Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Beleidsregel herstel vormverzuim pro forma en ambtshalve bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingaanslagen en waardebeschikkingen ingevolge de Wet waardering onroerende zaken, die niet voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht aan een bezwaarschrift stelt.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel herstel vormverzuim pro forma en ambtshalve bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingaanslagen en waardebeschikkingen ingevolge de Wet waardering onroerende zaken, die niet voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht aan een bezwaarschrift stelt.
CiteertitelBeleidsregel herstel vormverzuim
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikelen 1:3, 4:83 en 6:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2014Nieuwe regeling

05-02-2013

IJsselberichten, 13-02-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel herstel vormverzuim pro forma en ambtshalve bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingaanslagen en waardebeschikkingen ingevolge de Wet waardering onroerende zaken, die niet voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht aan een bezwaarschrift stelt

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe;

Gelet op de artikelen 1:3, het vierde lid, 4:83 en 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht en de besluiten inzake de regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

 

besluiten:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel herstel vormverzuim pro forma en ambtshalve bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingaanslagen en waardebeschikkingen ingevolge de Wet waardering onroerende zaken, die niet voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht aan een bezwaarschrift stelt.

Artikel 1 Toepassing

Deze beleidsregel is van toepassing op bezwaarschriften gericht tegen beschikkingengenomen op grond van een op de voet van artikel 219 van de Gemeentewet vastgesteldeverordening, waartegen ingevolge de wet de mogelijkheid van bezwaar is geopend en opbezwaarschriften gericht tegen waardebeschikkingen, genomen op grond van de Wetwaardering onroerende zaken.

Artikel 2 Termijn tot herstel van vormverzuimen

Voldoet het bezwaarschrift niet aan de eisen die artikel 6:5 van de Algemene wetbestuursrecht (: AWB) hieraan stelt, dan wordt de termijn tot het instellen van bezwaar alsbedoeld in artikel van de 6:6, onder b Awb, juncto artikel 22j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

 • a.

  met vier weken verlengd om de indiener gelegenheid te bieden het vormverzuim te herstellen.

 • b.

  indien men niet binnen de vier weken heeft gereageerd, wordt deze termijn van vier weken verlengd met twee weken.

Artikel 3 Mededeling

 • 1.

  Aan de indiener wordt de ontvangst van zijn bezwaarschrift meegedeeld.

 • 2.

  De ontvangstbevestiging bevat:

 • a.

  de vermelding van het verzuim;

 • b1.

  de termijn van verlenging tot het indienen van een bezwaarschrift tot tien weken na de dagtekening van de bestreden beschikking;

 • b2.

  de termijn van verlenging tot het indienen van een bezwaarschrift met twee weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging, als bedoeld in artikel 2 eerste lid letter b.

 • c.

  de vermelding dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard bij overschrijding van de termijn genoemd onder b, in het geval dat het verzuim niet is hersteld.

Artikel 4 Termijnverlenging

 • 1.

  Op verzoek van de indiener, in aanvulling op het bepaalde in artikel 3, tweede lid, letter b, kan de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, eerste lid, letter b, van de Gemeentewet, die bevoegd is een bezwaarschrift in ontvangst te nemen en daarop te beslissen, in daartoe aanleiding gevende gevallen de termijn om het verzuim te herstellen verlengen, doch niet langer dan tot zes maanden na dagtekening van de beschikking. De indiener wordt omtrent deze beslissing schriftelijk geïnformeerd.

 • 2.

  Het bepaalde van artikel 3, tweede lid, letter c, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontvankelijkheid van het bezwaarschrift

Een bezwaarschrift is ontvankelijk indien:

 • a.

  een bezwaarschrift tijdig is ingediend, doch niet geheel aan de eisen die de wet er aan stelt voldoet, maar waarvan het verzuim een goede behandeling van het bezwaarschrift niet in de weg staat en belanghebbende niet in zijn belangen wordt geschaad;

Een bezwaarschrift is niet-ontvankelijk indien:

 • b

  1. een bezwaarschrift niet tijdig is ingediend of

  2.een verzuim niet binnen de termijn, gesteld in de ontvangstbevestiging vanartikel 3, tweede lid, letter b, hersteld wordt indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener ten aanzien van de termijnoverschrijding in verzuim is geweest.

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en is van toepassing op alle in de aanhef genoemde gevallen.

 • 2.

  De datum van ingang van dit besluit is 5 februari 2013.

 • 3.

  De regeling kan worden aangehaald als: “Beleidsregel herstel vormverzuim”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 2013.

Officiele inhoudsopgave