Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Kostentoedelingsverordening van het hoogheemraadschap van

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Officiële naam regelingKostentoedelingsverordening van het hoogheemraadschap van
CiteertitelKostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2009.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpOVERHEID.modelverordeningenDomein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De in deze verordening vermelde toerekening van kosten, vormt de basis voor de belastingtarieven.  

Bij besluit van 10 december 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland onder nr. PZH-2008-1008799a goedkeuring verleend aan de kostentoedelingsverordening voor het waterbeheer en wegbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2009.  Dit goedkeuringsbesluit is bekend gemaakt in de huis-aan-huis-bladen in het beheergebied van ons hoogheemraadschap in week 51 van 2008 (o.a. in de IJssel- en Lekstreek).

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 8-10-2008

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: IJssel- en Lekstreek, 2008, week 47  

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artt. 120, 122, 122a, 122b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2014nieuwe regeling

08-10-2008

IJssel- en Lekstreek, 2008, week 47  

-
30-01-200501-01-200501-01-2014nieuwe regeling

03-01-2005

Algemeen- en Rotterdams Dagblad, 29-01-2005

-

Tekst van de regeling

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van  2 september 2008;

gelet op de artikelen 120, 122, 122a en 122b van de Waterschapswet (Stb. 2007, nr. 208) en artikel 22 van het provinciale Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer:

inhoud Kostentoedelingsverordening 2009.

Begripsbepalingen

Artikel 1
 • Deze verordening verstaat onder:

 • a. kosten: netto-kosten van de kostendragers watersysteembeheer, respectievelijk wegenbeheer zoals opgenomen in de begroting van het waterschap en die gedekt worden met behulp van de watersysteemheffing, respectievelijk de wegenheffing;

 • b. gebieden van het waterschap: het beheersgebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin het hoogheemraadschap bevoegd is het watersysteembeheer uit te oefenen en het taakgebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin het hoogheemraadschap bevoegd is het wegenbeheer uit te oefenen;

 • c. ingezetenen: degenen die blijkens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij het begin van het kalenderjaar woonplaats hebben in het gebied van het hoogheemraadschap en aldaar gebruik hebben van woonruimte;

 • d. zakelijk gerechtigden ongebouwd, niet zijnde natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn in het gebied van het hoogheemraadschap;

 • e. zakelijk gerechtigden natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht in het gebied van het hoogheemraadschap het genot hebben van natuurterreinen;

 • f. zakelijk gerechtigden gebouwd: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van gebouwde onroerende zaken in het gebied van het hoogheemraadschap;

 • g. buitendijks gelegen onroerende zaken: onroerende zaken die geheel of gedeeltelijk buiten de primaire en/of voorliggende waterkering zijn gelegen.

Kostentoedeling watersysteembeheer

Artikel 2
 • 1. De kosten voor het watersysteembeheer worden als volgt toegedeeld:

  • a.

   50,00% aan de ingezetenen;

  • b.

   6,999% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

  • c.

   0,01% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;

  • d.

   43,00% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 • 2. De waarde van de onroerende zaken bedoeld in het vorige artikellid, onderdelen b, c en d, wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaken op de waardepeildatum hebben naar de staat en hoedanigheid waarin zij op die datum verkeren.

 • 3. De waardepeildatum is 1 januari 2007.

Kostentoedeling wegenbeheer

Artikel 3
 • 1. De kosten voor het wegenbeheer worden als volgt toegedeeld:

  • a.

   32,00% aan de ingezetenen;

  • b.

   9,31% aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde  natuurterreinen;

  • c.

   0,01% aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;

  • d.

   58,68% aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 • 2. De waarde van de onroerende zaken bedoeld in het vorige artikellid, onderdelen b, c en d, wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaken op de waardepeildatum hebben naar de staat en hoedanigheid waarin zij op die datum verkeren.

 • 3. De waardepeildatum is 1 januari 2007.

Tariefdifferentiatie

Artikel 4
 • Buitendijks gelegen onroerende zaken

  • Voor buitendijks gelegen ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn en voor gebouwde onroerende zaken wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd dat 75% lager is dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor elk van deze categorieën geldt.

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

Artikel 5
 • 1. De Kostentoedelingsverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2005 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van deze bepaling genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastingjaren waarvoor zij heeft gegolden.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

 • 3. Deze verordening vindt voor het eerst toepassing in het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2009.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2009.

 • Rotterdam,  8 oktober 2008.