Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelVerordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard 2007
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening treedt met ingang van 1 september 2007 in werking. De verordening financieel beheer van Schieland en de Krimpenerwaard ,vastgesteld op 3 januari 2005 wordt ingetrokken .

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 28-11-2007

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: De Postiljon ed. Zoetermeer, 13 dec 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200701-01-2009nieuwe regeling

28-11-2007

De Postiljon ed. Zoetermeer, 13 dec 2007

Onbekend
01-01-200528-11-2007nieuwe regeling

03-01-2005

De Postiljon ed. Zoetermeer, 13-01-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard 2007

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 16 oktober 2007;

gelet op artikel 108 Waterschapswet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard 2007

Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard 2007

HOOFDSTUK I - Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.      de administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens gericht op het

         verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, beheren en functioneren van het waterschap

         en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

b.      het beheer van vermogenswaarden: alle beheersdaden die voortvloeien uit het door de verenigde vergadering

         vastgestelde beleid en die gevolgen hebben voor de financiële middelen van het waterschap;

c.      het financieel beheer: de financiële administratie en het beheer van vermogenswaarden;

d.      administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en

         het in stand houden van de administratie;

e.      rechtmatigheid: de formele en materiële juistheid van een administratieve verantwoording

         c.q. de formele juistheid van het beheer;

f.       formele juistheid: de (administratieve) handelingen zijn verricht binnen het kader van de bevoegdheid

         van de handelende personen en overeenkomstig de daarvoor gegeven voorschriften;

g.      materiële juistheid: de verantwoording of administratie is in overeenstemming met de werkelijkheid;

h.      doelmatigheid: het voeren van een zodanig beheer door dijkgraaf en hoogheemraden dat de te leveren

         prestaties bij gegeven doelstellingen met inzet van zo weinig mogelijk middelen zijn bereikt.

i.        de accountant: de accountant als bedoeld in artikel 109, tweede lid, van de Waterschapswet.

HOOFDSTUK II - Organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden.

Artikel 2

1.      Dijkgraaf en hoogheemraden stellen, met inachtneming van het gestelde in deze verordening,

         een regeling vast met betrekking tot de organisatie van het financieel beheer en van de vaststelling

          waarvan mededeling wordt gedaan aan de verenigde vergadering.

2.      De regeling bedoeld in het eerste lid omvat in elk geval:

          -    een beschrijving van de functies van het financiële beheer, waarbij wordt aangegeven welke functies

                uit het oogpunt van de interne controle gescheiden dienen te worden;

         -     een procedurebeschrijving betreffende de onderdelen van het financieel beheer;

         -     een regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden;

         -     een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen van de gegevensbestanden;

         -     voorschriften inzake de periodieke verslaglegging.

3.      De in het eerste en tweede lid bedoelde regeling dient zodanig te worden opgesteld dat aan de eisen

         van controle, rechtmatigheid en doelmatigheid wordt voldaan.

4.      De accountant wordt gehoord over het ontwerp van de voorschriften als bedoeld in het eerste en 

         tweede lid van dit artikel.

Artikel 3

1.     Dijkgraaf en hoogheemraden stellen met inachtneming van het gestelde in deze verordening een

        financieringsstatuut op, verder aan te duiden als Treasurystatuut, van de vaststelling waarvan

        mededeling wordt gedaan aan de verenigde vergadering.

2.      In het treasurystatuut worden in ieder geval regels opgenomen over:

          -  de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie;

          -  de administratieve organisatie van de financieringsfunctie, waaronder begrepen taken en bevoegdheden,

             de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.

3.      Het in het eerste en tweede lid bedoelde statuut dient zodanig te worden opgesteld dat aan de eisen van

         controle, rechtmatigheid en doelmatigheid wordt voldaan.

4.      De accountant wordt gehoord over het ontwerp van de voorschriften als bedoeld in het eerste en

         tweede lid van dit artikel.

Artikel 4

Dijkgraaf en hoogheemraden wijzen de directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering aan die verantwoordelijk

is voor de uitvoering van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van het waterschap.

Artikel 5

1.    Onverminderd de verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur is de directeur-portefeuillehouder

        Interne bedrijfsvoering belast met de advisering over voorstellen of mededelingen aan dijkgraaf en

        hoogheemraden, waaraan financiële consequenties van betekenende omvang zijn verbonden. De voorstellen

        en mededelingen ter zake dienen hem tijdig te bereiken.

2.     Indien een voorstel ter vergadering wordt gebracht zonder advisering door de directeur-portefeuillehouder

        Interne bedrijfsvoering, wordt daarvan door de secretaris-directeur mededeling gedaan aan dijkgraaf en

        hoogheemraden met opgave van redenen.

3.    De directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het voeren van de financiële

       administratie van het waterschap.

4.    De directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering richt de financiële administratie van het waterschap

        in overeenkomstig de voor het waterschap van toepassing zijnde comptabiliteitsvoorschriften en voert deze

        zodanig dat zij dienstbaar is voor:

        -  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen;

        -  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van het bezit van onroerende zaken, 

            vorderingen en schulden c.a.;

       -   het verschaffen van informatie voor het maken van kostencalculaties;

       -   het bevorderen van de rechtmatigheid en de doelmatigheid;

       -   het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beheer;

       -   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie 

           alsmede voor de controle op de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beheer.

5.   Vanuit de administratie stelt de directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering alle informatie beschikbaar

      die de andere functionarissen van het waterschap ten behoeve van hun functioneren nodig hebben.

Artikel 6

1.   De secretaris-directeur draagt er zorg voor dat aan de directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering

      alle door de verenigde vergadering en dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluiten waaraan financiële

      gevolgen verbonden zijn, worden toegezonden.

2.   Aan de directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering worden tijdig alle gegevens en stukken verstrekt

      die hij ten behoeve van een juiste verzorging van de financiële administratie, de kredietbewaking, de

      verslaglegging en het beheer van de vermogenswaarden nodig heeft.

Artikel 7

De directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering draagt er zorg voor, dat:

1.      er tijdig voorstellen tot wijziging van de regelingen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 aan

         dijkgraaf en hoogheemraden worden gedaan, indien door gewijzigde omstandigheden

         daartoe naar zijn mening aanleiding bestaat;

2.      aan dijkgraaf en hoogheemraden tijdig voorstellen worden gedaan voor het verzekeren van

         financiële risico's die verband houden met de taakuitoefening van het waterschap;

3.      de uit rechten en verplichtingen van het waterschap voortspruitende invorderingen en betalingen

         tijdig in behandeling worden genomen;

4.     geldleningen worden aangetrokken ter voorziening in de financieringsbehoefte, welke door de

         verenigde vergadering in de treasuryparagraaf in de nota van toelichting bij de begroting wordt

         vastgesteld,met inachtneming van de regels daartoe vastgesteld in het treasurystatuut – bijzonder deel;

5.      het beheer van de geldmiddelen doelmatig wordt gevoerd.

Artikel 8

1.      De bepaling van de posten van de begroting, waarop de inkomsten en uitgaven worden geboekt,

         geschiedt in overeenstemming met de desbetreffende bestuursbesluiten.

2.      Indien de door de daartoe bevoegde ambtenaren gegeven aanwijzingen op de desbetreffende

         stukken niet in overeenstemming zijn met de post of posten, waarop verantwoording naar het 

         oordeel van de directeur-ortefeuillehouder Interne bedrijfsvoering dient te geschieden, doet deze daarvan,

         door tussenkomst van de secretaris-directeur, mededeling aan dijkgraaf en hoogheemraden.

Artikel 9

1.      De betalingen geschieden op grond van gefiatteerde betalingsbescheiden.

2.      De hieruit voortvloeiende betalingsopdrachten worden voorzien van de handtekeningen van tenminste

          twee daartoe aangewezen personen.

HOOFDSTUK III - De ontwerp-jaarrekening van het waterschap

Artikel 10

1.     De ontwerp-jaarrekening van het waterschap en het daarbij behorende verslag ter verantwoording

        van het financieel beheer worden opgemaakt en ondertekend door de directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering.

2.     De ontwerp-jaarrekening en het verslag ter verantwoording van het financieel beheer worden tezamen met het verslag

        van de accountant aan dijkgraaf en hoogheemraden aangeboden.

3.    Indien de directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering, op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de financiële

       administratie, meent de ontwerp-jaarrekening en het verslag ter verantwoording van het financieel beheer niet te

       kunnen tekenen, vindt de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aanbieding plaats onder overlegging van een

       verslag van de bevindingen van de directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering.

Artikel 11

Indien dijkgraaf en hoogheemraden de ontwerp-jaarrekening, het verslag ter verantwoording van het financieel

beheer en het verslag van de accountant aanvaardt, strekt dit mede tot décharge van de directeur-portefeuillehouder

Interne bedrijfsvoering, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden.

HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen

Artikel 12

1.      De Verordening financieel beheer van Schieland en de Krimpenerwaard, vastgesteld door de verenigde

          vergadering op 3 januari 2005 wordt ingetrokken.

2.      Deze verordening treedt met ingang van 1 september 2007 in werking.

3.      Deze verordening kan worden aangehaald als

         "Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard 2007".

Rotterdam, 28 november 2007

De verenigde vergadering voornoemd,