Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie
CiteertitelVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is de geconsolideerde tekst van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie (vastgesteld 16-09-2010) en de wijziging van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie (vastgesteld 24-02-2011)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2010Geconsolideerd 22-08-2011

16-09-2010

Laarbeeker, huis-aan-huis blad

Gemeentewet nr. 189

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie

Onderstaande verordening is de geconsolideerde tekst van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie vastgesteld 16 september 2010, en de wijziging van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie vastgesteld 24 februari 2011.

Geconsolideerd 22 augustus 2011

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie

(zoals deze luidt conform het raadsbesluit d.d. 16 september 2010)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  commissie: rekenkamercommissie;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Laarbeek.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit 7 leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt 6 leden, van wie tenminste 1 uit zijn midden en maximaal 5 op voordracht van een of meer in de raad vertegenwoordigde fracties, en een extern lid.

 • 2.

  De leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen. In afwijking hiervan worden de leden in de raadsperiode 2010-2014 benoemd tot en met 31 december 2011.

 • 3.

  Het externe lid van de rekenkamercommissie is tevens de voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

 • 4.

  Het externe lid van de rekenkamercommissie kan geen opdrachten verstrekken aan een eigen bureau in verband met belangenverstrengeling.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van het externe lid is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  Het lidmaatschap van een raadslid eindigt: a. op eigen verzoek; b. indien het lid aftreedt als lid van de raad; c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  a. op eigen verzoek;

  b. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  c. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheids- beneming tot gevolg heeft;

  d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  e. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de rekenkamer- commissie

 • 1.

  De op voordracht van een of meer in de raad vertegenwoordigde fracties benoemde leden, geen raadslid zijnde, en het externe lid ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde externe lid ontvangt een vergoeding van € 35,- bruto per uur, indien hij zelf onderzoek verricht of aanstuurt. Hetzelfde geldt voor de in het eerste lid genoemde leden, geen raadslid zijnde, indien zij zelf onderzoek verrichten.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • 4.

  Ten aanzien van de vergoedingen alsmede de onkostenvergoedingen van de leden is de verordening ex artikel 96 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De in dit artikel genoemde vergoedingen komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 7 Secretaris

 • 1.

  De griffier fungeert als secretaris van de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De commissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gegronde redenen moeten aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5.

  De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen. Ambtenaren kunnen ingeleend worden voor de (mede)uitvoering van onderzoeken conform de procedure voor raadsleden, namelijk via een verzoek aan de gemeentesecretaris.

 • 8.

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9.

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

1.Het jaarlijks beschikbaar te stellen budget wordt bepaald bij de vaststelling van de begroting dan wel wijziging van de begroting. De hoogte van het budget wordt bepaald door: jaarlijks terugkerende kosten:

a. de vergoedingen aan het externe lid;

b. de kosten van de secretaris van de rekenkamercommissie;

c. de eventuele overige uitgaven, die de commissie noodzakelijk acht voor de uitoefening van haar taak.

 

kostenraming onderzoeken:

d. kosten interne onderzoeksmedewerkers;

e. kosten externe deskundigen, die eventueel door derekenkamercommissie worden ingeschakeld.

2.De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 16 september 2010.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

M.H.C.M. van der Aa P.H.M. Jacobs-Aarts

Tekening voor geconsolideerde versie op 22 augustus 2011:

de griffier van Laarbeek, De voorzitter,

de heer M.H.C.M. van der Aa de heer J.G.M.T. Ubachs