Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Inspraakverordening Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingInspraakverordening Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelInspraakverordening Schieland en de Krimpenerwaard
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inspraakverordeningen van de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard, zoals deze golden op 31 december 2004, worden ingetrokken.

Deze verordening, vastgesteld op 30 maart 2005,  is ingetrokken door de inspraakverordening van Schieland en de Krimpenerwaard die op 27 september 2006 is vastgesteld.  

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 79

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-200520-10-2006nieuwe regeling

30-03-2005

De postiljon ed. Zoetermeer, 14-04-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening Schieland en de Krimpenerwaard

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; op voordracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van 22 februari 2005; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 79 van de Waterschapswet;

b e s l u i t :

I. vast te stellen de navolgende Inspraakverordening.

Verordening

Begripsomschrijvingen - Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder inspraak verstaan: het zorgdragen door dijkgraaf en hoogheemraden voor de mogelijkheid voor de in het gebied van het hoogheemraadschap belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen om hun mening omtrent te nemen besluiten van het hoogheemraadschap kenbaar te maken.

Object van inspraak - Artikel 2

Onverminderd het bepaalde bij wet, algemene maatregel van bestuur of provinciale verordening vallen onder de werking van de onderhavige verordening de door het algemeen bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard te nemen besluiten van algemene strekking met uitzondering van:

 • a.

  besluiten die rechtstreeks voortvloeien uit voorschriften van hoger gezag;

 • b.

  besluiten die slechts een interne werking voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben;

 • c.

  besluiten van zeer gering belang;

 • d.

  besluiten die slechts een beperkte groep belanghebbenden betreft;

 • e.

  belastingverordeningen;

 • f.

  besluiten voor aanleg of verbetering van waterstaatswerken waarvan niet in

  betekenende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie

  of van de hoogte van de te heffen omslagen is te verwachten.

Publicatie - Artikel 3

 • 1.

  Een ontwerp-besluit wordt voor een ieder gedurende tenminste vier weken ter inzage gelegd op het kantoor van het hoogheemraadschap.

 • 2.

  Dijkgraaf en hoogheemraden maken de terinzagelegging bekend via een bekendmaking in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen.

Schriftelijke reacties - Artikel 4

De in het gebied belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen gedurende de in artikel 3 bedoelde termijn hun zienswijze omtrent het te nemen besluit naar voren brengen bij dijkgraaf en hoogheemraden.

Artikel 5

Degenen, die daarom in het door hun naar voren gebrachte hebben verzocht worden door dijkgraaf en hoogheemraden in de gelegenheid gesteld het door hun naar voren gebrachte mondeling toe te lichten, tenzij een dergelijk verzoek kennelijk onredelijk is.

Rapportage - Artikel 6

In het voorstel aan de verenigde vergadering wordt melding gemaakt van de gehouden inspraakprocedure en de beschouwingen van dijkgraaf en hoogheemraden over het in het kader daarvan naar voren gebrachte.

Beklagrecht - Artikel 7

 • 1.

  De in het gebied belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen omtrent de uitvoering van deze verordening bij dijkgraaf en hoogheemraden

  een schriftelijke klacht indie nen.

 • 2.

  Een klacht, gericht tegen het niet verlenen van inspraak op een ontwerp-besluit dient te worden ingediend uiterlijk twee weken na het moment waarop klager redelijkerwijs kan weten dat hem geen inspraak is verleend.

 • 3.

  Een klacht, gericht tegen de uitvoering van de inspraakprocedure, dient te worden ingediend uiterlijk twee weken na afloop van de inspraakprocedure.

 • 4.

  Dijkgraaf en hoogheemraden beslissen, gehoord een door de verenigde vergadering ingestelde commissie, binnen dertig dagen na ontvangst van het klaagschrift omtrent de ingediende klacht. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen deze termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 5.

  Dijkgraaf en hoogheemraden brengen de beslissing omtrent het klaagschrift terstond ter kennis van de klager, van de in het vierde lid bedoelde commissie, alsmede van de verenigde vergadering.

 • II. De commissie behandeling bezwaarschriften aan te wijzen als commissie, bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de inspraakverordening.

 • III. Deze verordening treedt direct in werking.

 • IV. De inspraakverordeningen van de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard, zoals deze golden op 31 december 2004, worden ingetrokken.

 • Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 maart 2005.

 • De verenigde vergadering voornoemd,

 • secretaris,                                                voorzitter,