Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 2005

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 123, lid 3
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 56
 3. Invorderingswet 1990, art. 63a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-09-2007nieuwe regeling

16-10-2007

De Postiljon, ed. Zoetermeer, 20-01-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard;

overwegende dat in het kader van de heffing en de invordering van belastingen bevoegdheden

zijn toegekend aan daartoe aangewezen ambtenaren;

gelet op artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet, artikel 56 van de Algemene wet

inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard.

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard

Artikel 1
 • 1. Als ambtenaar belast met de heffing, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet wordt aangewezen: het hoofd van de afdeling Belastingen.

 • 2. Als ambtenaren belast met de heffing, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel d, van de Waterschapswet worden aangewezen: de medewerkers van de afdeling Belastingen.

 • 3. De verplichtingen die op grond van afdeling 2, hoofdstuk VIII, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bij of krachtens de Waterschapswet van toepassing zijn

  verklaard jegens de ambtenaar aangewezen in het eerste lid, gelden mede jegens de ambtenaren aangewezen in het tweede lid.

Artikel 2
 • 1. Als ambtenaar belast met de invordering, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet wordt aangewezen: de sectordirecteur Middelen.

 • 2. Als ambtenaren belast met de invordering, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel d, van de Waterschapswet worden aangewezen: het hoofd en de medewerkers

  van de afdeling Belastingen.

 • 3. De verplichtingen die op grond van hoofdstuk VII van de Invorderingswet 1990 bij of krachtens de Waterschapswet van toepassing zijn verklaard jegens de ambtenaar

  aangewezen in het eerste lid, gelden mede jegens de ambtenaren aangewezen in het tweede lid.

Artikel 3
 • 1. Onder medewerker wordt in dit besluit verstaan een ieder die in ondergeschiktheid aan een van de in artikel 1, eerste lid, respectievelijk artikel 2, eerste lid, aangewezen

  ambtenaren een taak heeft bij de heffing of de invordering van belastingen.

 • 2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de ambtenaar belast met de heffing of de ambtenaar belast met de invordering worden de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden

  uitgeoefend door diens naasthogere leidinggevende.

Artikel 4
 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard.

 • Rotterdam, 11 januari 2005.

 • Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.