Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Subsidieverordening Stimuleren opplussen gemeente Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Stimuleren opplussen gemeente Borsele
CiteertitelSubsidieverordening Stimuleren opplussen gemeente Borsele
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsisieverordening stimuleren opplussen gemeente Borsele, vastgesteld dd. 06-04-2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2013nieuwe regeling

10-01-2013

Bevelandse Bode 06-03-2013

raadstukken 10-02-2013, B7

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Stimuleren opplussen gemeente Borsele

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. eigenaar: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van een woning; voor de toepassing van deze verordening wordt als eigenaar voorts aangemerkt: de erfpachter, de opstaller of de vruchtgebruiker van een woning;

b. woning: een gebouwde onroerende zaak niet zijnde een woonwagen of een standplaats voor een woonwagen, die als zelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 237 (Boek 7) Burgerlijk Wetboek permanent wordt bewoond;

c. opplussen: de door het college vast te stellen voorzieningen gericht op het beter toegankelijk, beter bruikbaar en veiliger maken van de woning;

d. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele.

 

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1

  Jaarlijks stelt het college een subsidieplafond vast. 

   

 • 2

  Het college geeft slechts een toewijzende beschikking tot subsidieverlening af indien en voor zover er geen sprake is van overschrijding van het subsidieplafond;

   

 • 3

  Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

   

Artikel 3 Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Borsele.

Artikel 4 Grondslag

Het college is bevoegd om in het belang van het opplussen subsidie te verlenen.

 

Artikel 5 Verslag

De werking van artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht wordt niet uitgesloten.

Hoofdstuk 2 Opplussen

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Aan de eigenaar, of bewoner, met toestemming van de eigenaar, kan subsidie worden verleend ter tegemoetkoming in de kosten van het treffen van voorzieningen om bestaande woningen beter toegankelijk, beter bruikbaar en veiliger te maken.

Artikel 7 Adviseur

Het college legt alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening of een beschikking tot subsidievaststelling voor het opplussen van een woning voor advies voor aan een door hem aangestelde adviseur opplussen woningen;

Artikel 8 Aanvraag beschikking subsidieverlening

De aanvraag om het verlenen van subsidie voor het treffen van voorzieningen om bestaande woningen beter toegankelijk, beter bruikbaar en veiliger te maken wordt op een door het college beschikbaar te stellen formulier bij de gemeente ingediend.

Artikel 9 Weigeringsgronden aanvraag beschikking subsidieverlening

 • 1

  Subsidie wordt geweigerd indien aan de woning, in de afgelopen twee jaar, de voorzieningen als bedoeld in artikel 8 zijn getroffen met de maximale subsidie op grond van deze verordening; 

   

 • 2

  Subsidieverlening wordt geweigerd indien met het treffen van voorzieningen is begonnen voordat door het college aangewezen personen een opname hebben gemaakt van de bestaande situatie van de woning;

   

 • 3

  Subsidie wordt geweigerd wanneer deze wordt aangevraagd voor voorzieningen niet opgenomen op de door het college vastgestelde ‘lijst van opplusvoorzieningen’;

   

 • 4

  Subsidie wordt geweigerd indien de aanvrager niet de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, tenzij hij of zij een lichamelijke beperking heeft.

   

Artikel 10 Overschrijding subsidieplafond

 • 1

  Het college kan een aanvraag die geweigerd wordt op grond van overschrijding van het subsidieplafond aanmerken als een aanvraag per 1 januari van het opvolgende jaar. Voor de bepaling van de volgorde van deze aanvragen is de volgorde van binnenkomst in het oorspronkelijke jaar van indiening bepalend;

   

 • 2

  Een beslissing als bedoeld in het eerste lid kan voor diezelfde aanvraag slechts één keer genomen worden.

   

Artikel 11 Voorschriften

Aan een beschikking tot subsidieverlening worden de navolgende voorschriften verbonden:

1. a. aan de door het college met controle belaste personen op de door die personen te bepalen

tijdstippen:

- toegang wordt verleend tot de woning;

- inzage wordt verleend van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden;

- de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt;

- gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens;

b. de voorzieningen binnen één jaar na de subsidieverlening zijn voltooid;

2. Het college kan aan de subsidieverlening nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 12 Subsidiebedragen

De subsidie als bedoeld in artikel 7 voor het beter toegankelijk, beter bruikbaar en veiliger maken van de woning wordt verleend voor voorzieningen die zijn opgenomen op een door het college vast te stellen “lijst van opplusvoorzieningen” met bijbehorende subsidiebedragen en bedraagt ten hoogste

€ 1.000 per woning.

 

Artikel 13 Aanvraag beschikking subsidievaststelling

 • 1

  Uiterlijk drie maanden na het treffen van de voorzieningen dient de houder van een beschikking tot subsidieverlening bij het college een aanvraag in om een beschikking tot subsidievaststelling;

   

 • 2

  De aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend middels een door het college beschikbaar gesteld formulier;

 • 3

  Het college kan bepalen dat bij het formulier ook nog nader te bepalen bijlagen moeten worden overgelegd.

Artikel 14 Beslistermijn aanvraag beschikking subsidievaststelling

Het college beslist over een aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling binnen zes weken na de ontvangst van de aanvraag. Het college kan de beslissing met ten hoogste vier weken verdagen.

Hoofdstuk 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing gelet op het belang van het opplussen, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013 en komt in de plaats van de Subsidieverordening Stimuleren opplussen gemeente Borsele ingaande vanaf 1 mei 2011.

   

 • 2

  Deze verordening kan aangehaald worden als de Subsidieverordening stimuleren opplussen woningen gemeente Borsele

   

10 januari 2013

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,    de waarnemend voorzitter,