Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Parkeerverordening Molengebied Kinderdijk van Waterschap Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingParkeerverordening Molengebied Kinderdijk van Waterschap Rivierenland
CiteertitelVerordening parkeerbelasting Molengebied Kinderdijk 2006
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Een verordening treedt pas 8 dagen na bekendmaking in werking. Deze verordening werkt terug tot 01-07-2006.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 23-6-2006

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Kontakt de Noord, 27-06-2006Kontakt Vianen, 27-06-2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 110, 113, 155 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-200601-07-200613-05-2014nieuwe regeling

23-06-2006

Kontakt de Noord, 27-06-2006 Kontakt Vianen, 27-06-2006

2006/8995

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerverordening Molengebied Kinderdijk van Waterschap Rivierenland

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 18 mei 2006;

gelet op de artikelen 110, 113 en 115, lid 1 onder a van de Waterschapswet,

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting Molengebied Kinderdijk 2006.

 

Artikelen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen het waterschap gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb.1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  seizoen: de periode van 1 april tot en met 31 oktober;

 • e.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van de dag als een hele dag wordt aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelasting' worden gedurende het seizoen een belasting geheven ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van dijkgraaf en heemraden te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2 wordt geheven van de degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2 wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren, door middel van contante betaling.

 • 2.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2 mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van dijkgraaf en heemraden bij openbaar te maken besluit.

Artikel 8 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 bedragen € 3,00 per uur of een gedeelte hiervan.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening parkeerbelasting Molengebied Kinderdijk 2006”

 • Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 23 juni 2006.

 • de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans

 • de dijkgraaf, ir. G.N. Kok

Tarieventabel

1. Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2 van deze verordening bedraagt op de plaats aangeduid als:

- parkeerterrein Molengebied Kinderdijk;

 • a.

  voor een personenauto € 4,50 per twee uur (van 08.00 uur tot 17.00 uur) of een gedeelte hiervan en

 • b.

  voor een touringcar € 12,50.

Behorende bij het besluit van het algemeen bestuur van 23 juni 2006.