Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling
CiteertitelReglement Klachtencommissie Woonruimte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet, art. 4 , tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-200501-01-20051e wijziging: art. 5

29-09-2005

Telstar, 14-12-2005

2005.09936d

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gelet op artikel 4, lid 2 van de Huisvestingswet;

gezien het voorstel van de Stuurgroep Samenvoeging d.d. december 2001;

besluit:

vast te stellen het “Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling”.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 • 1.

  de commissie: de Klachtencommissie woonruimteverdeling;

 • 2.

  de verhuurder: de eigenaar van de woonruimte die te huur wordt aangeboden en waarmee een overeenkomst is afgesloten;

 • 3.

  de overeenkomst: de Woonruimteverdelingsovereenkomst tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de verhuurder;

 • 4.

  klacht: een door de burger schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders of de verhuurder kenbaar gemaakt ongenoegen dat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, waardoor een klager rechtstreeks in zijn belang is getroffen en waartegen geen andere voorziening open staat.

Artikel 2 - Instelling commissie

 • 1.

  Er is een commissie.

 • 2.

  De commissie ontvangt terzake de uitoefening van zijn werkzaamheden geen instructies in het algemeen of voor een enkel geval.

Artikel 3 - Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid, die allen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De leden en het plaatsvervangend lid kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuurorgaan en van de verhuurder.

 • 3.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 4 - Secretaris

 • 1.

  Het secretariaat van de commissie wordt bekleed door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

 • 2.

  De aangewezen secretaris is in de uitoefening van de functie uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie. Burgemeester en wethouders stellen ter zake nadere regels vast.

Artikel 5 - Zittingsduur en vergoeding

 • 1.

  De leden en het plaatsvervangend lid worden benoemd voor de duur van de raadsperiode en zijn terstond herbenoembaar. De aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 2.

  Indien een (plaatsvervangend) lid zijn onafhankelijkheid van de gemeente en de verhuurder verliest, treedt hij uit de commissie.

 • 3.

  In de vervanging van tussentijdse aftredende leden en het plaatsvervangend lid wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 4.

  De leden van de commissie ontvangen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, eerste lid van de Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2004, een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

 • 5.

  De leden van de commissie ontvangen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van de Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2004, een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Artikel 6 - Taken commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak het behandelen van klachten als bedoeld in artikel 1 lid 4.

 • 2.

  De commissie verklaart een klacht niet ontvankelijk als de klacht geen betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 1 lid 4.

 • 3.

  De commissie dient, naar aanleiding van de behandeling van klachten, knelpunten die zich voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst, te signaleren en te rapporteren aan het gemeentebestuur en de verhuurder.

 • 4.

  De commissie waarborgt de objectiviteit bij de behandeling van ingediende klachten.

Artikel 7 - Termijnen

 • 1.

  De klager krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk bericht van de commissie dat zijn brief is ontvangen. Gelijktijdig wordt de verhuurder schriftelijk van de inhoud van de klacht op de hoogte gesteld door de commissie.

 • 2.

  De klacht wordt in beginsel binnen twee maanden na ontvangst afgehandeld

 • 3.

  Indien de afhandeling meer tijd vergt, wordt de indiener van de klacht hiervan voor het verstrijken van de termijn van twee maanden schriftelijk op de hoogte gesteld onder vermelding van reden.

 • 4.

  De commissie vergadert zo vaak als zij nodig acht.

 • 5.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 8 -Toegang tot de stukken

 • 1.

  De commissie heeft voor de uitvoering van haar taken toegang tot alle stukken die op de zaak betrekking hebben.

 • 2.

  Indien commissieleden bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij vertrouwelijk karakter kennen dan wel redelijkerwijs kunnen vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht.

Artikel 9 - Horen van de partijen

 • 1.

  Alvorens de commissie een beslissing op een klacht neemt, hoort zij de indiener van de klacht en een vertegenwoordiger van de verhuurder.

 • 2.

  Partijen kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een door hen aan te wijzen persoon. Bij afwezigheid van een der partijen zonder opgaaf van reden kan de commissie besluiten de klacht te behandelen.

Artikel 10 - Werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 2.

  Een uitspraak van de commissie is bindend voor de klager en de verhuurder. De commissie brengt de uitspraak schriftelijk ter kennis aan de klager, de verhuurder en het gemeentebestuur. De uitspraak vermeldt in ieder geval de motivering op grond waarvan de commissie tot haar uitspraak is gekomen.

 • 3.

  Indien de commissie een klacht gegrond verklaart, kan zij bepalen dat aan de klager een vervangend woningaanbod zal worden gedaan waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de grootte, de huurprijs en het type woning, waarvoor klager ten onrechte niet in aanmerking komt.

 • 4.

  De uitspraken van de commissie worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 5.

  Voor haar vergaderingen stelt de commissie zelf een huishoudelijk reglement op.

 • 6.

  De commissie brengt jaarlijks aan het gemeentebestuur en de verhuurder verslag uit van haar werkzaamheden.

Artikel 11 - Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling”

Artikel 12 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 januari 2002.

De secretaris, De voorzitter,