Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening winkeltijden Korendijk 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Korendijk 2012
CiteertitelVerordening winkeltijden Korendijk 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201301-01-201318-04-2013nieuwe regeling

11-12-2012

Gemeenteblad 2013, 1

2012/1234

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Korendijk 2012

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juli 2012,

kenmerk KNDK/2012/1234;

 

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING WINKELTIJDEN KORENDIJK 2012

Verordening winkeltijden Korendijk 2012

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Korendijk.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffingintrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op door het college aan te wijzen feestdagen.

 • 2.

  Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6. Ontheffing feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft feestdagen, voor zover deze niet betrekking hebben op een zondag vallende Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag eerste Kerstdag en tweede Kerstdag, ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 7. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De gemeenteraad kan bepalen dat de vrijstelling als bedoeld in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien woon- en leefsituaties of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9. Intrekking voorgaande regeling

De op 27 augustus 1996 vastgestelde Verordening winkeltijden Korendijk wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op1 januari 2013.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Korendijk 2012.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2012.

 

De griffier, De voorzitter,

A.Goslings. R.W.J. Melissant-Briene.