Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel RVV-ontheffingen valet parkeren binnenstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel RVV-ontheffingen valet parkeren binnenstad
CiteertitelBeleidsregel RVV-ontheffingen valet parking binnenstad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer, vervoer en wegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. RVV-ontheffingen valet parkeren binnenstad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201301-11-2012nieuwe regeling

30-10-2012

De Peperbus 13-02-2013

cb 2012-10.30

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel RVV-ontheffingen valet parkeren binnenstad

 

 

Beleidsregel RVV-ontheffingen valet parkeren binnenstad

Artikel 1 Ontheffing

 • 1.

  Het college kan ontheffing van de parkeerverbodzone binnenstad verlenen op grond van artikel 87 RVV;

 • 2.

  Ontheffing op grond van deze regeling wordt alleen verleend voor het gebied dat is omsloten door de Stadsgracht, Schuttevaerhaven en de Achtergracht en waar een parkeerverbod geldt.

Artikel 2 Doelgroep

Een ontheffing zoals bedoeld in artikel 1 wordt verleend aan eigenaren, huurders of exploitanten van publieke gelegenheden die op de zondagochtend open zijn en heeft tot doel bezoeker(s) van de accommodatie tijdens aankomst en vertrek in de gelegenheid te stellen een motorvoertuig gedurende maximaal een half uur te parkeren in de directe nabijheid van de accommodatie.

Artikel 3 Voorwaarden ontheffing

Een ontheffing RVV voor het tijdelijk parkeren in de binnenstad kan alleen worden verleend als het volgende van toepassing is:

 • a.

  de accommodatie is open op de zondagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur;

 • b.

  de accommodatie is openbaar toegankelijk (is een publieke gelegenheid);

 • c.

  er wordt gewaarborgd dat een auto niet langer dan dertig minuten geparkeerd zal staan.

Artikel 4 Geldigheid ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing is alleen geldig gedurende een half uur per keer per motorvoertuig.

 • 2.

  Een ontheffing is alleen geldig voor het motorvoertuig dat wordt gebruikt door een/meer bezoeker(/s) van de accommodatie.

 • 3.

  Een ontheffing is beperkt geldig en kan alleen geldig zijn op zondagen, Hemelvaartsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag en/of op 25 en 26 december tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

 • 4.

  In afwijking van artikel 2, artikel 3 onder a en artikel 5 lid 3 kan aan een exploitant van een horecagelegenheid voor andere tijdstippen een ontheffing worden verleend.

Artikel 5 Aantal ontheffingen en locatie

 • 1.

  In de ontheffing wordt de locatie waar mag worden geparkeerd uitdrukkelijk aangegeven. Deze locatie moet zich bevinden rechtstreeks bij de ingang van de publieke gelegenheid en deze moet per auto direct bereikbaar zonder door een (fysieke) geslotenverklaring (poller) en/of in voor motorvoertuigen niet toegankelijk gebied te moeten rijden.

 • 2.

  Bij het bepalen van de locatie waar de ontheffing mag worden gebruikt, wordt ook meegenomen dat door het gebruik van de ontheffing:

  • a.

   geen naastgelegen en tegenovergelegen woningen en bedrijven worden gehinderd;

  • b.

   de doorgang en de veiligheid van het overige verkeer wordt belemmerd;

  • c.

   vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen ongewenste situatie wordt gecreëerd.

 • 3.

  Het aantal te verstrekken RVV-ontheffingen per aanvrager wordt bepaald door de beschikbare ruimte voor parkeren nabij de ingang van de accommodatie en is maximaal vijf per locatie. Er wordt maximaal één ontheffing meer verstrekt dan dat er ruimte is, zodat er één auto kan staan, terwijl een andere auto onderweg is.

 • 4.

  Een ontheffing kan alleen worden verleend voor een locatie binnen een gebied waar

  • a.

   de snelheid maximaal 30 km/uur is;

  • b.

   sprake is van geringe verkeersintensiteit;

  • c.

   het wegprofiel van een acceptabele breedte is (minimaal 5 meter breed);

  • d.

   vrije doorgang voor de hulpdiensten gewaarborgd is.

Artikel 6 Zichtbaarheid ontheffing

 • 1.

  De originele ontheffing met voorschriften moet in de locatie aanwezig zijn en moet kunnen worden getoond op aanvraag;

 • 2.

  De ontheffing gaat vergezeld van een barcodepas. Deze pas moet rechts achter de voorruit (bijrijderkant) van het voertuig aangebracht zijn, zodat deze door de handhavers en toezichthouders kan worden gelezen.

Artikel 7 Misbruik

 • 1.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de ontheffing.

 • 2.

  Als wordt geconstateerd dat een auto met een ontheffing te lang geparkeerd staat, wordt een waarschuwing gegeven. Als daarna weer eenzelfde constatering plaatsvindt, worden alle aan de aanvrager uitgegeven RVV-ontheffingen voor het parkeerverbod ingetrokken.

 • 3.

  Zodra misbruik is geconstateerd, bijvoorbeeld gebruik door personeel van de publieke gelegenheid, worden de ontheffingen per direct ingetrokken.

Artikel 8 Activiteiten binnenstad

Als er activiteiten in de binnenstad plaatsvinden waardoor de locatie waar geparkeerd kan worden niet bereikbaar is, is de ontheffing niet geldig en kunnen aan het hebben van de ontheffing geen rechten worden verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en evaluatie

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel RVV-ontheffingen valet parking binnenstad”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 november 2012.

 • 3.

  Deze regeling kan worden geëvalueerd in 2013, waarna wijziging en intrekking mogelijk is.