Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Inkoopvoorwaarden van de gemeente Sint-Michielsgestel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoopvoorwaarden van de gemeente Sint-Michielsgestel
CiteertitelInkoopvoorwaarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpinkoopvoorwaarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze inkoopvoorwaarden vervangen de inkoopvoorwaarden van 02-12-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Handelsregister

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-200911-07-2012nieuwe regeling

19-10-2009

Website: www. gemeente Sint-Michielsgestel.nl 24-02-2010

B&W-notulen 19-10-2009, 9, indez 11.005

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopvoorwaarden van de gemeente Sint-Michielsgestel

 

 

 

INHOUDSOPGAVE:

ARTIKEL 1 Definities 3

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid 3

ARTIKEL 3 Wijzigingen overeenkomst 4

ARTIKEL 4 Relevante informatie 4

ARTIKEL 5 Verplichtingen Opdrachtnemer 4

ARTIKEL 6 Terrein en gebouw Opdrachtgever 5

ARTIKEL 7 Personen tewerkgesteld door of namens Opdrachtnemer 5

ARTIKEL 8 Leveringen 5

ARTIKEL 9 Adviezen 6

ARTIKEL 10 Garantie 6

ARTIKEL 11 Keuring, testen 7

ARTIKEL 12 Betaling 7

ARTIKEL 13 Eigendom van zaken en informatiedragers 7

ARTIKEL 14 Ontbinding van de overeenkomst 7

ARTIKEL 15 Nakoming, verzuim en overmacht 8

ARTIKEL 16 Boete 8

ARTIKEL 17 Aansprakelijkheid 9

ARTIKEL 18 Intelectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten 9

ARTIKEL 19 Overdracht rechten en plichten 10

ARTIKEL 20 Geheimhouding 10

ARTIKEL 21 Toepasselijk recht 10

ARTIKEL 22 Bevoegde rechter 11

ARTIKEL 23 Slotbepaling 11

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De gebruiker van deze voorwaarden die een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer voor een levering, dienst of werk.

Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van de Opdrachtgever.

Derden: niet zijnde partijen bij de opdracht

Levering: het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van de Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze zaken.

Dienst: de door Opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van

Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen niet betrekking hebbend op leveringen en/of werken.

Werk: het product van wegenbouw-, waterbouw- dan wel bouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen niet zijnde diensten en/of leveringen.

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken onder bezwarende titel tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Informatiedragers: stoffelijke voorwerpen waarop gegevens zijn vastgelegd in elke mogelijke vorm die informatie van welke aard dan ook bevatten.

Persoonlijkheids-

rechten: de persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912

Prestatie: de te verrichten levering, dienst of werk.

Werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag of een wettelijk erkende feestdag

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.

  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 2.

  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtnemer en / of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

 • 3.

  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en / of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 • 4.

  Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is de hiërarchie als volgt, tenzij anders is overeengekomen: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlagen en ten derde de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Wijzigen overeenkomst

 • 1.

  Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met Opdrachtnemer de omvang en/of hoedanigheid van de overeenkomst te wijzigen. De wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  Indien alsnog blijkt dat de wijzigingen naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs, levertijd of opleveringstijdstip is hij verplicht, alvorens de wijzigingen uit te voeren, Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of per E-mail te informeren en de schriftelijke of per E-mail gedane reactie van deze af te wachten. Bij het nalaten van deze verplichting is hij gehouden de wijziging uit te voeren voor de overeengekomen prijs, te leveren op het overeengekomen tijdstip en op te leveren op het afgesproken tijdstip.

 • 3.

  Opdrachtnemer zal geen wijziging in de levering, dienst of het werk aanbrengen en uitvoeren zonder dat hiervoor door Opdrachtgever toestemming is verleend en die op enigerlei wijze is vastgelegd.

Artikel 4 Relevante informatie

 • 1.

  Opdrachtnemer geeft tijdig schriftelijk of per E-mail aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van Opdrachtgever verlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 • 2.

  In geval Opdrachtnemer – om wat voor reden dan ook – het bepaalde in het vorige lid niet naleeft, komt hem in geen enkel geval een beroep en/of verweer gegrond op informatieplicht schending door Opdrachtgever toe.

 • 3.

  Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de gevraagde inlichtingen, gegevens en beslissingen, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtnemer

1.Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tijdig schriftelijk of per E-mail informeren over aangelegenheden die zich voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst en gevolg hebben of kunnen hebben voor :

 • a.

  de prijs en/of

 • b.

  het tijdstip van levering of oplevering en/of

 • c.

  de kwaliteit van het te leveren product, de uit te voeren dienst of het te leveren werk en/of

 • d.

  het aanzicht of uiterlijk van het product of het werk.

  • 2.

   Opdrachtnemer dient alle in Nederland geldende wet en regelgeving na te leven die betrekking heeft op of in verband staat met de uitvoering van de overeenkomst.

  • 3.

   Opdrachtnemer ziet er op toe dat de door hem tewerkgestelde personen, personeel van onderaannemers of andere personen die op enigerlei wijze voor of ten behoeve van hem diensten of werkzaamheden verrichten de in Nederland geldende wet en regelgeving naleven die betrekking heeft of in verband staat met de uitvoering van de overeenkomst.

  • 4.

   Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden en/of activiteiten verband houdende met de overeenkomst.

  • 5.

   Opdrachtnemer staat toe en verleend alle medewerking aan Opdrachtgever indien deze inzage wil in de administratie die betrekking heeft op de overeenkomst.

  • 6.

   Opdrachtnemer staat te allen tijde toe dat Opdrachtnemer of diens vertegenwoordiging inspecties en keuringen kunnen uitvoeren van de materialen, de producten van uitgevoerde werkzaamheden, te bezigen gereedschappen, werktuigen, vervoermiddelen en de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

  • 7.

   Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid jegens derden wegens niet naleving of nakoming van zijn verplichtingen uit of met betrekking tot de overeenkomst, dan wel ingevolge enige wettelijke bepaling.

Artikel 6 Terrein en gebouw Opdrachtgever

 • 1.

  Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van voor of ten behoeve van hem werkzame personen op het terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de bedrijf- en organisatie activiteiten van Opdrachtgever en derden.

 • 2.

  Opdrachtnemer en de voor of namens hem werkzame personen dienen zich, voordat met de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten op het terrein of in het gebouw van Opdrachtgever een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever geldende voorschriften en huisregels voor aldaar werkende personen en gasten en zich overeenkomstig die bepalingen te gedragen.

 • 3.

  Personen die zich aan het bepaalde in lid 2 niet houden en/of zich ernstig misdragen of na een waarschuwing zich nog niet houden aan bedoelde bepalingen kunnen door Opdrachtgever met onmiddellijke ingang de toegang tot het terrein en/of gebouw worden ontzegt. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer hier ten spoedigste over met opgaaf van de reden van ontzegging. In dergelijk geval komt schade met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst geheel voor rekening en verantwoording van Opdrachtnemer.

 • 4.

  Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zonder uitdrukkelijk toestemming van Opdrachtgever gebruik te maken van aan Opdrachtgever toebehorende of onder zijn zorg vallende hulpmiddelen, machines, gereedschappen, voertuigen en dergelijke of elektriciteit, gas en/of water af te tappen van onder zijn zorg vallende installaties.

 • 5.

  Opdrachtnemer verleend zijn volledige medewerking aan Opdrachtgever als deze uit het oogpunt van preventie, controle of veiligheid Opdrachtnemer en/of zijn personeelsleden of voor hem werkzame personen aan kleding, de door hen gebezigde bagage en gebezigde vervoermiddelen wil onderzoeken.

Artikel 7 personen tewerkgesteld door of namens Opdrachtnemer

 • 1.

  Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd de persoon, die overeenkomstig de overeenkomst is belast met de uitvoering van de overeengekomen dienst, tijdelijk of definitief te vervangen.

 • 2.

  Opdrachtgever zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke persoon geldend tarief zal bij vervanging eventueel naar beneden worden aangepast van verhoging kan geen sprake zijn.

 • 3.

  Als Opdrachtgever een andere persoon wenst voor de uitvoering van de dienst, omdat zij meent dat dit van belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, deelt zij dit schriftelijk of per E-mail mee aan de Opdrachtnemer, onder opgave van redenen. Opdrachtnemer zal dan ten spoedigste voor vervanging zorgen.

Artikel 8 Levering

 • 1.

  Het leveren van zaken (producten / grondstoffen) vindt plaats op de overeengekomen plaats en tijdstip, volgens de geldende Incotern DDP (Delivered Duty Paid) ), uitgegeven door de International Kamer van Koophandel in Parijs.

 • 2.

  Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen, Opdrachtnemer zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

 • 3.

  Opdrachtnemer dient dreigende levertijd overschrijding onverwijld schriftelijk of per E-mail te melden aan Opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.

 • 4.

  Eerder leveren dan op het overeengekomen leveringstijdstip geschiedt slechts na schriftelijk of per E-mail gegeven toestemming van Opdrachtgever en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.

 • 5.

  Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bij de te leveren zaken behorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering in handen of ter beschikking worden gesteld van Opdrachtgever.

 • 6.

  Opdrachtgever is vrij in het gebruik van de hiervoor bedoelde documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

 • 7.

  De te leveren zaken zullen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld naar de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid kunnen vormen.

 • 8.

  Indien niet aan de vereisten als omschreven in het vorige lid voldaan zal of kan worden, meldt Opdrachtnemer dit voor de levering aan Opdrachtgever. In dergelijk geval is Opdrachtnemer gehouden de zaken bij levering uit te pakken en de verpakking kosteloos mee terug te nemen.

 • 9.

  Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport) verpakkingsmaterialen voor rekening van Opdrachtnemer aan deze te retourneren.

 • 10.

  Leenemballage kan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer franco worden toegezonden. Opdrachtnemer wordt alsdan ten behoeve van het bedrag, dat voor de emballage in rekening is gebracht, volledig gecrediteerd.

Artikel 9 Adviezen

 • 1.

  In de gevallen dat Opdrachtnemer contractueel of anderszins Opdrachtgever voorziet van een advies dan gaat dit steeds vergezeld van een schriftelijke mededeling of -opgaaf van de mogelijke risico’s die aan de uitvoering c.q. navolgbaarheid van het advies kleven.

 • 2.

  Onder deze risico’s worden in ieder geval begrepen, mogelijke financiële/economische schade, juridische consequenties zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk en strijdigheid met enige wet en/of regelgeving.

 • 3.

  Indien Opdrachtnemer bij een advies geen melding maakt van eventuele risico’s dan garandeert Opdrachtnemer daarmee dat Opdrachtgever het advies risicoloos kan uitvoeren c.q. navolgen en stelt hij Opdrachtgever geheel schadeloos indien blijkt dat het advies ten onrechte niet voorzien was van een opgaaf van risico’s.

Artikel 10 Garantie

 • 1.

  Opdrachtnemer garandeer dat de te leveren zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.

 • 2.

  Opdrachtnemer garandeert, dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt er voor dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het met Opdrachtgever overeengekomen doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

 • 3.

  Indien blijkt dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan het in de vorige leden gestelde is Opdrachtnemer conform artikel 16 zonder nadere in gebreke stelling in verzuim.

 • 4.

  Opdrachtnemer garandeert dat hij vanaf de leveringsdatum gedurende een periode van twaalf maanden onderdelen van de geleverde zaken aan Opdrachtgever kan leveren en indien noodzakelijk installeren.

 • 5.

  Gedurende een periode van ten minste twaalf maanden garandeert Opdrachtnemer de geleverde zaken gratis te zullen repareren, herstellen of vervangen bij gebleken gebreken die niet het gevolg zijn van slijtage door gebruik. De bewijslast voor slijtage ligt bij Opdrachtnemer.

 • 6.

  De in het vorige lid genoemde garantie periode wordt verlengd met de tijd dat het product vanwege het gebrek tot aan het volledige herstel niet geheel bruikbaar was.

 • 7.

  Indien blijkt dat er sprake is van een verborgen gebrek, fabricage- of constructiefout is Opdrachtnemer gehouden kosteloos dit gebrek of deze fout te herstellen of het geleverde te vervangen voor een gelijkwaardige zaak.

 • 8.

  Opdrachtnemer staat er voor in dat het geleverde geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten en knowhow en vrijwaart Opdrachtgever hiervoor van aanspraken van derden.

Artikel 11 Keuring, testen

 • 1.

  Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde te leveren zaken, diensten of werken te (doen) keuren en testen. Voor te leveren zaken geldt dit zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering. Voor diensten geldt dit tijdens en na de uitvoering van de dienst en voor werken gedurende het gehele bouwproces tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, dagelijks daarna alsmede na het gereedkomen van het werk.

 • 2.

  Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hiertoe toegang verschaffen aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiging tot de plaats van de productie, bewerking of opslag, de plaats waar de dienst wordt uitgevoerd en de plaats waar bouw-, montage of andere werkzaamheden worden verricht.

 • 3.

  Opdrachtnemer verstrekt tijdig alle medewerking, materiële en personele middelen en informatie die benodigd is voor het keuren of testen.

 • 4.

  Indien een keuring of test door het toedoen van Opdrachtnemer niet op het in overleg met hem bepaalde tijdstip kan plaats vinden, dan wel indien een keuring of test moet worden herhaald komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

 • 5.

  Indien bij een test of keuring zaken beschadigen, vervormen, onbruikbaar worden of geheel of ten dele verbruikt worden, wordt in geval van afkeuring geen vergoeding toegekend aan Opdrachtnemer en in geval van goedkeuring komt vervanging en herstel voor rekening van Opdrachtgever.

 • 6.

  In geval van afkeuring zal Opdrachtnemer er voor zorg dragen dat de zaak zo spoedig mogelijk wordt hersteld of vervangen en voert hij de afgekeurde te vervangen zaken af.

Artikel 12 Betaling

 • 1.

  Het recht op betaling ontstaat na acceptatie van Opdrachtgever van de prestatie zoals overeengekomen.

 • 2.

  Opdrachtnemer doet Opdrachtgever voor de overeengekomen prestatie de factuur toekomen met daarop de overeengekomen prijs in euro’s, onder vermelding van datum en nummer van de overeenkomst, BTW-bedrag en andere overeengekomen gegevens.

 • 3.

  Opdrachtgever betaalt het aan haar op basis van vorenstaande gefactureerde binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende correcte factuur van Opdrachtnemer.

 • 4.

  Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling door hem van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 13 Eigendom van zaken en informatiedragers

 • 1.

  Bij het verrichten van de prestatie(s) kan Opdrachtnemer gebruik maken van voor dat doel bestemde en beschikbaar gestelde zaken en informatie van Opdrachtgever onder de daarbij overeengekomen voorwaarden.

 • 2.

  De eigendom van zaken, informatie en informatiedragers, die partijen aan elkaar beschikbaar stellen, blijft berusten bij de partij die ze beschikbaar heeft gesteld, tenzij deze aan de wederpartij moeten worden geleverd conform de overeenkomst.

 • 3.

  De eigendom van te leveren zaken gaat over van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever:

  • a.

   Op het moment van geaccepteerde aflevering van de overeengekomen zaak op de overeengekomen plaats;

  • b.

   Voor zaken die gemonteerd of geïnstalleerd moeten worden na voltooiing van de installatie of montage, zodat de zaak voldoet en bruikbaar is.

  • c.

   Indien zaken door Opdrachtgever vóór de aflevering betaald zijn op het moment van betaling.

  • d.

   Indien Opdrachtnemer een nieuwe zaak vormt met zaken van Opdrachtgever of waarbij zaken van Opdrachtgever in de nieuwe zaak verwerkt worden, is Opdrachtgever eigenaar van de nieuw te vormen of gevormde zaak.

Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst

 • 1.

  Indien Opdrachtnemer Opdrachtgever niet onmiddellijk per E-mail of schriftelijk informeert over de toestand van zijn onderneming als hierna bedoeld dan wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag dat; Opdrachtnemer in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling is aangevraagd, de ondernemingsactiviteiten zijn stilgelegd, bij intrekking van de van belang zijnde vergunning(en), beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, bij liquidatie of overname of daarmee vergelijkbare toestand.

 • 2.

  In geval van een toestand als bedoeld in lid 1 waarover Opdrachtgever door Opdrachtnemer is geïnformeerd of bij tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is hij in verzuim en heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hiervan doet Opdrachtgever onmiddellijk per aangetekende brief mededeling aan Opdrachtnemer.

 • 3.

  Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van de onderneming of de organisatie van Opdrachtgever of aan een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers. Hiervan doet Opdrachtgever onmiddellijk per aangetekende brief mededeling aan Opdrachtnemer.

 • 4.

  Opdrachtgever heeft in de hiervoor genoemde gevallen van ontbinding recht op vergoeding van het geldelijk verlies dat door de ontbinding ontstaat en kan zelf nimmer tot schadevergoeding worden gehouden.

Artikel 15 Nakoming, verzuim en overmacht

 • 1.

  Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 • 2.

  In het geval dit verzuim te wijten is aan overmacht van Opdrachtnemer dan kunnen zijn contractuele verplichtingen die hier mee samenhangen worden opgeschort voor de duur van maximaal zes weken. Opdrachtnemer maakt onmiddellijk schriftelijk of per E-mail melding aan Opdrachtgever van deze situatie met omschrijving van de oorzaak.

 • 3.

  Voor de afloop van deze zes weken trachten Opdrachtnemer en Opdrachtgever middels overleg tot een oplossing te komen voor deze situatie.

 • 4.

  Indien er voor de afloop van deze zes weken geen oplossing is dan is Opdrachtgever bevoegd na verloop van deze zes weken de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden.

 • 5.

  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan; onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd of ander personeel, ziekte van personeel, overlijden van personeel of directieleden, staking(en), grondstoffentekort, transportproblemen, niet nakoming van de verplichting(en) door toeleveranciers of onderaannemers c.q. derden, storingen in de productie, brand, blokkades, stroomuitval en gebrek aan geschikte werktuigen.

 • 6.

  In het geval dit verzuim niet aan overmacht is te wijten is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor de door deze geleden dan wel te lijden schade. Hij vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het voornoemde tekortschieten.

 • 7.

  De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of overtreding door het in gebreke blijven, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 16 Boete

 • 1.

  Opdrachtnemer is aan Opdrachtgever voor elke dag dat hij zich niet houdt aan één of meerdere van zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze voorwaarden een boete per dag verschuldigd van 1% (één procent) van het totaalbedrag dat met de overeenkomst is gemoeid en in totaal tot maximaal 10 % (tien procent) van dit totaalbedrag.

 • 2.

  Vorenstaande geldt niet voor overeenkomsten waarvan het totaalbedrag ten hoogste € 5.000,- (vijfduizend euro) bedraagt.

 • 3.

  De boete is onverminderd alle andere rechten, vorderingen of schadevergoedingen en is zonder rechtelijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling dadelijk opeisbaar, en niet voor compensatie vatbaar.

 • 4.

  De boete kan zonder toestemming van Opdrachtnemer door Opdrachtgever verrekend worden met vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zoals te betalen facturen.

 • 5.

  Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk de dag voordat de boete ingaat hem hiervan mondeling of telefonisch en per E-mail op de hoogte en bevestigt dit schriftelijk met vermelding van de reden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

.

 • 1.

  De Opdrachtnemer is in verband met de door haar geleverde Prestaties aansprakelijk voor alle (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever of welke andere schade dan ook. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor of bij de Opdrachtgever alsmede derden waarmee de Opdrachtgever verplichtingen is.

 • 2.

  De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houdt met door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde Prestaties.

 • 3.

  De Opdrachtnemer zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende verzekeren en de Opdrachtgever desgewenst inzage verlenen in de betreffende polissen.

 • 4.

  De Opdrachtgever is jegens de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Opdrachtgever

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

 • 2.

  Alle intellectuele (eigendom) rechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve van exploitatie door de Opdrachtgever en / of van alle door de Opdrachtnemer op grond van de opdracht geleverde prestaties en vervaardigde producten berusten bij Opdrachtgever.

 • 3.

  Deze rechten worden door de Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

 • 4.

  Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om bij eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendom) rechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.

 • 5.

  Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte diensten wordt er, behoudens tegenbewijs, van uitgegaan dat die rechten bij Opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag Opdrachtgever het bij de overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst van de resultaten maken.

 • 6.

  Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenaamde. Persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanig afstand toelaat.

 • 7.

  Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte diensten of verrichte werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

 • 8.

  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplichten zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen, die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en / of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

 • 9.

  Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden Opdrachtgever ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van haar recht tot ontbinding van de overeenkomst zal Opdrachtgever geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.

Artikel 19 Overdracht rechten en plichten

1.Partijen mogen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde overdragen, deze vervreemden of bezwaren. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

Artikel 20 Geheimhouding

 • 1.

  Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

 • 2.

  Opdrachtnemer verplicht zijn personeel deze geheimhoudingsverplichting na te leven.

 • 3.

  Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de personen die namens hem betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de overeenkomst, voor zover deze bij Opdrachtgever worden verricht, de door Opdrachtgever aangegeven privacyregels in acht neemt.

 • 4.

  Partijen geven geen persberichten uit en doen geen andere openbare mededelingen met betrekking tot de onderhavige opdracht dan na voorafgaande toestemming van de andere partij. Toestemming is niet nodig, indien de verstrekking van informatie berust op een wettelijke verplichting of indien het betreft mededeling aan enig bestuursorgaan van Opdrachtgever voor wat betreft de resultaten van de overeenkomst en de daarmee gemoeide kosten.

 • 5.

  Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame uitingen geen melding van de opdrachtverlening, op basis daarvan geleverde prestaties of bereikte resultaten en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever.

 • 6.

  Opdrachtnemer stelt alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden etc.) die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, binnen tien werkdagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het “Weens Koopverdrag” zijn uitgesloten.

Artikel 22 Bevoegde rechter

1.Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 23 Slotbepaling

 • 1.

  Opdrachtnemer realiseert zich dat Opdrachtgever ook een overheidsorgaan is en als zodanig optreedt. De Opdrachtnemer aanvaardt deze bijzondere positie van Opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt bij de nakoming van het in de overeenkomst bepaalde volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

 • 2.

  De communicatie ter zake van de overeenkomst geschiedt, ongeacht de vorm, in het Nederlands.