Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2000 van toepassing verklaard op de nieuwe gemeente Nijkerk, zie Staatsblad 1999 nr. 318.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1996nieuwe regeling

17-10-1995

'Onbekend.'

cbsl. 17-10-1995/1

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t:

I.[intrekking reglement uit 1851];

II. vast te stellen, het volgende reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2 Dag en plaats vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen vinden in de regel plaats éénmaal per week op dinsdag en beginnen om 09.00 uur en voorts zo vaak de voorzitter of twee wethouders dit nodig achten.

 • 2.

  Indien twee of meer wethouders een vergadering nodig achten, verzoeken zij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het stadhuis gehouden.

Artikel 3 Agenda

Voor elke vergadering wordt, als regel uiterlijk op de donderdag voorafgaande aan de vergadering te 12.00 uur, door de secretaris aan de leden een agenda, zoveel mogelijk met de achterliggende stukken, toegezonden.

Artikel 4 Besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor een ontwerpbesluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  De besluitenlijst moet inhouden:

  • a.

   de namen van de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

 • 3.

  Aan de besluitenlijst wordt toegevoegd een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 4.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 5.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 5 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het vierde lid wordt toegepast.

 • 3.
  • a.

   Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd.

  • b.

   Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.
  • a.

   Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling gestemd bij gesloten en ongetekende stembriefjes.

  • b.

   Indien daarbij de stemming zich beperkt tot één persoon en de stemmen staken beslist het lot.

  • c.

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen dan heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaats hebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 6 Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 7 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders”.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1996.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk in de vergadering van 17 oktober 1995,

De secretaris

J.Meeuwissen

De burgemeester

B.Vries