Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Mandaat convenant samenwerking 4-campusgemeenten regio Eindhoven 2012 - 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat convenant samenwerking 4-campusgemeenten regio Eindhoven 2012 - 2020
CiteertitelMandaat convenant samenwerking 4-campusgemeenten regio Eindhoven 2012 - 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1.1
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 8, lid 3
 3. Gemeentewet, art. 168
 4. Gemeentewet, art. 171, lid 2
 5. Convenant samenwerking 4-Campusgemeenten regio Eindhoven 2012 - 2020, art. 5, lid 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2013nieuwe regeling

26-02-2013

Gemeenteblad, 2013, 23

Collegebesluit, 2013, 1301660

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAAT CONVENANT SAMENWERKING 4-CAMPUSGEMEENTEN REGIO EINDHOVEN 2012 - 2020

Burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van Helmond, Veldhoven, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden;

kennisnemend van de gemaakte afspraken in het Convenant samenwerking 4-Campusgemeenten regio Eindhoven 2012-2020;

in aanmerking genomen dat de samenwerkingsafspraken tussen de deelnemende gemeenten worden geconcretiseerd in een tweetal vierjaarlijkse activiteitenprogramma’s waarvan jaarlijkse actieplannen en de daarbij gevoteerde budgetten een afgeleide zijn;

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, artikel 8 derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen, artikelen 168 en 171, tweede lid Gemeentewet en artikel 5 zesde lid Convenant samenwerking 4-Campusgemeenten regio Eindhoven 2012-2020;

besluiten:

 • I.

  De door de deelnemende gemeenten aangewezen campuswethouders, elk van hen binnen de aan hen toebedeelde portefeuilles (governance, financiën, economische zaken/onderwijs en sport/cultuur/citymarketing) de bevoegdheid te verlenen noodzakelijk voor het realiseren van de 

  activiteiten opgenomen in het jaarlijkse actieplan tot ten hoogste van de voor het betreffende jaar door elk van de aan het convenant deelnemende gemeente beschikbaar gestelde budgetten;

 • II.

  De door de deelnemende gemeenten aangewezen campuswethouders volmacht ex artikel 171, tweede lid, Gemeentewet te verlenen voor het aangaan van rechtshandelingen op basis van het bepaalde in artikel I.

 • III.

  De uitoefening van de bevoegdheden en het gebruik van de volmacht als bedoeld in de artikelen I en II vindt plaats binnen het kader van de artikelen 160 en 189 Gemeentewet en de goedgekeurde 

  programmabegrotingen van de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven en op basis van unanieme overeenstemming binnen het bestuurlijk platform.

 • IV.

  Het verlenen van ondermandaat is niet toegestaan.

 • V.

  Indien het bestuurlijk platform dit nodig acht dan wel de raad van een van de deelnemende gemeenten daarom verzoekt, worden de bevoegdheid en de volmacht als bedoeld in de artikelen I en II niet eerder gebruikt dan nadat artikel 169, vierde lid Gemeentewet is toegepast.

 • VI.

  Dit mandaatbesluit geldt totdat het wordt herroepen door burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond.

 • VII.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

   

Aldus besloten in de vergadering van 26 februari 2013

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

De burgemeester,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

Bekend gemaakt op:

1 maart 2013

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA