Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regeling verklaring van geen bedenkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling verklaring van geen bedenkingen
CiteertitelRegeling verklaring van geen bedenkingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2013Nieuwe regeling

04-02-2013

Witte Weekblad, 04-02-2013

13.001

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling verklaring van geen bedenkingen

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 04-12-2012;

 

b e s l u i t:

omtrent de verklaring van geen bedenking:

 • 1.

  Dat een verklaring van geen bedenking niet is vereist, voor zover het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is ten aanzien van een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, 1e lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt afgeweken van het bestemmingsplan;

 • 2.

  Hieraan de eis van de kennisgevingsprocedure te verbinden, op basis waarvan de raad schriftelijk in kennis gesteld wordt van elk voornemen van het college om medewerking te verlenen aan een aanvraag middels het onder 1. genoemde artikel;

 • 3.

  Te bepalen dat deze kennisgeving zal plaatsvinden middels een persoonlijke kennisgeving aan de raadsleden;

 • 4.

  Te bepalen dat het 1e lid niet van toepassing is, indien minimaal drie raadsleden uiterlijk twee weken na het verzenden van de voorgenoemde kennisgeving zich hiertoe uitspreken;

 • 5.

  Het besluit van 12 december 2011 (reg.nr. 11.107) in te trekken;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op

de griffier,                                  de voorzitter,

drs. B.S.M. Sepers                      mr. K.M. van der Velde-Menting