Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Officiële naam regelingKostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer
CiteertitelKostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 116

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016art. 1, toelichting

26-11-2014

Waterschapsblad, 02-12-2014

vv26112014
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

25-09-2013

www.officielebekendmakingen.n  

vv25092013
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

25-09-2013

www.officielebekendmakingen.n  

vv25092013
01-01-200901-01-2014nieuwe regeling

08-10-2008

IJssel- en Lekstreek, 2008, week 47  

-
30-01-200501-01-200501-01-2014nieuwe regeling

03-01-2005

Algemeen- en Rotterdams Dagblad, 29-01-2005

-

Tekst van de regeling

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 augustus 2013;

gelet op de artikelen 120, 122, 122a en 122b van de Waterschapswet (Stb. 2007, nr. 208) en artikel 22 van het provinciale Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer:

inhoud Kostentoedelingsverordening 2014.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
 • Deze verordening verstaat onder:

 • a. kosten voor het watersysteem: netto-kosten van de kostendrager watersysteembeheer zoals opgenomen in de begroting van het waterschap en die gedekt worden met behulp van de watersysteemheffing, respectievelijk de wegenheffing;

 • b. gebieden van het waterschap: het gebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin de zorg voor het watersysteem aan het waterschap is opgedragen en het taakgebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin het hoogheemraadschap bevoegd is het wegenbeheer uit te oefenen;

 • c. ingezetenen: degenen die blijkens de basisregistratie personen bij het begin van het kalenderjaar woonplaats hebben in het gebied van het waterschap en die aldaar gebruik hebben van woonruimte;

 • d. zakelijk gerechtigden ongebouwd, niet zijnde natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn in het gebied van het waterschap;

 • e. zakelijk gerechtigden natuurterreinen: degenen die krachtenseigendom, bezit of beperkt recht in het gebied van het waterschaphet genot hebben van natuurterreinen;

 • f. zakelijk gerechtigden gebouwd: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van gebouwde onroerende zaken in het gebied van het waterschap;

 • g. buitendijks gelegen onroerende zaken: onroerende zaken die geheel of gedeeltelijk buiten de primaire waterkering zijn gelegen.

Kostentoedeling watersysteembeheer

Artikel 2
 • 1. De kosten voor het watersysteembeheer worden als volgt aan de heffingplichtige categorieën toegedeeld:

  • a.

   50,00% aan de ingezetenen;

  • b.

   6,30% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

  • c.

   0,013% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;

  • d.

   43,687% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 • 2. De waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken bedoeld in het vorige artikellid, onderdelen b, c en d, wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaken op de waardepeildatum hebben naar de staat en hoedanigheid waarin zij op die datum verkeren.

 • 3. De waardepeildatum is 1 januari 2012.

Kostentoedeling wegenbeheer Krimpenerwaard

Artikel 3
 • 1. De kosten voor het wegenbeheer worden als volgt aan de heffingplichtige categorieën toegedeeld:

  • a.

   32,00% aan de ingezetenen;

  • b.

   9,32% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

  • c.

   0,02% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;

  • d.

   58,66% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 • 2. De waarde van de onroerende zaken bedoeld in het vorige artikellid, onderdelen b, c en d, wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaken op de waardepeildatum hebben naar de staat en hoedanigheid waarin zij op die datum verkeren.

 • 3. De waardepeildatum is 1 januari 2012.

Tariefdifferentiatie

Artikel 4
 • 1. Voor buitendijks gelegen ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn en voor buitendijks gelegen gebouwde onroerende zaken wordt een tariefdifferentiatie als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van de Waterschapswet, toegepast. Het tarief na toepassing van de tariefdifferentiatie is 75 % lager dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor elk van deze categorieën geldt.

 • 2. Voor verharde openbare wegen wordt een tariefdifferentiatie als bedoeld in artikel 122, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapwet, toegepast. Het tarief na toepassing van de tariefdifferentiatie is 100 % hoger dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt.

Cumulatie van tariefdifferentiatie

Artikel 5

De tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen, genoemd in artikel 4, tweede lid, wordt naast de tariefdifferentiatie voor ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn en die gelegen zijn in buitendijkse gebieden als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, toegepast.

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

Artikel 6
 • 1. De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van deze bepaling genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastingjaren waarvoor zij heeft gegolden.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 3. Deze verordening vindt voor het eerst toepassing in het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2014.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014.

 • Rotterdam,  25 september 2013.

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014

 Toelichting [Klik hier om het document te downloaden]