Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard 2007
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 september 2007 en vervangt  het op 11 januari 2005 vastgestelde 

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard. 

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 123, lid 3
  2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 56
  3. Invorderingswet 1990, art. 63a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200701-01-2010nieuwe regeling

16-10-2007

De Postiljon, ed. Zoetermeer, 13- 12 - 2007

Onbekend
01-01-200501-09-2007nieuwe regeling

16-10-2007

De Postiljon, ed. Zoetermeer, 20-01-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard; 

overwegende dat in het kader van de heffing en de invordering van belastingen

bevoegdheden zijn toegekend aan daartoe aangewezen ambtenaren;

gelet op artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet, artikel 56 van de Algemene wet

inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990; 

b  e  s  l  u  i  t  e  n: 

vast te stellen het  Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard 2007.

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard 2007

Artikel 1

1.      Als ambtenaar belast met de heffing, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel b,

          van de Waterschapswet  wordt aangewezen: het hoofd van de afdeling Belastingen.

2.     Als ambtenaren belast met de heffing, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel d,

        van de Waterschapswet  worden aangewezen: de medewerkers van de afdeling Belastingen.

Artikel 2

1.      Als ambtenaar belast met de invordering, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel c, van de

         Waterschapswet wordt aangewezen: directeur-portefeuillehouder Interne bedrijfsvoering.

2.      Als ambtenaren belast met de invordering, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel d, van de

          Waterschapswet worden aangewezen: het hoofd en de medewerkers van de afdeling Belastingen.

Artikel 3

1.      Onder medewerker wordt in dit besluit verstaan een ieder die in ondergeschiktheid aan een van de

         in artikel 1, eerste lid, respectievelijk artikel 2, eerste lid, aangewezen ambtenaren een taak heeft bij de

         heffing of de invordering van belastingen.

2.      Bij afwezigheid of ontstentenis van de ambtenaar belast met de heffing of de ambtenaar belast

         met de invordering worden de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden uitgeoefend door diens

          naasthogere leidinggevende.

Artikel 4

1.      Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2007 en vervangt het op 11 januari 2005 

         vastgestelde Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard.

2.      Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland

         en de Krimpenerwaard 2007.

Aldus besloten in de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 oktober 2007.