Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening tot instelling van de interne accountantsfunctie en de aanwijzing van de interne accountant (A.B. 1996, no. 6)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening tot instelling van de interne accountantsfunctie en de aanwijzing van de interne accountant (A.B. 1996, no. 6)
CiteertitelVerordening interne accountant Saba 1996
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in deze verordening ontbreekt, is zijn krachtens artikel 84, juncto 105 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen, in werking getreden met ingang van de tiende dag na die van afkondiging.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
08-01-200610-10-2010Artikel 5 en 16

29-12-2005

A.B. 2005, no. 2

09-12-2005
01-01-199708-01-2006Nieuwe regeling

30-12-1996

A.B. 1996, no. 6

10-04-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening tot instelling van de interne accountantsfunctie en de aanwijzing van de interne accountant

 

 

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

Het Eilandgebied Saba: de rechtspersoon Eilandgebied Saba en de bestuursorganen van het Eilandgebied Saba.

Artikel 2

Ten behoeve van het Eilandgebied Saba wordt ingesteld de functie “interne accountant”.

Artikel 3

De interne accountant verricht de volgende werkzaamheden:

 • a.

  de controle op het geldelijk en materieel beheer van de financiën en eigendommen van het eilandgebied in de ruimste zin des woords; deze controle vindt tenminste eenmaal per jaar plaats in geval dat beheer wordt gevoerd door gewone of buitengewone rekenplichtigen;

 • b.

  de controle van de jaarrekeningen en andere verantwoordingen op naleving van de terzake geldende voorschriften en op de overeenstemming met de werkelijkheid;

 • c.

  de controle op de doelmatigheid van het beheer;

 • d.

  de controle die krachtens wettelijke regelingen dient te worden verricht;

 • e.

  het al dan niet op verzoek adviseren van het bestuurscollege over de noodzaak van een bepaald onderzoek;

 • f.

  de ondersteuning bij de inrichting van en het toezicht op de administratieve organisatie en financiële administratie van diensten, afdelingen, bureaus, bedrijven, instellingen en andere instanties, die belast zijn met het geldelijk en materieel beheer van de financiën en eigendommen van het Eilandgebied Saba;

 • g.

  de controle van bedrijven, stichtingen en andere instellingen waarin of waarbij het eilandgebied financieel belang heeft of waaraan het Eilandgebied op welke wijze ook steun verleent.

Artikel 4

Op verzoek van het bestuurscollege kan de interne accountant tevens de volgende werkzaamheden verrichten:

 • a.

  het adviseren en ondersteunen op financieel, bedrijfseconomisch en administratief-organisatorisch gebied;

 • b.

  onderzoek voorafgaande aan de financiële deelneming of steunverlening, bedoeld in onderdeel a.

Artikel 5
 • 1.

  Het Bestuurscollege stelt, na overleg met de interne accountant, de aard en de omvang van de door het interne accountant ten behoeve van het eilandgebied te verrichten werkzaamheden voor het jaar vast in een zogenaamd controle- en adviesplan.

 • 2.

  De interne accountant legt voor aanvang van de werkzaamheden het Bestuurscollege een offerte betreffende het controle- en adviesplan ter goedkeuring voor.

Artikel 6
 • 1.

  De interne accountant rapporteert schriftelijk aan het Bestuurscollege over de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3 en 4.

 • 2.

  De rapporten betreffende de controle, bedoeld in artikel 3, onderdeel a tot en met d, en artikel 4, onderdeel a, geven in ieder geval een oordeel over de vraag of:

  • a.

   de afgelegde rekening en verantwoording in overeenstemming is met de werkelijkheid;

  • b.

   de uitgaven rechtmatig zijn;

  • c.

   de uitgaven wetmatig zijn;

  • d.

   het beheer doelmatig is uitgevoerd.

 • 3.

  De interne accountant voegt aan de rapporten, bedoeld in het tweede lid, alle bemerkingen en bedenkingen toe over het gevoerde beheer, die hem in het belang van het Eilandgebied nuttig of wenselijk voorkomen.

Artikel 7
 • 1.

  Het bestuurscollege en de interne accountant plegen tenminste één keer in de drie maanden overleg.

 • 2.

  Dat overleg heeft tot doel de samenwerking tussen het Bestuurscollege en de interne acountant te begeleiden, nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en eventuele knelpunten op te lossen.

Artikel 8
 • 1.

  Het Bestuurscollege stelt uiterlijk één maand vóór de aanvang van elk kwartaal aan de interne accountant een voorschot beschikbaar, ten bedrage van 25 ten honderd van de geraamde kosten, bedoeld in artikel 5, tweede lid.

 • 2.

  De interne accountant dient per kwartaal of na afronding van overeengekomen werkzaamheden een declaratie in bij de afdeling financiën van het Eilandgebied Saba.

 • 3.

  Afrekening vindt plaats op basis van de door de interne accountant ingediende declaraties.

 • 4.

  Overschrijding van de kostenraming vindt uitsluitend plaats na voorafgaand overleg met en schriftelijke toestemming van het Bestuurscollege.

Artikel 9
 • 1.

  De interne accountant pleegt nauw overleg met de Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen over de uitvoering van de controle, bedoeld in artikel 3, onderdeel a tot en met d.

 • 2.

  De interne accountant stuurt de Algemene Rekenkamer twee afschriften van de rapporten betreffende de controle, bedoeld in het eerste lid, voor mogelijk gebruik door de Algemene Rekenkamer als bedoeld in artikel 24, zes lid, van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen (P.B. 1988, nr. 84).

 • 3.

  De communicatie tussen de interne accountant en de Algemene Rekenkamer, verband houdende met de rapporten, bedoeld in het tweede lid, geschiedt schriftelijk.

 • 4.

  De interne accountant verzendt een kopie van de correspondentie, bedoeld in het derde lid, aan het bestuurscollege.

Artikel 10

De registeraccountants, werkzaam bij of verbonden aan de interne accountant, nemen de Gedrags- en Beroepsregels zoals vastgesteld door het Nederlands Instituut van Registeraccountants in acht.

Artikel 11

De personeelsleden van de buitendienst van de interne accountant zijn bevoegd elke plaats te betreden voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 12
 • 1.

  De personeelsleden van de buitendienst van de interne accountant zijn bevoegde inzage te verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2.

  Zij zijn bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.

 • 3.

  Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, zijn zij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs.

Artikel 13

De personeelsleden van de buitendienst van de interne accountant zijn bevoegd inlichtingen te verlangen voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 14
 • 1.

  Een ieder is verplicht aan de personeelsleden van de buitendienst van de interne accountant alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen verlangen ter uitoefening van hun taak.

 • 2.

  Zij die uit hoofde van ambt, beroep en wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover hun geheimhoudingsplicht zich daartoe uitstrekt.

Artikel 15
 • 1.

  Bij de uitoefening van hun taak dragen de personeelsleden van de buitendienst van de interne accountant een legitimatiebewijs bij zich.

 • 2.

  Het legitimatiebewijs bevat een foto van de houder daarvan en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid.

 • 3.

  Desgevraagd toont de houder daarvan het legitimatiebewijs aanstonds.

Artikel 16
 • 1.

  Op voordracht van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Saba wijst de Eilandsraad jaarlijks vóór de aanvang van het kalenderjaar de interne accountant aan.

 • 2.

  Indien er geen voordracht door het Bestuurscollege plaatsvindt dan wel geen aanwijzing door de eilandsraad plaatsvindt, is de aanwijzing van de interne accountant van het voorafgaande jaar met een jaar verlengd.

Artikel 17
 • 1.

  Deze Eilandsverordening treedt in werking op 1 januari 1997.

 • 2.

  Zij kan worden aangehaald als “verordening interne accountant Saba 1996”.