Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Algemeen Delegatiebesluit 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAlgemeen Delegatiebesluit 2005
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit 2005
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 83 Wschw
 2. art. 86 Wschw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Artikel I, II, IIa

29-06-2022

wsb-2023-10773

2022.04125
24-08-201601-04-201401-01-2024artikel I

26-03-2014

Waterschapsblad 2016, 6853

.
03-01-200501-01-2024nieuwe regeling

03-01-2005

De Postiljon ed. Zoetermeer, 13-01-2005

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Delegatiebesluit 2005

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

overwegende dat het ter bevordering van een efficiënte en vlotte afdoening van zaken gewenst is de mogelijkheden tot overdracht van bevoegdheden die door de Waterschapswet worden geboden, zoveel mogelijk te benutten;

dat daardoor enerzijds beter kan worden ingespeeld op zaken die binnen een kort tijdsbestek om een oplossing vragen en anderzijds met korte procedures kan worden volstaan;

op voordracht van de Voorbereidingscommissie van 22 november 2004;

gelet op de artikelen 83 en 86 van de Waterschapswet en de Comptabiliteitsvoorschriften waterschappen;

b e s l u i t :

Algemeen Delegatiebesluit 2005

I over te dragen aan dijkgraaf en hoogheemraden de bevoegdheid te besluiten tot:

 • a.

  het indienen van bezwaar, het instellen van beroep en het voeren van rechtsgedingen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en in cassatie en het berusten in tegen het hoogheemraadschap ingestelde rechtsvorderingen;

 • b.

  het treffen van dadingen en het opdragen van geschillenbeslechting aan scheidslieden;

 • c.

  het aangaan van geldleningen met een looptijd van ten hoogste één jaar ter voorziening in de behoefte aan kasgeld tot tweemaal het bedrag dat in het hoofdstuk financiering van de programmabegroting van het betreffende begrotingsjaar wordt vastgesteld als kasgeldlimiet, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet financiering decentrale overheden. Hiertoe behoort in ieder geval de voorwaarde dat de duur van een incidentele overschrijding van de kasgeldlimiet beperkt is tot maximaal twee aaneengesloten kwartalen.

 • d.

  het aangaan van vaste geldleningen ter voorziening in de financieringsbehoefte, welke door de verenigde vergadering in de treasuryparagraaf in de nota van toelichting bij de begroting wordt vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet financiering decentrale overheden;

 • e.

  het houden van alle aanbestedingen voor uit te voeren werken, leveringen en diensten;

 • f.

  oninbaarverklaring van vorderingen op huurders/pachters/gebruikers van eigendommen van het hoogheemraadschap;

 • g.

  te beschikken over de begrotingsposten onvoorziene uitgaven;

 • h.

  het doen van af- en overschrijvingen binnen het totaal van een bepaalde waterschapstaak met een maximum van € 100.000  voor de Waterkeringszorg resp. het Waterkwantiteitsbeheer en de Wegenzorg en met een maximum van € 250.000 voor het Waterkwaliteitsbeheer;

 • i.

  1 het kopen, ruilen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken tot een bedrag van € 250.000 per transactie;

  2 het in spoedeisende gevallen kopen van grond en daarop aanwezige opstallen zonder limiet ten behoeve van uitvoering van waterhuishoudkundige maatregelen;

 • j.

  het aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen voor zover hieraan geen bezwarende voorwaarden zijn verbonden;

 • k.

  het vaststellen en uitwerken van regelingen van rechtspositionele aard waarover in het centraal arbeidsvoorwaardenoverleg waterschapspersoneel overeenstemming is bereikt;

 • l.

  het uitvoeren van de Wet op de Ondernemingsraden, waaronder mede begrepen wordt het nemen van een mandaatbesluit tot aanwijzing van de bestuurder;

 • m.

  het nemen van verkeersbesluiten van tijdelijke aard;

 • n.

  het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 87 van het RVV (1990),

 • o.

  het indienen van zienswijzen over de (ontwerp-)begroting als bedoeld in artikelen 50g, 68, 81 en 91 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • p.

  het vaststellen van een legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet.

II Vast te stellen de volgende voorwaarden die dijkgraaf en hoogheemraden bij de onder I genoemde besluitvorming in acht dienen te nemen:

dijkgraaf en hoogheemraden delen de door hen op grond van dit delegatiebesluit genomen besluiten ten laatste mede aan de verenigde vergadering in de eerste reguliere vergadering na het jaar waarin de besluiten zijn genomen, met dien verstande dat:

 • a.

  dijkgraaf en hoogheemraden de door hen op grond van het bepaalde onder I sub c. t/m h. genomen besluiten ten laatste mededelen aan de verenigde vergadering in de vergadering waarin de jaarrekening over het jaar waarin de besluiten zijn genomen, ter vaststelling wordt aangeboden; 

 • b.

  dijkgraaf en hoogheemraden de door hen op grond van het bepaalde onder I sub i. 2 genomen besluiten mededelen aan de verenigde vergadering in de eerste vergadering na het tijdstip waarop het besluit is genomen; dijkgraaf en hoogheemraden maken van de bevoegdheid onder I sub i. 2 alleen gebruik indien de omstandigheden besluitvorming door de verenigde vergadering redelijkerwijs niet toelaten en de commissie Algemene Zaken en Middelen positief heeft geadviseerd.

 • c.

  de gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend binnen het door de verenigde vergadering vastgestelde beleid.

IIa Dat de bevoegdheid tot het vaststellen of wijzigen van een legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet wordt overgedragen in de Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 

III  In te trekken de delegatiebesluiten van de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard zoals deze luidden op 31 december 2004.

 

 

IV Dit besluit treedt direct in werking.

Aldus vastgesteld in de verenigde vergadering  te Rotterdam op 3 januari 2005 en is sindsdien op enkele punten aangepast door besluitvorming van de verenigde vergadering op resp.29 juni 2005 en 30 maart 2011.