij bij normaal vervoer de plaats van

  bestemming in goede staat bereiken. Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt

  door onvoldoende verpakking.

 • 2.

  De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor

  rekening van de leverancier aan deze te retourneren.

 • 3.

  Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen dient onder

  de verantwoordelijkheid van de leverancier volgens de geldende milieuregelgeving te

  geschieden.

 • 4.

  Bij het ter vervoer aanbieden en het vervoeren van gevaarlijke stoffen, dient leverancier

  stipt te voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften en bepalingen van

  internationale verdragen, conventies en overeenkomsten van vervoerders, geldig in die

  landen waar de zaken zullen worden vervoerd.

 • 5.

  Op verzoek van de opdrachtgever zal leverancier aan de opdrachtgever informatie

  verschaffen over de samenstelling van deze gevaarlijke stoffen, dat bij het vervoeren,

  opslaan en verwerken kan worden voldaan aan de betreffende wettelijke voorschriften en

  bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten geldig in de in

  lid 4 bedoelde landen.

13. Kwaliteit en garantie

 • 1.

  De leverancier garandeert dat alle producten voldoen aan de daarvoor geldende

  specificaties, voorts dat zij met goed vakmanschap zijn vervaardigd en verricht, van een

  goede kwaliteit en vrij van constructie-, fabricage- en materiaalfouten zijn en dat hun

  werking voldoet aan de in Nederland geldende wetten of andere van overheidswege

  gegeven voorschriften.

 • 2.

  De leverancier garandeert, dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij

  zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen,

  reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het

  realiseren van het door de opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd,

  ook indien zij niet met name zijn genoemd.

 • 3.

  De leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen

  betreffende onder andere de kwaliteit, het milieu, de veiligheid en de gezondheid.

 • 4.

  De leverancier verbindt zich alle gebreken die zich aan de geleverde producten voordoen

  na de aflevering of voltooiing en gedurende een in de order dan wel overeenkomst bepaalde

  periode vanaf de ingebruikstelling van het product waaraan of waarvoor de levering is

  verricht voor zijn rekening binnen de door de opdrachtgever bij aanzegging gestelde

  redelijke termijn weg te nemen door herstel, vervanging of aanvulling, tenzij blijkt dat deze

  gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik door de

  opdrachtgever.

 • 5.

  Bij gebreke van behoorlijke nakoming en/of bij gebreke van nakoming binnen de gestelde

  termijn alsmede in spoedeisende gevallen, heeft de opdrachtgever het recht voor rekening

  en risico van de leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, mits

  de leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

  Voornoemde periode wordt verlengd met het aantal dagen dat van het product, waaraan of

  waarvoor de levering of prestatie is verricht, geen gebruik kon worden gemaakt wegens het

  wegnemen van de gebreken in de geleverde zaken of prestaties.

 • 6.

  Bij gehele of gedeeltelijke vervanging van de geleverde producten, begint voor het

  vervangen deel de hiervoor vermelde periode opnieuw te lopen.

 • 7.

  De leverancier blijft aansprakelijk voor de verborgen gebreken die eerst na voornoemde

  periode blijken.

14. Aansprakelijkheid

 • 1.

  Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever of door derden wordt

  geleden als gevolg van een gebrek in zijn product.

 • 2.

  Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever of door derden wordt

  geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen

  die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

 • 3.

  Leverancier vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van derden op vergoeding van schade

  op grond van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden en zal op eerste verzoek

  van opdrachtgever een schikking treffen met die derden, dan wel zich in recht, in plaats van

  of gezamenlijk met opdrachtgever, een en ander ter beoordeling door opdrachtgever,

  verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

 • 4.

  Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van opdrachtgever

  ook als derden aangemerkt.

 • 5.

  Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam

  verzekeren en verleent opdrachtgever desgewenst inzage in de polis.

15. Geheimhouding

 • 1.

  De leverancier garandeert geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie,

  bijvoor-beeld inzake bedrijfsmiddelen, bedrijfsvoering en andere gegevens afkomstig van

  de opdrachtgever, die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht.

 • 2.

  Het is de leverancier niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende

  bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven, anders dan

  noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en na schriftelijke

  goedkeuring van de opdrachtgever.

 • 3.

  Alle door de opdrachtgever aan de leverancier in het kader van de overeenkomst ter

  beschikking gestelde gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie blijven te allen

  tijde eigendom van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de opdrachtgever of

  uiterlijk bij levering te worden geretourneerd.

 • 4.

  De leverancier zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan personeel

  en derden die door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken,

  geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.

16. Ontbinding

 • 1.

  De leverancier is van rechtswege in verzuim indien hij een verplichting uit hoofde van de

  overeenkomst of van andere daaruit voortvloeiende overeenkomsten niet, niet tijdig of niet

  naar behoren nakomt. Indien de leverancier enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst

  of van andere daaruit voortvloeiende overeenkomsten niet, niet tijdig of niet

  behoorlijk nakomt alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering

  en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare

  rechtstoestand van de onderneming van de leverancier, heeft de opdrachtgever het recht de

  overeenkomst terstond (zonder ingebrekestelling) en zonder rechterlijke tussenkomst

  eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving

  aan de leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van

  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van de leverancier aan derden op te

  dragen zonder dat de opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd

  eventueel aan de opdrachtgever verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht

  op volledige schadevergoeding.

 • 2.

  Onverminderd alle andere rechten kan de opdrachtgever de overeenkomst geheel of

  gedeeltelijk ontbinden, indien door de leverancier of een van zijn ondergeschikten of

  vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die

  deel uitmaakt van de opdrachtgever als organisatie of aan een van haar organen, ondergeschikten

  of vertegenwoordigers.

 • 3.

  Onder verwijzing naar de wet Bibob kan de opdrachtgever deelnemingen aan aanbestedingen

  weigeren of overeenkomsten inzake opdrachten ontbinden, zodra zich feiten

  en omstandigheden voordoen die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de

  betrokken leverancier, of een door hem ingeschakelde derde, in relatie staat tot strafbare

  feiten. Ontbinding op grond van dit artikel vrijwaart de opdrachtgever van alle door de leverancier

  gemaakte of nog te maken kosten, van welke aard ook, terwijl de opdracht of de rest

  daarvan door de opdrachtgever direct aan een derde partij gegund kan worden.

 • 4.

  Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaarders exploot

  aan de leverancier.

17. Wijziging van de voorwaarden

 • 1.

  De opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De

  wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

 • 2.

  De opdrachtgever zal de gewijzigde voorwaarden aan de leverancier toezenden. Indien

  geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden de wijzigingen jegens de

  leverancier in werking zodra de wijziging is meegedeeld, tenzij binnen 14 dagen na

  inwerkingtreding respectievelijk mededeling als in dit artikel genoemd, de leverancier

  schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld de wijziging(en) niet te aanvaarden.

  Indien zulk een mededeling door de leverancier is gedaan, blijven de onderhavige

  algemene voorwaarden op reeds gesloten overeenkomsten van toepassing.

 • 3.

  Op nieuw aan te gane overeenkomsten worden de onderhavige algemene voorwaarden niet

  meer geacht van toepassing te zijn. Het staat de opdrachtgever alsdan vrij zijn gewijzigde

  algemene voorwaarden op nieuwe overeenkomsten van toepassing te verklaren.

18. Geschilbeslechting

 • 1.

  Op deze algemene inkoopvoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

 • 2.

  Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een

  overeenkomst, hetzij juridisch hetzij feitelijk, zal ter beslechting aan de bevoegde rechter in

  het arrondissement waarin de organisatie van opdrachtgever is gevestigd worden

  voorgelegd.

 • 3.

  Partijen kunnen in afwijking van het gestelde in het voorgaande lid, overeenkomen dat een

  geschil wordt onderworpen aan arbitrage of dat daarover bindend advies wordt gevraagd.

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en het aannemen van werk ten behoeve van de opdrachtgever.

19. Aanvullende definities

In deze aanvullende inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • materialen: zaken die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten,

  ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te

  gebruiken hulpmiddelen.

 • installatie/montage hulpmiddelen: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen,

  steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die de leverancier

  gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, uitgezonderd de zaken die verwerkt

  dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

20. Toepasselijkheid

 • 1.

  Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en

  overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of aannemen van werk

  door leverancier. Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de algemene

  inkoopvoorwaarden van het waterschap Noorderzijlvest op vorenbedoelde aanvragen,

  aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende

  voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard van de artikelen wordt afgeweken.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van de leverancier

  mede te verstaan derden die door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst(en)

  zijn betrokken.

21. Personeel, hulpmiddelen en materialen

 • 1.

  Door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal

  voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan

  aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd

  personeel is de opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en

  is de leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde

  in het eerste lid van dit artikel.

 • 3.

  Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de leverancier

  bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en hulpmiddelen en tot

  identificatie van het personeel dat door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst

  wordt betrokken.

 • 4

  Indien de opdrachtgever de door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst te

  gebruiken materialen en uitrusting bij inspectie of keuring, als in het vorige lid bedoeld,

  geheel of gedeeltelijk afkeurt, is de leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging van de

  afgekeurde materialen en uitrusting.

22. Zelfstandige functionerende machine (en installatie)

 • 1.

  De leverancier is in het kader van de Europese Machinerichtlijn verantwoordelijk voor de

  veiligheid van de machine als zijnde de fabrikant van de gehele machine. De opdrachtgever

  aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit de niet correcte toepassing

  van de Richtlijn, inclusief aansprakelijkheid op grond van artikel 8 lid 7 van de

  Machinerichtlijn. De machine of installatie is het geheel van werktuigbouwkundig,

  elektrotechnisch, besturingstechnisch en bouwkundig onderdelen dat is samengebouwd.

 • 2.

  De leverancier dient de machine CE te markeren en te leveren met een verklaring II-A in

  overeenstemming met de Machinerichtlijn. Met een II-B verklaring kan niet worden

  volstaan.

 • 3.

  De leverancier dient voor de ingebruikname de Verklaring, Bedieningshandleiding en een

  kopie van het Technisch Constructie Dossier (TCD) aan de opdrachtgever te verstrekken.

23. Niet zelfstandige functionerende machine (installatie) of delen hiervan

 • 1.

  De leverancier is in het kader van de Europese Machinerichtlijn verantwoordelijk voor de

  veiligheid van de machine als zijnde de fabrikant van de machine. De opdrachtgever

  aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit de niet correcte

  toepassing van de Richtlijnen, inclusief aansprakelijkheid op grond van artikel 8 lid 7 van

  de Machinerichtlijn.

 • 2.

  De leverancier dient de machine CE te markeren en te leveren met een verklaring II-B in

  overeenstemming met de Machinerichtlijn.

 • 3.

  De leverancier dient voor montage de Verklaring, Montagehandleiding en Bedieningshandleiding

  aan de opdrachtgever te verstrekken.

 • 4.

  Elektrotechnische installaties die geen onderdeel uitmaken van een machine dient de

  leverancier te leveren met een verklaring dat de installatie voldoet aan de NEN-EN-IEC

  60204-1 en NEN-EN 60439 en 60529 normen.

  Onder bedieningshandleiding wordt verstaan de voorschriften voor bediening, onderhoud en revisie van de

  machine en onderdelen ervan. De bedieningshandleiding moet in de Nederlandse taal zijn opgesteld

  In het Technisch Constructie Dossier (TCD) moet een risicoanalyse zijn opgenomen opgesteld volgens de

  Machinerichtlijn en moet tenminste het volgende omvatten:

  • -

   beschrijving van het oorspronkelijke latente gevaar;

  • -

   beschrijving van de risicoreducerende maatregelen in het ontwerp;

  • -

   beschrijving van de risicoreducerende maatregelen door afscherming;

  • -

   beschrijving van de risicoreducerende maatregelen door informatie op de installatie;

  • -

   beschrijving van de risicoreducerende maatregelen door informatie in de bedieningshandleiding.

24. Terrein en gebouwen van de opdrachtgever

 • 1.

  De leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang

  wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de

  gebouwen van de opdrachtgever waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

 • 2.

  Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door

  omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van de leverancier.

25. Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van de opdrachtgever

 • 1.

  De leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn

  personeel op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geen belemmering vormen

  voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van de opdrachtgever en derden.

 • 2.

  De leverancier en zijn personeel dienen in het bezit te zijn van een door de opdrachtgever

  ondertekende werkvergunning voordat hij met de werkzaamheden aanvangt.

 • 3.

  De leverancier dient gesignaleerde gevaren en incidenten die zich voordoen onverwijld aan

  de opdrachtgever te melden. (nieuw lid, het oude lid 3 is komen te vervallen)

26. Betaling

 • 1.

  De opdrachtgever zal slechts betalen zodra het werk door de leverancier naar genoegen van

  de opdrachtgever is opgeleverd en/of de opdracht naar genoegen door de leverancier is

  uitgevoerd en nadat de leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever heeft aangetoond

  dat deze het in het werk gestelde personeel en medewerkers het hun toekomende

  heeft betaald.

 • 2.

  De opdrachtgever heeft steeds het recht de door de leverancier ter zake van de verrichte

  werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies

  volksverzekering, waarvoor de opdrachtgever als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid

  hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan leverancier te betalen door

  storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 • 3.

  Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtgever te allen tijde bevoegd de

  in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies volksverzekering van de aanneemsom in te

  houden en namens de leverancier rechtstreeks aan betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk

  de ontvanger der directe belastingen te voldoen.

 • 4.

  In de gevallen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, is de opdrachtgever door

  betaling hiervan jegens leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

27. Verplichtingen van de leverancier

 • 1.

  De leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid

  tot een goed einde brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de

  vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu en van de in de

  werkvergunning omschreven voorschriften.

 • 2.

  De leverancier dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden

  of de aangeboden en te leveren producten (milieu) gevaarlijke stoffen bevatten die vrij

  kunnen komen tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of

  calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren dan wel bij het

  vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende producten.

 • 3.

  Indien dit het geval is, dient de leverancier bij de aflevering een duidelijke instructie te

  voegen met preventieve maatregelen, hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen.

  Bovendien dient de leverancier de maatregelen te vermelden die getroffen dienen te worden

  om de opdrachtgever en derden in geval van vrijkomen tegen deze stoffen te beschermen.

  Personeel en medewerkers van de opdrachtgever worden ook als derden aangemerkt.

 • 4.

  Het werk en/of opdracht dien(t)(en) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de

  overeenkomst te worden uitgevoerd.

 • 5.

  Gemachtigden van de leverancier zijn in beginsel tijdens de werkuren op het werkterrein

  beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in

  overleg met de opdrachtgever.

 • 6.

  De leverancier dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging

  waarbij hij is ingeschreven en te beschikken over en vestigingsvergunning, voor

  zover deze vereist is. Op eerste verzoek van de opdrachtgever dient de leverancier hem

  voornoemde bescheiden te tonen.

 • 7.

  De leverancier dient op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze een staat te

  overhandigen, bevattende de naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum en

  -plaats, sofinummer en arbeidsvoorwaarden van alle personeel, dat door de leverancier van

  week tot week in het werk is gesteld.

 • 8.

  wel de manurenverantwoording van alle personeel, dat door de leverancier in het werk is

  gesteld, ter inzage te verstrekken, volgens een door de opdrachtgever opgesteld model.

 • 9.

  De leverancier dient al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde

  personeel strikt na te komen.

 • 10.

  De leverancier dient telkenmale op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze een

  afschrift te verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging

  en de ontvanger der directe belastingen.

 • 11.

  De leverancier dient de opdrachtgever te vrijwaren van aansprakelijkheid jegens derden

  wegens het niet naleven door de leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst,

  dan wel ingevolge de wet.

 • 12.

  De leverancier zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig

  uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.

 • 13.

  Afval- en emballagemateriaal dient de leverancier na nakoming van zijn verplichtingen

  mee te nemen.