Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Best

Verordening op de heffing en de invordering van rioolrecht 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Best
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolrecht 2009
CiteertitelVerordening rioolrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2011nieuwe regeling

15-12-2008

Groeiend Best, 2008-12-23

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Best;  Raadsbesluit

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Best;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef a, van de Gemeentewet

besluit:

tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolrecht 2009 (Verordening rioolrecht 2009).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder afvalwater verstaan water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering;

 • c.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

 • d.

  onder verbruiksperiode verstaan de periode waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. Onder de naam "rioolrecht" wordt geheven een recht van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2. Met betrekking tot het recht als bedoeld in het eerste lid, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het eigendom al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een eigendom – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 3 – ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.

Artikel 3 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 2 bedoeld eigendom blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, worden de rechten geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één eigendom worden aangemerkt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd.

 • 2.

  Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in delaatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 3.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  a watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  b bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 4.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water dat niet als afvalwater is afgevoerd.

Artikel 5 Belastingtarieven

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt:

a.€ 150,72 per jaar voor elke afgevoerde hoeveelheid van 0 tot en met 500 m3 afvalwater;

Bij een afgevoerde hoeveelheid boven 500 m3wordt het tarief onder a. verhoogd met:

 • b.

  € 135,60 per jaar voor elke afgevoerde hoeveelheid van 500m3 of gedeelte daarvan in de categorie boven 500 m3 tot en met 5.000 m3;

 • c.

  € 122,04 per jaar voor elke afgevoerde hoeveelheid van 500m3 of gedeelte daarvan in de categorie boven 5.000 m3 tot en met 10.000 m3;

 • d.

  € 109,80 per jaar voor elke afgevoerde hoeveelheid van 500m3 of gedeelte daarvan in de categorie boven 10.000 m3 tot en met 20.000 m3;

 • e.

  € 98,88 per jaar voor elke afgevoerde hoeveelheid van 500m3 of gedeelte daarvan in de categorie boven 20.000 m3 tot en met 30.000 m3;

 • f.

  € 88,80 per jaar voor elke afgevoerde hoeveelheid van 500m3 of gedeelte daarvan in de categorie boven 30.000 m3 tot en met 40.000 m3;

 • g.

  € 79,92 per jaar voor elke afgevoerde hoeveelheid van 500m3 of gedeelte daarvan in de categorie boven 40.000 m3 tot en met 50.000 m3;

 • h.

  € 72,00per jaar voor elke afgevoerde hoeveelheid van 500m3 of gedeelte daarvan in de categorie boven 50.000 m3.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Voorlopig gevorderde bedragen

Na aanvang van het belastingjaar kunnen van de belastingplichtige voorlopige bedragen worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop de belastingschuld over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld. Het voorlopig gevorderde bedrag wordt vermeld op een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 aangifte

 • 1 De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na afloop van die termijn bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2 Het model voor het uitnodigen tot het doen van aangifte wordt bij afzonderlijk raadsbesluit vastgesteld.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht, in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 65,00, doch minder is dan € 1.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste drie en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolrechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening rioolrecht 2009" van 12 november 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening rioolrecht 2009".

Best,

de gemeenteraad

de griffier de voorzitter