Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Besluit van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard houdende regels voor kwijtschelding Kwijtscheldingsregeling Schieland en de Krimpenerwaard 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard houdende regels voor kwijtschelding Kwijtscheldingsregeling Schieland en de Krimpenerwaard 2005
CiteertitelKwijtscheldingsregeling Schieland en de Krimpenerwaard 2005
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 144 Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2016artikel 1

29-06-2016

Waterschapsblad 2016, 8941

.
01-01-201201-01-201209-11-2016artikel 3

27-06-2012

IJssel- en Lekstreek, 2012, week 27

onbekend
01-01-201201-01-2012artikelen 1, 2 en 3

30-11-2011

IJssel- en Lekstreek, 2011, week 51

onbekend
14-01-200501-01-200501-01-2012nieuwe regeling

03-01-2005

De Postiljon ed. Zoetermeer, 13-01-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard houdende regels voor kwijtschelding Kwijtscheldingsregeling Schieland en de Krimpenerwaard 2005

 

 

Kwijtscheldingsregeling Schieland en de Krimpenerwaard 2005

Artikel 1

 • Kwijtschelding kan uitsluitend worden verleend voor:

 • a.

  de watersysteemheffing als bedoeld in artikel 117, aanhef en onder a, van de Waterschapswet;

 • b.

  de wegenheffing als bedoeld in artikel 122a, lid 2 onder a, van de Waterschapswet.

Artikel 2

Een verzoek om kwijtschelding moet schriftelijk worden ingediend voor de laatste vervaldag van de desbetreffende aanslag.

Artikel 3

Bij het verlenen van kwijtschelding worden voor de berekening van de kosten van bestaan de percentages, vermeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100.   In afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, worden de kosten van bestaan voor een echtpaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet werk en bijstand, voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en bijstand, die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene ouderdomswet heeft bereikt, gesteld op ten hoogste 100 procent van het toepasselijke bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, verminderd met de verschuldigde loonbelasting, de premies voor de volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet, en verhoogd met het eerste bedrag, genoemd in artikel 16, tweede lid, onderdeel a, voor een echtpaar waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, of het bedrag, genoemd in artikel 16, tweede lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, of voor een echtpaar waarvan een van de echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Artikel 4

 • 1.

  De regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De regeling vindt toepassing op belastingschulden die zijn ontstaan op of na 1 januari 2005.

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2005 worden ingetrokken de kwijtscheldingsregelingen van de rechtsvoorgangers van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, te weten:

  - de Kwijtscheldingregeling Schieland 1998 zoals vastgesteld op 26 november 1997 en nadien gewijzigd;

  - de Kwijtscheldingsregeling Krimpenerwaard zoals vastgesteld op 13 december 1990 en nadien gewijzigd;

  - de Kwijtscheldingsregeling Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden althans voor zover deze geldt voor het gebied van de Krimpenerwaard; 

 •       met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastingschulden die voor die datum zijn ontstaan.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling Schieland en de Krimpenerwaard 2005”.