Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2013Onbekend

05-03-2013

Uit het Kastje 10 - 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Vlieland;gelet op de beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Vlieland 2013;

besluiten vast te stellen de volgende:NADERE REGELS voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • c.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De graven worden onderverdeeld in:

  • a)

   algemene graven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken;

  • b)

   particuliere graven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken;

  • c)

   particuliere urnengraven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 asbussen met of zonder urnen.

 • 2.

  De in het eerste lid onder b. en c. bedoelde termijnen worden op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3.

  De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor:

  • a.

   personen die blijkens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het moment van overlijden inwoner van Vlieland waren dan wel dan wel familieleden in de eerste graad (kinderen of ouders) van inwoners van Vlieland;

  • b.

   overledenen, niet-inwoner van Vlieland zijnde die blijkens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ten minste voor een periode van 5 aaneengesloten jaren inwoner zijn geweest van de gemeente Vlieland;

  • c.

   overledenen die uit zee zijn aangebracht.

 • 4.

  Algemene en particuliere graven zijn maximaal 225 cm lang en 100 cm breed.

Artikel 3 Indeling en uitgifte van urnennissen

 • 1.

  Particuliere urnennissen, waarin gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste 2 asbussen met of zonder urnen bij te zetten, worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde termijnen worden op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3.

  De particuliere urnennissen in de urnenmuur zijn bestemd voor:

  • a.

   personen die blijkens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het moment van overlijden inwoner van Vlieland waren dan wel familieleden in de eerste graad (kinderen of ouders) van inwoners van Vlieland;

  • b.

   overledenen, niet-inwoner van Vlieland zijnde die blijkens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ten minste voor een periode van 5 aaneengesloten jaren inwoner zijn geweest van de gemeente Vlieland;

   Artikel 4 Openings-, begraaf- en asbezorgingstijden

   1. De openingstijden van de Gemeentelijke begraafplaats te Vlieland zijn als volgt vastgesteld: Maandag tot en met zondag: a. In de periode van 1 oktober tot 1 april van 08.00 tot 17.00 uur b. de periode van 1 april tot 1 oktober van 08.00 tot 20.00 uur 2. De tijd van begraven en het bezorgen van as is:

   • a.

    van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

   • b.

    Op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00

   3.Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van bovenstaande tijden afwijken.

   Artikel 5 Slotbepalingen

   1.Deze nadere regels treden in werking op de derde dag na bekendmaking. 2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013”.

   3.Het uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen zoals vastgesteld op 19 januari 2010 komt met de inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit te vervallen.

Vlieland, 4 maart 2013

Burgemeester en wethouders van Vlieland,

secretaris, burgemeester,

Ir. B.W. Weber – Meijerhof Y.J. Haan