Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Officiële naam regelingVerordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelVerordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening treedt met ingang van 1 januari 2005 in werking. De verordening financieel beheer Schieland 2002, vastgesteld op 28 november 2001, en de verordening financieel beheer Krimpenerwaard, vastgesteld op 14 juni 1995, worden ingetrokken

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200528-11-2007nieuwe regeling

03-01-2005

De Postiljon ed. Zoetermeer, 13-01-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard,

op voordracht van de Voorbereidingscommissie van 22 november 2004;

gelet op artikel 108 van de Waterschapswet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard

HOOFDSTUK I
Begripsbepalingen - Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, beheren en functioneren van het waterschap en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

 • b.

  het beheer van vermogenswaarden: alle beheersdaden die voortvloeien uit het door de verenigde vergadering vastgestelde beleid en die gevolgen hebben voor de financiële middelen van het waterschap;

 • c.

  het financieel beheer: de financiële administratie en het beheer van vermogenswaarden;

 • d.

  administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de administratie;

 • e.

  rechtmatigheid: de formele en materiële juistheid van een administratieve verantwoording c.q. de formele juistheid van het beheer;

 • f.

  formele juistheid: de (administratieve) handelingen zijn verricht binnen het kader van de bevoegdheid van de handelende personen en overeenkomstig de daarvoor gegeven voorschriften;

 • g.

  materiële juistheid: de verantwoording of administratie is in overeenstemming met de werkelijkheid;

 • h.

  doelmatigheid: het voeren van een zodanig beheer door dijkgraaf en hoogheemraden dat de te leveren prestaties bij gegeven doelstellingen met inzet van zo weinig mogelijk middelen zijn bereikt.

 • i.

  de accountant: de accountant als bedoeld in artikel 109, tweede lid, van de Waterschapswet.

HOOFDSTUK II
Organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden- Artikel 2
 • 1. Dijkgraaf en hoogheemraden stellen, met inachtneming van het gestelde in deze verordening, een regeling vast met betrekking tot de organisatie van het financieel

  beheer en van de vaststelling waarvan mededeling wordt gedaan aan de verenigde vergadering.

 • 2. De regeling bedoeld in het eerste lid omvat in elk geval:

  - een beschrijving van de functies van het financiële beheer, waarbij wordt aangegeven welke functies uit het oogpunt van de interne controle gescheiden dienen

    te worden;

  - een procedurebeschrijving betreffende de onderdelen van het financieel beheer;

  - een regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden;

  - een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen van de gegevensbestanden;

  - voorschriften inzake de periodieke verslaglegging.

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde regeling dient zodanig te worden opgesteld dat aan de eisen van controle, rechtmatigheid en doelmatigheid wordt voldaan.

 • 4. De accountant wordt gehoord over het ontwerp van de voorschriften als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel.

Artikel 3
 • 1. Dijkgraaf en hoogheemraden stellen met inachtneming van het gestelde in deze verordening een financieringsstatuut op, verder aan te duiden als Treasurystatuut, van

  de vaststelling waarvan mededeling wordt gedaan aan de verenigde vergadering.

 • 2. In het treasurystatuut worden in ieder geval regels opgenomen over:

  - de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie;

  - de administratieve organisatie van de financieringsfunctie, waaronder begrepen taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende

     informatievoorziening.

 • 3. Het in het eerste en tweede lid bedoelde statuut dient zodanig te worden opgesteld dat aan de eisen van controle, rechtmatigheid en doelmatigheid wordt voldaan.

 • 4. De accountant wordt gehoord over het ontwerp van de voorschriften als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel.

Artikel 4

Dijkgraaf en hoogheemraden wijzen de sectordirecteur Middelen aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van het waterschap.

Artikel 5
 • 1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de directeur en de secretaris is de sectordirecteur Middelen belast met de advisering over voorstellen of mededelingen

  aan dijkgraaf en hoogheemraden, waaraan financiële consequenties van betekenende omvang zijn verbonden. De voorstellen en mededelingen ter zake dienen hem tijdig te bereiken.

 • 2. Indien een voorstel ter vergadering wordt gebracht zonder advisering door de sectordirecteur Middelen, wordt daarvan door de secretaris mededeling gedaan aan

  dijkgraaf en hoogheemraden met opgave van redenen.

 • 3. De sectordirecteur Middelen is verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie van het waterschap.

 • 4. De sectordirecteur Middelen richt de financiële administratie van het waterschap in overeenkomstig de voor het waterschap van toepassing zijnde comptabiliteitsvoorschriften en voert deze zodanig dat zij dienstbaar is voor:

  - het sturen en het beheersen van activiteiten en processen;

  - het verstrekken van informatie over ontwikke lingen in de omvang van het bezit van onroerende zaken, vorderingen en schulden c.a.;

  - het verschaffen van informatie voor het maken van kostencalculaties;

  - het bevorderen van de rechtmatigheid en de doelma tigheid;

  - het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beheer;

  - de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de doelma tigheid en de rechtmatigheid  

    van het gevoerde beheer.

 • 5. Vanuit de administratie stelt de sectordirecteur Middelen alle informatie beschikbaar die de andere functionarissen van het waterschap ten behoeve van hun functioneren nodig hebben.

Artikel 6
 • 1. De secretaris draagt er zorg voor dat aan de sectordirecteur Middelen alle door de verenigde vergadering en dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluiten waaraan

  financiële gevolgen verbonden zijn, worden toegezonden.

 • 2. Aan de sectordirecteur Middelen worden tijdig alle gegevens en stukken verstrekt die hij ten behoeve van een juiste verzorging van de financiële administratie, de kredietbewaking, de verslaglegging en het beheer van de vermogenswaarden nodig heeft.

rtikel 7

De sectordirecteur Middelen draagt er zorg voor, dat:

1. er tijdig voorstellen tot wijziging van de regelingen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 aan dijkgraaf en hoogheemraden worden gedaan, indien door gewijzigde

     omstandigheden daartoe naar zijn me ning aanleiding bestaat;

2. aan dijkgraaf en hoogheemraden tijdig voorstellen worden gedaan voor het verzekeren van financiële risico's die verband houden met de taakuitoefening van het

     waterschap;

3. de uit rechten en verplichtingen van het waterschap voortspruitende invorderingen en betalingen tijdig in behandeling worden genomen;

4. geldleningen worden aangetrokken ter voorziening in de financieringsbehoefte, welke door de verenigde vergadering in de treasuryparagraaf in de nota van toelichting bij de

     begroting wordt vastgesteld,met inachtneming van de regels daartoe vastgesteld in het treasurystatuut – bijzonder deel;

5. het beheer van de geldmiddelen doelma tig wordt gevoerd.

Artikel 8
 • 1. De bepaling van de posten van de begroting, waarop de inkomsten en uitgaven worden geboekt, geschiedt in overeenstemming met de desbetreffende bestuursbesluiten.

 • 2. Indien de door de daartoe bevoegde ambtenaren gegeven aanwijzingen op de desbetreffende stukken niet in overeenstemming zijn met de post of posten, waarop

  verantwoording naar het oordeel van de sectordirecteur Middelen dient te geschieden, doet deze daarvan, door tussenkomst van de directeur, mededeling aan dijkgraaf en hoogheemraden.

Artikel 9

1. De betalingen geschieden op grond van gefiatteerde betalingsbescheiden.

2. De hieruit voortvloeiende betalingsopdrachten worden voorzien van de handtekeningen van tenminste twee daartoe aangewezen personen.

HOOFDSTUK III
De ontwerp-jaarrekening van het waterschap - Artikel 10
 • 1. De ontwerp-jaarrekening van het waterschap en het daarbij behorende verslag ter verantwoording van het financieel beheer worden opgemaakt en ondertekend door de

  sectordirecteur Middelen.

 • 2. De ontwerp-jaarrekening en het verslag ter verantwoording van het financieel beheer worden tezamen met het verslag van de accountant aan dijkgraaf en hoogheemraden aangeboden.

 • 3. Indien de sectordirecteur Middelen, op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de financiële administratie, meent de ontwerp-jaarrekening en het verslag ter

  verantwoording van het financieel beheer niet te kunnen tekenen, vindt de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aanbieding plaats onder overlegging van een verslag

  van de bevindingen van de sectordirecteur Middelen.

Artikel 11

Indien dijkgraaf en hoogheemraden de ontwerp-jaarrekening, het verslag ter verantwoording van het financieel beheer en het verslag van de accountant aanvaardt,

strekt dit mede tot décharge van de sectordirecteur Middelen, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden.

HOOFDSTUK IV
Slotbepalingen - Artikel 12
 • 1. De ‘Verordening financieel beheer Schieland 2002’ vastgesteld door de verenigde vergadering van Schieland op 28 november 2001 en de ‘Verordening financieel beheer Krimpenerwaard’ vastgesteld door de verenigde vergadering van de Krimpenerwaard op 14 juni 1995 worden ingetrokken.

 • 2. Deze verordening treedt met ingang van 1 januari 2005 in werking.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard".

 • Rotterdam, 3 januari 2005.

 • De verenigde vergadering voornoemd.