Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2013
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het aanwijzen van een belastingplichige in een keuzesituatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 1 van de Verorderning Onroerende zaakbelastingen; Artikel 3 van de Verordening Rioolrechten; Artikel 4 van de Verordening Reinigingsheffingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2013nieuwe regeling

15-01-2013

De Peperbus 23-01-2013

cb 2013-01.15

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2013

 

 

BELEIDSREGELS VOOR HET AANWIJZEN VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE IN EEN KEUZESITUATIE 2013

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastbaar feit. In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Zwolle een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Begripsomschrijving

 • 1.

  voor de afvalstoffenheffing is sprake van een perceel wanneer er een huishouden wordt gevoerd waarbij tenminste een keuken aanwezig is;

 • 2.

  voor de onroerende-zaakbelastingen is een wooneenheid zelfstandig als naast een keuken ook een eigen toilet en douche aanwezig zijn en de eenheid zelfstandig afsluitbaar is;

 • 3.

  kamerverhuurpand: een woonobject waarbij er sprake is van 1 verhuurder en meerdere huurders die geen gezamenlijk huishouden vormen; iedere gebruiker heeft zelf een huurcontract afgesloten.

 • 4.

  antikraakpand: een pand dat gebruikt wordt door een kleine groep mensen om te voorkomen dat het pand door krakers in gebruik genomen kan worden.

Aanwijzing op verzoek

 • 1.

  Degene die is aangewezen als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht kan schriftelijk een verzoek indienen om aangemerkt te worden als de belastingplichtige voor de gebruikersbelastingen

 • 2.

  Op schriftelijk verzoek van één van de potentiële belastingplichtigen c.q. belanghebbenden, kan van de hieronder vermelde voorkeursvolgorde worden afgeweken.

 • 3.

  Wijzigingen op verzoek ingediend nadat de belastingaanslag reeds is opgelegd, worden pas verwerkt met ingang van het eerstvolgende belastingjaar.

Kamerverhuurpand

Bij een kamerverhuurpand wordt degene die is aangewezen als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt als de belastingplichtige voor de gebruikersbelastingen.

Antikraakpanden

Bij een antikraakpand wordt degene die is aangewezen als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt als de belastingplichtige voor de gebruikersbelastingen, tenzij contractueel met de beheerder van het pand is geregeld dat de beheerder de kosten op zich neemt.

Onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

1.Indien er meer personen genothebbende zijn, gelden de volgende criteria.

1.1. Allereerst wordt bezien of er verschillende categorieën genothebbenden zijn. Indien dat het geval is, wordt de onderstaande volgorde tussen de categorieën aangehouden:

1.1.1 de vruchtgebruiker c.q. de gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2 de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

1.1.3 de erfpachter;

1.1.4 de (bloot) eigenaar of de appartementsgerechtigde.

2.Als één categorie uit meer personen bestaat, wordt aangesloten bij de persoon die in de kadastrale registratie is aangewezen als voornaamst zakelijk gerechtigde.

Onroerende-zaakbelastingen voor gebruik niet-woningen

1.Indien er meerdere gebruikers zijn, gelden de volgende criteria.

1.1. degene die is aangemerkt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, tenzij deze op verzoek van de gemeente gegevens verstrekt, dan gelden de volgende criteria:

1.2.1 degene die de grootste oppervlakte gebruikt;

1.2.2 degene die het langst op het adres is gevestigd (blijkende uit gegevens van de Kamer van Koophandel of het huurcontract);

1.2.3 degene waarvan het huurcontract het langst doorloopt;

1.2.4 een natuurlijk persoon boven een rechtspersoon.

Rioolheffing gebruikersdeel

1.Indien er meerdere gebruikers zijn, geldt het volgende criterium:

1.1. degene die de nutsvoorziening (waterlevering) op naam heeft staan;

1.2. indien de eigenaar de nutsvoorziening op naam heeft staan en er is sprake van een niet-woning, wordt als gebruiker aangemerkt degene die voor de onroerende-zaakbelastingen gebruik als gebruiker is aangemerkt;

1.3. indien de eigenaar de nutsvoorziening op naam heeft staan en er is sprake van een woning, wordt als gebruiker aangemerkt degene die als gebruiker is aangemerkt voor de afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenheffing

1.Indien er meerdere gebruikers zijn, gelden de volgende criteria.

1.1. degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

1.2. degene die naar de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie het langst op het adres staat ingeschreven;

1.3. de oudste in leeftijd;

1.4. bij onzelfstandige wooneenheden met afzonderlijke huisnummers: de eerst gevestigde, of de oudste persoon van het bewoonde deel met het laagste huisnummer.

Overige bepalingen

 • 1.

  Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 3.

  wijzigingen kunnen, indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking.