Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Legesverordening voor Waterschap Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingLegesverordening voor Waterschap Rivierenland
CiteertitelLegesverordening voor Waterschap Rivierenland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Advertentie in diverse huis-aan-huis-bladen in het hele gebied van het waterschap in week 1, 2005, oa. in Zakengids, 05-01-2005

2) Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 3-1-2005

3) Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Zakengids, 05-01-2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 110
 2. Waterschapswet, art. 113
 3. Waterschapswet, art. 115
 4. Waterschapswet, art. 56
 5. Waterschapswet, art. 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-200501-05-2008nieuwe regeling

03-01-2005

Zakengids, 05-01-2005

2004/16454

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening voor Waterschap Rivierenland

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 9 december 2004;

gelet op de artikelen 110, 113 en 115 van de Waterschapswet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Legesverordening ten behoeve van diensten door of namens Waterschap Rivierenland verleend.

Aanhef

 

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door het waterschap verlenen van de diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene wet: de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • b.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990;

 • c.

  tabel: de bij deze verordening behorende tabel inhoudende de maatstaven en tarieven voor diensten, verricht door of namens het waterschap;

 • d.

  de ambtenaar belast met de heffing: de ambtenaar als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel d van de Waterschapswet;

 • e.

  het dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland;

 • f.

  het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland.

Artikel 3 Belastingplicht

 • a.

  Belastingplichtig zijn de aanvrager van de dienst en degene ten behoeve van wie de dienst  wordt aangevraagd, met dien verstande dat het bedrag wordt gevorderd van één van hen.

 • b.

  De belastingplicht ontstaat op het moment dat de aanvrager een dienst aanvraagt.

Artikel 4 Maatstaf en tarief

 • a.

  De leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • b.

  Indien het toepassen van de tabel zou leiden tot een heffing van een bedrag aan leges, dat in onredelijke verhouding staat tot de verleende dienst, is het dagelijks bestuur bevoegd om de leges lager vast te stellen.

Artikel 5 Vrijstelling

 • 1.

  Er worden in ieder geval geen leges geheven voor:

  • a.

   de afgifte van stukken, strekkende tot vervanging van die stukken, welke buiten schuld van de houder tengevolge van een ramp verloren zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden; 

  • b.

   nasporingen in de kadastrale boekhouding en kopieën van kadastrale plannen, voor zover het aanvragen van ingelanden betreft omtrent hun gebouwde en ongebouwde eigendommen, in verband met de daarvoor geheven omslagen; 

  • c.

   de afgifte van stukken aan publiciteitsmedia; 

  • d.

   nasporing in de bij het waterschap berustende stukken, indien zij strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel; 

  • e.

   de afgifte van stukken aan openbare lichamen, voor zover het de stukken genoemd in hoofdstuk II en III van de tabel betreft.

 • 2.

  De vrijstelling van leges met betrekking tot de afgifte van stukken, zoals genoemd in lid 1, sub a, c en e geldt slechts voor de afgifte van één exemplaar van hetzelfde stuk aan dezelfde aanvrager.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt uit een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Na het ontstaan van de belastingplicht kunnen aan de belastingplichtige één of meer voorlopig gevorderde bedragen worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, eerste lid, wordt gedaan.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid dient, ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, betaling plaats te vinden binnen 4 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Teruggaaf

Op een verzoek als bedoeld in artikel 132 van de Waterschapswet wordt een deel van de leges terzake van een dienst, genoemd in hoofdstuk V van de tabel, niet in rekening gebracht, en wel een deel ter grootte van:

 • 50%, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag en vóórdat de gevraagde beschikking is afgegeven.

 • 25%, indien de aanvraag wordt ingetrokken, later dan vier weken na ontvangst van de aanvraag en vóórdat de gevraagde beschikking is afgegeven. 

 • 25%, indien de aanvraag niet wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, vervallen:

  • de legesverordening hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, zoals vastgesteld bij besluit van de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden van 30 november 2000;

  • de Tarieventabel 2003/2004 behorende bij de legesverordening Alblasserwaard en Vijfheeren-landen 2001, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden van 11 december 2002;

  • de legesverordening Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, zoals vastgesteld bij besluit van de Vergadering van Hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch van 22 juni 1994, gewijzigd bij besluit van 24 juni 1998;

  • de legesverordening voor het waterschap Rivierenland, zoals vastgesteld door het voorlopig algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland bij besluit van 2 januari 2002;

  • de legesverordening voor het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, zoals vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden bij besluit van 15 december 1994, gewijzigd bij besluit van 14 november 2002, voor zover deze betrekking had op het beheersgebied welke nu deel uitmaakt van het Waterschap Rivierenland, met dien verstande dat deze verordeningen van kracht blijven voor de heffing en invordering van leges ten aanzien van belastbare feiten die zich vóór de in lid 1 bedoelde datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening van Waterschap Rivierenland".

 • Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 3 januari 2005

 • de secretaris-directeur, drs. H.C. Jongmans. 

 • de dijkgraaf, ir. G.N. Kok

Tarieventabel

Hoofdstuk I Algemeen

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

tarieven

 

 

 

1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€   1,10

1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€   0,60

1.3

kleurkopieën

€   1,10

1.4

kaarten en tekeningen groter dan of gelijk aan A-0 formaat per stuk

A-1 formaat per stuk

A-2 formaat per stuk

A-3 formaat per stuk

A-4 formaat per stuk

€   3,40

€   2,50

€   2,00

€   1,80

€   1,30

1.5

gekleurde kaarten en tekeningen groter dan of gelijk aan A-0 formaat per stuk

A-1 formaat per stuk

A-2 formaat per stuk

A-3 formaat per stuk

A-4 formaat per stuk

€ 13,60

€   9,00

€   9,00

€   3,60

€   2,70

1.6

kopieën van diskettes met informatie bedraagt per diskette

CD-ROM´s met informatie bedraagt per CD-ROM

€   4,50

€ 11,30

1.7

informatie als gevolg van verzoeken als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€   4,50

Hoofdstuk II Bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor

tarieven

 

 

 

2.1

een exemplaar van de beheersbegroting van het waterschap

€  34,00

2.2

een exemplaar van de beleidsbegroting van het waterschap

€  11,30

2.3

een exemplaar van de meerjarenbegroting van het waterschap

€    4,50

2.4

een exemplaar van de jaarrekening van het waterschap

€  34,00

2.5

een exemplaar van een verordening van het waterschap

€  11,30

2.6

een exemplaar van het Integrale Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied

€  40,80

2.7

een exemplaar van andere beheersplannen van het waterschap

€  11,30

2.8

een exemplaar van een peilbesluit van het waterschap

 €    5,60

2.9

de vergaderstukken van het algemeen bestuur per vergadering

€  18,10

2.10

de vergaderstukken van het algemeen bestuur per kalenderjaar (abonnement)

€  81,60

Indien aan de vergaderstukken stukken zijn toegevoegd die elders in deze verordening zijn genoemd (begroting, verordening etc.) dient het tarief voor de vergaderstukken met dat andere tarief te worden vermeerderd.

Hoofdstuk III Archief

Archief

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen ongeacht het resultaat, in de in het archief van het waterschap berustende stukken door een ambtenaar van het waterschap per kwartier of deel daarvan voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van de hoeveelheid tijd die met de nasporing gemoeid zal zijn.

€   6,80

3.2

Onverminderd het bepaalde in 3.1, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: een afschrift van of een uittreksel uit een in het archief berustend stuk of gedeelte daarvan per pagina

€   1,10

Hoofdstuk IV Kiezersregister

Kiezersregister

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uittreksel uit het kiezersregister

€   4,50

Hoofdstuk V Vergunning- en ontheffingverlening

Vergunning- en ontheffingverlening

 

 

 

5.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking, waarbij ontheffing van een wettelijk voorschrift of de bij zodanig voorschrift vereiste vergunning wordt gevraagd, voorzover niet nader bepaald in deze tabel, bedraagt

€ 122,50

5.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking, waarbij ontheffing van een wettelijk voorschrift of de bij zodanig voorschrift vereiste vergunning wordt gevraagd voor de aanleg c.q. het verleggen van kabels en leidingen, waarbij een eenvoudige sterkteberekening moet worden gemaakt conform de NEN normen 3650, 3651 en 3652, bedraagt

€ 340,30

5.1.3

Indien het een aanvraag betreft tot het verlenen van een ontheffing voor het lozen of afvoeren van hemelwater van nieuw verhard oppervlak, wordt het hierboven in art. 5.1.1 vermelde basistarief vermeerderd met € 7,50 per 100 m2

 

5.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor de aanleg van bouwwerken en kunstwerken in en op waterstaatswerken, indien de bouwkosten minder dan € 9.075,00 bedragen

€ 122,50

5.2.2

Indien de bouwkosten € 9.075,00 of meer bedragen, wordt het hierboven in art. 5.2.1 vermelde basistarief vermeerderd met 5 promille van de bouwkosten, met een maximum van € 13.614,00.

 

5.2.3

Indien leges verschuldigd zijn op grond van zowel artikel 5.1.3 als 5.2.2 geldt uitsluitend het hoogste tarief met een maximum van € 13.614,00.

 

5.3.1

De in hoofdstuk V genoemde bedragen worden verhoogd met € 96,20 per bekendmaking in het kader van procedures als bedoeld in de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht

 

5.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking, waarbij een vaarontheffing wordt gevraagd voor de Lage Boezemwateren van de Nederwaard en de Overwaard voor een pleziervaartuig 

€    10,00

5.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking, waarbij een vaarontheffing wordt gevraagd voor de Lage Boezemwateren van de Nederwaard en de Overwaard voor een bedrijfsvaartuig

€    75,00

5.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking, waarbij een ontheffing wordt gevraagd van de verboden als gesteld in artikel 3 van de Keur Scheepvaartregeling Waterschap Rivierenland

€    10,00

5.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking, waarbij een ontheffing wordt gevraagd van een verkeersmaatregel:

-     voor (motor)voertuigen met een gewicht tot 750 kg

-     voor (motor)voertuigen met een gewicht boven 750 kg

vermeerderd per ontheffingskaart

€    26,00

€  104,00

€      5,10

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, "UAV", voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd

Hoofdstuk VI Externe advieskosten

Externe advieskosten

 

 

6.1

De in hoofdstuk V genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het dagelijks bestuur is opgesteld.

6.2

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Deze restitutie vindt plaats binnen een maand nadat de werkelijke kosten zijn bekend geworden.

Algemene toelichting

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel bevat de aanduiding van het belastbare feit: 'het verlenen van diensten'. De concretisering vindt plaats in de bij de verordening behorende tabel. In het kader van de ontheffing- en vergunning-verlening is in deze tabel gekozen voor de verschuldigdheid van de leges bij het in behandeling nemen van de aanvraag en niet voor de verschuldigdheid in het kader van de afgifte van de ontheffing of vergunning.

Artikel 2d

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het noodzakelijk om deze ambtenaar expliciet te noemen omdat de Waterschapswet nu bepaalt, dat een aantal bevoegdheden op grond van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen, rechtstreeks aan deze ambtenaar worden toegekend (attributie).

Artikel 3

Deze bepaling bevat de aanwijzing van de belastingplichtige. De aanvrager van de dienst en degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde leges.

Artikel 6

De formulering van het eerste lid van deze bepaling verwoordt de keuze voor 'heffing op andere wijze'. Op basis van artikel 125 van de Waterschapswet worden de op andere wijze geheven belastingen voor de toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen.

De dagtekening van de kennisgeving is onder meer van belang voor de termijn van zes weken (art. 6:7ev Awb en 22j Awr), waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de verschuldigdheid van de leges. In het tweede lid van dit artikel is de mogelijkheid opgenomen om ter zake van de legesheffing met voorlopig gevorderde bedragen te werken.

Artikel 7

Uitgangspunt is dat de leges moeten worden betaald op het tijdstip, waarop de - schriftelijke of mondelinge - kennisgeving wordt gedaan. In de gevallen waarin een kennisgeving wordt toegezonden, is dit niet mogelijk. De betaling van de leges moet dan plaatsvinden binnen een bepaalde, in het tweede lid van artikel 7 te noemen termijn.

Artikel 8

Deze bepaling ziet op het terugbetalen van een deel van de leges, indien een aanvraag om een ontheffing of vergunning wordt ingetrokken alvorens de gevraagde beschikking tot stand kwam. Lid c van dit artikel komt tegemoet aan de situatie waarin het verlenen van een ontheffing of vergunning wordt geweigerd. In het basistarief zijn kosten opgenomen voor werkzaamheden als de opleverings-controle, welke bij een weigering niet worden verricht. Het is dan redelijk dat niet het gehele legesbedrag in rekening wordt gebracht.