Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Verordening winkeltijden gemeente Schouwen-Duiveland 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Schouwen-Duiveland 2007
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Schouwen-Duiveland 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-200701-01-2012nieuwe regeling

27-09-2007

Ons Eiland, 11-10-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Schouwen-Duiveland 2007

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 juli 2007;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Winkeltijdenwet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2007

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e kerstdag en 2e kerstdag;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om ontheffing als bedoeld in deze verordening binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

   

  3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van een ontheffing als bedoeld in lid 1, doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen, indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Openstelling op zon- en feestdagen als gevolg van toerisme

De in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden gelden in verband met het dag- en verblijfstoerisme niet van 1 januari tot en met 31 december van 8.00 tot 18.00 uur voor de gehele gemeente.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college kan voor ten hoogste twee avondwinkels ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of in hoofdzaak eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadeling wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, 2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en 1e of 2e kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van die winkel.

Artikel 10

De Verordening winkeltijden gemeente Schouwen-Duiveland 1998, vastgesteld in zijn vergadering van 25 maart 1998, wordt ingetrokken.

Artikel 11
 • 1.

  Ontheffingen die zijn verleend onder de werking van de Verordening winkeltijden gemeente Schouwen-Duiveland 1998 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als ontheffingen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om ontheffing op grond van de Verordening winkeltijden gemeente Schouwen-Duiveland 1998 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 12

Deze verordening treedt de dag na de bekendmaking in werking.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden gemeente Schouwen-Duiveland 2007”.

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 27 september 2007.

de griffier, de voorzitter,