Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Mandateringsbesluit 2013-1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandateringsbesluit 2013-1
CiteertitelMandateringsbesluit 2013-1
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mandateringsbesluit 2012-1 wordt per 15 februari 2013 ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht art. 10:3 lid 1, art. 10:9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201311-04-2014nieuwe regeling

04-02-2013

Leeuwarder Courant, 14-02-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDATERINGSBESLUIT 2013-1

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 

Overwegende dat het wenselijk wordt geacht om een aantal zaken te mandateren aan een portefeuillehouder van het bestuur dan wel aan de directie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 

Gelet op de gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de regelgeving gemeentelijke sociale zekerheid en de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

 

BESLUIT:

 

 • I.

  De bevoegdheid tot afdoening van zaken, vermeld op de bij dit besluit behorende bijlage, inhoudende het beslissen omtrent die zaken en het ondertekenen van op die zaken betrekking hebbende uitgaande stukken bij mandaat op te dragen aan de op die bijlage bij de betreffende bevoegdheden vermelde leden van het bestuur en onder verantwoordelijkheid van dan wel in opdracht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkzame personen.

   

 • II.

  Te bepalen dat op de onder I bedoelde opdracht de volgende regels van toepassing zullen zijn:

 • a.

  De beslissing wordt voorbehouden aan het bestuur, respectievelijk de voorzitter indien de bevoegdheid zou moeten worden uitgeoefend ten aanzien van zichzelf of ten aanzien van boven hem geplaatste functionarissen:

 • b.

  Een in mandaatverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het bestuur

  of de voorzitter te worden voorgelegd in de volgende gevallen:

  • 1.

   Het een onderwerp betreft waaromtrent nog geen beleidslijn aanwezig is;

  • 2.

   Het besluit strijdig zou zijn met een bestaande beleidslijn;

  • 3.

   Indien uit het besluit belangrijke financiële, juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • 4.

   Indien het bestuur, de voorzitter of de verantwoordelijke portefeuillehouder dit kenbaar heeft gemaakt;

  • 5.

   Bij voorbaat vast staat dat de visie van de mandans en de mandataris uiteenlopen.

 • c.

  De directeur of diens plaatsvervanger, die als mandataris is aangewezen, is bevoegd om -voor zover dit in het mandateringsbesluit niet is geregeld- een ondermandaat te verlenen aan een hem/haar ondergeschikte.

  De mandans en – indien dit ondermandaat tevens het aangaan van financiële verplichtingen omvat- het hoofd Bedrijfsvoering worden hiervan vooraf in kennis gesteld.

 • d.

  Bij afwezigheid van de mandataris treedt zijn/haar vervanger als zodanig op. Vervanging van de ondermandataris is slechts mogelijk door de leidinggevende van de mandataris.

 • e.

  Uit het krachtens mandaat genomen besluit en correspondentie, dient te blijken dat deze voortvloeit uit een gemandateerde bevoegdheid. Ondertekening krachtens mandaat geschiedt namens het bestuur of de voorzitter van de dienst met aanduiding van naam en functie van de mandataris.

   

 • III.

  Te bepalen dat op de onder I bedoelde opdracht – indien dat mandaat tevens de bevoegdheid omvat tot het mogen aangaan van financiële verplichtingen – bovendien de volgende regels van toepassing zullen zijn:

 • a.

  Financiële verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de mandataris heeft geconstateerd dat het budget toereikend is en dat het aangaan van de verplichtingen direct verband houdt met de realisering van de budget-taakstelling,

 • b.

  De mandataris laat de verplichtingen zodanig door het hoofd Bedrijfsvoering van de dienst vastleggen, dat de actuele stand van het totale toegekende budget steeds in de administratie zichtbaar is.

 • c.

  Het hoofd Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor een adequate registratie van de budgetten en draagt er zorg voor, dat de mandataris op elk gewenst moment inzicht kan hebben in de uitgaven, inkomsten en verplichtingen aangaande het aan hem/ haar toegewezen budget.

 • d.

  Bestedingen ten laste van een budget kunnen alleen plaatsvinden met toestemming van de aangewezen mandataris. Het hoofd Bedrijfsvoering van de dienst laat geen betaaldocumenten vervaardigen, indien de daaraan ten grondslag liggende documenten niet van een akkoordverklaring van de mandataris zijn voorzien.

 • e.

  De mandataris verstrekt het hoofd Bedrijfsvoering alle gegevens en stukken, die ten behoeve van een juiste verzorging van de financiële administratie van de dienst nodig zijn.

   

 • IV.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van de bekendmaking.

   

 • V.

  Het mandateringsbesluit d.d. 27 juni 2012 wordt per gelijke datum ingetrokken.

   

 • VI.

  Aan dit besluit zal openbare bekendheid worden gegeven door middel van aankondiging in de provinciale pers en op de website van de Dienst dat dit besluit ter inzage ligt bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân te Franeker.

 

Franeker, 4 februari 2013

 

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en

Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

 

 

mevrouw B.Tol,

voorzitter

 

G.Olijerhoek,

secretaris/ directeur a.i.

 

MANDATERINGSBESLUIT 20 1 3 - 1

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Gemanda-teerd aan

Ondermandaat verleend aan

Bijzonderheden

1.Uitvoering van taken van de dienst

 

 

 

 

1-A. Het verstrekken van schriftelijke en mondelinge informatie

Bestuur

Directeur

Overige medewerkers

Voor zover passend binnen de functieomschrijving

1-B1.1 Het nemen van besluiten tot het verstrekken, afwijzen, opschorten, wijzigen dan wel afstemmen en beëindigen van uitkeringen dan wel inkomensvoorzieningen,

voorzieningen en hulpmiddelen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) - daarbij inbegrepen borgstellingen,

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bestuur

Directeur

Teamleider

Participatie/ Rechtmatigheid / Wmo,

Senior medewerker

Juridisch beleids-medewerker,

Casemanager/ claimbeoordelaar en

Junior case-manager

Het (onder) mandaat geldt ook voor het verstrekken van een aanvul- dan wel een hersteltermijn voor het verstrekken van gegevens in het kader van de Awb (art. 4:5 lid 1 sub c) en de WWB (art.54 lid 2).

 

Wanneer het een toekenning betreft van een woon-voorziening op grond van de Wmo, waarvan de kosten meer bedragen dan

€ 50.000,-- dan wordt voorafgaande aan het nemen van een besluit de betreffende gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen een besluit te nemen.

 

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

 

Ondermandaat junior casemanager geldt alleen voor aanvragen voor een langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en aanvragen op grond van de Bijdrageregeling duurzame gebruiksgoederen en voor zover medewerkers daartoe geautoriseerd zijn.

1-B1.2Het nemen van besluiten met betrekking tot de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering

Bestuur

Directeur

Administrateur

Uitkeringsadmini-stratie en Teamleider Admin.& ondersteuning

 

1-B1.3 Het nemen van besluiten tot het verstrekken, afwijzen of wijzigen van een bijdrage op grond van de ‘Bijdrageregeling duurzame gebruiksgoederen ‘

Bestuur

Directeur

Teamleider

Participatie/ Rechtmatigheid

Seniormedewerker

en

Casemanager/ claimbeoordelaar

Dienstverlening en

Junior casemanager

Ondermandaat casemanager/

Claimbeoordelaar/ junior casemanager geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-B1. 4 Het nemen van besluiten tot het verstrekken, afwijzen of wijzigen van een bijdrage op grond van de ‘Bijdrageregeling Meedoen met de samenleving’

Bestuur

Directeur

Administrateur

Uitkeringsadmini-stratie en Teamleider Admin.& ondersteuning

 

1-B2. Het ondertekenen van besluiten ingevolge de WWB

m.b.t. aanmelding reïntegratiebedrijven

en opleidingsinstellingen

Bestuur

Directeur

Teamleider

Doelmatigheid, Seniormedewerker

Casemanager/ claimbeoordelaar Dienstverlening

en

Werkcoach

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar/ werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-B3. Het nemen van besluiten tot het verstrekken, wijzigen en beëindigen van voorzieningen in het kader van de

Wet inburgering (WI)

Bestuur

Directeur

Seniormedewerker

en

casemanager/

claimbeoordelaar

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar/ geldt alleen voor medewerkers die

geautoriseerd zijn voor het nemen van besluiten

1-C. Het nemen van besluiten met betrekking tot het verstrekken, wijzigen en beëindigen van subsidies, premies dan wel vergoedingen op grond van de WWB

Bestuur

Directeur

Teamleider

Participatie / Rechtmatigheid/

Seniormedewerker

Juridisch beleids-medewerker en

Casemanager/ claimbeoordelaar Dienstverlening

en

werkcoach

Het betreft hier subsidies, premies en onkostenvergoedingen aan natuurlijke en aan rechtspersonen zoals geregeld in de Verordening

Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2013

 

Ondermandaat casemanager/

Claimbeoordelaar/ werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-D.Het nemen van besluiten tot het doen van een aanbod of het weigeren van integrale schuldhulpverlening , dan wel het buiten behandeling stellen van een aanvraag om schuldhulpverlening, alsmede het uitvoeren en beëindigen van de schuldhulpverlening, op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, voor zover het betreft besluiten in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.

Bestuur

Directeur

Seniormedewerker

en

casemanager/

claimbeoordelaar

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar geldt alleen voor medewerkers die

geautoriseerd zijn voor het nemen van besluiten

1-E. Verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de onder 1-B1.1 genoemde taken

(bijv. overeenkomst leenbijstand of opdracht verstrekking rolstoel)

Voorzitter

Directeur

Teamleider

Participatie/

Rechtmatigheid/

Wmo,

Seniormedewerker

Juridisch beleids-medewerker en

Casemanager/ claimbeoordelaar

Dienstverlening

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-F. Het nemen van besluiten met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van de hoogte van betalingsverplichtingen bij terugvorderingen in het kader van de Abw, WWB, WIJ en IOAW

Bestuur

Directeur

Teamleider Admin.& ondersteuning,

en

Medewerker Debiteurenadmin.

Ondermandaat Medewerker Debiteurenadministratie geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn en alleen voor vordering tot

€ 10.000,--

1-G. Het nemen van besluiten tot het buiten invordering stellen van vorderingen uit de Abw, WWB, WIJ, IOAW, Wmo en uit onverschuldigde betaling

Bestuur

Directeur

Teamleider

Rechtmatigheid/

Wmo/ Admin.& ondersteuning,

Seniormedewerker en

Juridisch

beleidsmedewerker

 

1.H. Opleggen van een boete in het kader van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Bestuur

Directeur

Teamleider Admin.& ondersteuning en

Medewerker Terugvordering en verhaal

 

1-I. Het nemen van een besluit inzake paragraaf 4.1.3.2 Awb (Dwangsom bij niet tijdig beslissen)

Bestuur

Directeur

Teamleider

Participatie/ Rechtmatigheid / Wmo,

Senior medewerker

Betreft besluiten omtrent verschuldigd zijn van een dwangsom en de hoogte daarvan, voor zover niet van rechtswege geregeld.

1-J. Het nemen van besluiten m.b.t. herziening, intrekking, terugvordering en verhaal op grond van de WWB, de IOAW en de Wmo

Bestuur

Directeur

Teamleider Rechtmatigheid/

Wmo,

Senior medewerker Juridisch

beleidsmedewerker

Medewerker

Terugvordering en verhaal

Ondermandaat medewerker terugvordering en verhaal geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn en alleen voor vordering tot € 10.000,--

1-J.1 . Het ondertekenen van een dwangbevel bij het niet nakomen van een betalingsverplichting voortvloeiend uit een besluit onder 1-J.

Bestuur

Directeur

Teamleider Admin.& ondersteuning en

Medewerker

Debiteurenadmin.

Ondermandaat Medewerker Debiteurenadmin. geldt alleen voor de medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-K. Het nemen van besluiten tot het indienen van verzoekschriften m.b.t. verhaal in rechte en tot wijziging van een rechterlijke verhaalsuitspraak op grond van de WWB en WIJ

Bestuur

Directeur

 

 

1-L. Opstarten van procedures voortvloeiende uit onverschuldigde betaling

voor zover dit niet valt onder 1-J.

Voorzitter

Directeur

Juridisch beleids-medewerker,

Senior medewerker en

Medewerker Terugvordering en

Verhaal

 

1-M. Vertegenwoordiging van de dienst in en buiten rechte m.b.t. terugvordering en verhaal in het kader van de WWB, WIJ,

Bbz 2004, IOAW, IOAZ en Wmo, alsmede m.b.t. zaken die voortvloeien uit onverschuldigde betaling

Voorzitter

Directeur

Juridisch beleids-medewerker,

Medewerker Terugvordering en

verhaal en Medewerker bezwaar en beroep

Het gaat hier om een vertegenwoordigings-bevoegdheid in ruime zin, zoals het voeren van verweer, verzoeken om uitstel, ver-snelde behandeling en vertegenwoordiging.

De bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid tot het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit en het intrekken van het hoger beroep.

1-N. Het indienen van verweerschriften bij bestuursrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluit, hierbij inbegrepen de uitvoering van de Bbz 2004 en de Ioaz

Bestuur

Voorzitter

 

 

1-O. Vertegenwoordiging van het bestuur bij bestuursrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluit, hierbij inbegrepen de uitvoering van de Bbz 2004 en de Ioaz

Bestuur

Directeur

Juridisch beleidsmedewerker en Medewerker bezwaar en beroep

De vertegenwoordigings-bevoegdheid omvat behalve de vertegenwoordiging ter zitting ook het verzoeken om uitstel en versnelde behandeling.

De bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid tot het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit en het intrekken van het hoger beroep.

1-P. Het vertegenwoordigen van de dienst bij het passeren van notariële akten tot vestiging van krediethypotheken en andere hypotheken tot zekerheidstelling ingevolge de Abw en WWB, alsmede het afgeven van vervallenverklaringen aangaande deze hypotheken.

Voorzitter

Directeur

Teamleider Rechtmatigheid,

Senior medewerker

en Juridisch beleidsmedewerker

en medewerker Terugvordering en Verhaal

 

1-Q. Het nemen van besluiten met betrekking tot persoonlijke trajectplannen dan wel plan van aanpak t.b.v. uitstroom uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en niet-uitkeringsgerechtigden

Bestuur

Directeur

Teamleider Participatie, Seniormedewerker

en

Werkcoach

Voor zover passend binnen de kaders van het inkoopcontract

Ondermandaat werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-R. Het nemen van besluiten (toekennen, wijzigen of beëindigen) op grond van de Wet kinderopvang (Wk)

Bestuur

Directeur

Teamleider

Participatie/

Seniormedewerker

encasemanager Dienstverlening

Ondermandaat casemanager geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-S. Afsluiten van contracten met natuurlijke en rechtspersonen, in het kader van de reïntegratie en opleiding, incl. het nemen van een besluit tot gunning aan partijen

Voorzitter

Directeur

Hoofd

Bedrijfsvoering

Met inachtneming Budgethoudersregeling enReglement Inkoop en Aanbesteding

1-T. Het afsluiten van contracten in het kader van de Wmo met betrekking tot het indiceren van voorzieningen, het leveren van hulpmiddelen, het leveren van huishoudelijke hulp en het uitvoeren van een collectief vervoerssysteem

incl. het nemen van een besluit tot gunning aan partijen en het opleggen van een boete conform het contract bij het niet nakomen van hetgeen is overeengekomen

Voorzitter

Directeur

Hoofd Bedrijfsvoering

Met inachtneming budgethoudersregeling enReglement Inkoop en Aanbesteding

1-U. Het nemen van besluiten omtrent algemene voorzieningen op grond van de Wmo

Bestuur

Directeur

 

Het betreft hier aanvragen die niet-persoonsgebonden zijn

1-V. Opstellen / wijzigen uitvoeringsrichtlijnen en

vaststellen aanvraag- en heronderzoekformulieren

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden,

Teamleiders en Seniormedewerker

Mandaat ten aanzien van uitvoeringsrechtlijnen geldt alleen na voorafgaande behandeling in het MT;

na vaststelling richtlijnen t.k.n. naar het bestuur

1-W. Het nemen van besluiten ten aanzien van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur

Bestuur

Directeur

Alle teamleiders

Seniormedewerker

en Juridisch beleidsmedewerker

Het ondermandaat geldt niet wanneer het om bestuurlijke of personeels-aangelegenheden gaat

1- X. Het nemen van besluiten ten aanzien van verzoeken om inzage, correctie of het aantekenen van verzet op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Bestuur

Directeur

Teamleider

Participatie/

Rechtmatigheid/

Wmo,

Admin.& ondersteuning

Seniormedewerker

en Juridisch beleidsmedewerker

 

1-IJ. Het afhandelen van klachten ingevolge hoofdstuk 9 Awb

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en

Teamleiders

Met inachtneming interne-klachtenprocedure

1-Z. Het nemen van besluiten op bezwaarschriften en verzoeken om een proceskostenvergoeding

Bestuur

Directeur

 

Voor wat betreft bezwaarschriften geldt het mandaat alleen bij dreigende termijnoverschrijding en onder voorwaarde dat de leden van het dagelijks bestuur vooraf op de hoogte zijn gesteld en gebleken is dat deze geen bezwaar hebben tegen het te nemen besluit

1-Z.1 Het nemen van besluiten op verzoeken om schadevergoeding met betrekking tot al dan niet vermeend onrechtmatig handelen in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluit

Bestuur

Directeur

 

 

1-Z.2 Het afgeven van verklaringen ex artikel 285 lid 1 onder f Faillissementswet

Bestuur

directeur

GKB

 

Betreft verklaring inzake Verzoekschrift toepassen schuldsaneringsregeling

2. Personeelsaangelegenheden

 

 

 

 

2-A. Benoeming, schorsing en ontslag van (al dan niet tijdelijke) personeelsleden beneden schaal 12 (incl.verzoeken werk-tijduitbreiding en werktijdvermindering, alsmede het verlenen van toegang tot de gebouwen van de Dienst).

Afhandelen van verzoeken om FPU

Bestuur

Directeur

 

 

2-B. Opdracht tot het waarnemen van een andere functie + eventuele toekenning van een vervangingstoelage

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

2-C. Het aangaan van overeenkomsten tot het aantrekken van uitzendkrachten

Voorzitter

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering.

Teamleider P & O

Met inachtneming van Budgethoudersregeling en

Reglement Inkoop en Aanbesteding

2-D. Toekenning verlof aan personeels-leden op grond van de Wet Arbeid en zorg

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

Met inachtneming rechtspositieregeling

2-E. Vaststellen werkroosters

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

en alle teamleiders

 

2-F. Toekennen van verlof, niet zijnde het verlof op grond van de Waz (zie onder 2-d.)

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

en alle teamleiders

 

2-G. Verzoeken om toestemming tot het verrichten van overwerk

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

 

2.H. Vaststellen Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

en alle teamleiders

 

2-I. Vaststellen van beoordelingen van personeelsleden

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

 

2-J. Toekennen vergoedingen o.g.v. de verplaatsingskostenverordening

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

Op grond van rechtspositieregeling

2-K. Toekennen bijzondere kosten, emolumenten,autokosten,telefoonkosten ed.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

 

2-L. Afhandeling van verzoeken van schade aan kleding, uitrusting van personeel ontstaan in en door de dienst

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

 

2-M. Toekennen van gratificaties bij ambtsjubilea of op basis van buitengewone prestaties

Bestuur

Directeur

 

Op grond van rechtspositieregeling

2-N. Toekenning studiefaciliteiten

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

en alle teamleiders

Op grond van rechtspositieregeling en op-leidingsplan van de dienst

2-O. Het afsluiten van contracten in het kader van de salarisadministratie, het arbodienstverleningsplan of reïntegratieactiviteiten

Voorzitter

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering en

functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming Budgethoudersregeling en

Reglement Inkoop en Aanbesteding

2-P. vervallen

 

 

 

 

2-Q. Het vaststellen van reïntegratieplannen in het kader van ontslagprocedures

Bestuur

Directeur

 

 

2-R. Het indienen van verweerschriften bij bezwaar- en beroepsprocedures inzake personele aangelegenheden.

Bestuur

Directeur

 

 

2.T. Het afnemen van een eed/belofte bij aanstelling

Voorzitter

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

 

 

 

 

 

 

3.Beheer van de dienst

 

 

 

 

3-A. Afsluiten en beheer van contracten . t.b.v.

-Algemene centrale inkoop

-levering/onderhoud kantoormateriaal- en meubilair

Voorzitter/

Bestuur

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering en

functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming Budgethoudersregeling en

Reglement Inkoop en Aanbesteding

3-B. WA.Schadegevallen van derden vallende binnen het eigen risico

Bestuur

Directeur

 

 

3-C. Verkoop afgeschreven materialen

Bestuur

Directeur

Hoofd Bedrijfsvoering

In overleg met voorzitter van het bestuur

3-D. Gunning van werken binnen de begroting

Bestuur

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering en

functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming van de Budgethoudersregeling enReglement Inkoop en Aanbesteding

3-E. Ondertekening van correspondentie voor zover daarmee uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur genomen beslissingen

Voorzitter

Directeur

 

 

3.F . Ontzeggen toegang tot de locaties van de dienst bij wangedrag

Voorzitter

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering en

Hoofd Dienstverlening

Het betreft hier gedrag zoals bedoeld in het agressie-protocol

Ondermandaat geldt wanneer daarvoor een spoedeisend belang is