Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Aanwijzings- en mandaatbesluit belastingen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en mandaatbesluit belastingen 2009
CiteertitelAanwijzings- en mandaatbesluit belastingen 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is vastgesteld op 24-02-2009 en op 01-01-2009 in werking getreden. Vastgesteld door: het college van burgemeester en wethouders, en de heffingsambtenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet 
 2. CAR/PNUWO
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen 
 4. Invorderingswet 1990 
 5. Algemene wet bestuursrecht 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-200901-01-2009nieuwe regeling

24-02-2009

Telstar, 08-07-2009

2009.01845

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en mandaatbesluit belastingen 2009

 

 

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

besluit:

 • I.

  Het hoofd van de afdeling Backoffice Publiekszaken aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen (hierna te noemen: de heffingsambtenaar), dan wel zijn of haar plaatsvervanger.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na publicatie en terugwerkt tot 1 januari 2009.

Pijnacker, 24 februari 2009

Het college voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp;

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet;

gelet op artikel artikel 2.1. van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling / Pijnackerse-Nootdorpse Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

besluit:

 • I.

  Aan te wijzen als gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen:

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na publicatie en terugwerkt tot 1 januari 2009.

Pijnacker, 24 februari 2009

Het college voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,  

Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet Waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

besluit:

 • I.

  Aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

  • a.

   het hoofd van de afdeling Backoffice Publiekszaken;

  • b.

   de medewerkers van het team gegevensbeheer, taakveld belastingen van de afdeling Backoffice Publiekszaken;

  • c.

   de belastingdeurwaarder;

  • d.

   de marktmeester.

 • II.

  Aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47,49 en 50, 51en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

  • a.

   het hoofd van de afdeling Backoffice Publiekszaken;

  • b.

   de medewerkers van het team gegevensbeheer, taakveld belastingen van de afdeling Backoffice Publiekszaken;

  • c.

   de belastingdeurwaarder.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na publicatie en terugwerkt tot 1 januari 2009.

Pijnacker, 24 februari 2009

Het college voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,  

Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp;

gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

Pijnacker, 24 februari 2009

Het college voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

De heffingsambtenaar van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 • I.

  De marktmeester te mandateren om namens hem op te treden voor het heffen en invorderen van marktgeld op grond van de Verordening marktgeld.

 • II.

  De medewerkers van het team gegevensbeheer, taakveld belastingen van de afdeling Backoffice Publiekszaken te mandateren om namens hem op te treden voor het beslissen belastingaanslagen op grond van de Verordening hondenbelasting, de Verordening rioolrechten, de Verordening reinigingsheffingen, de Verordening Baatbelasting reconstructie de Boezemweg, de Verordening onroerende-zaakbelastingen, de Legesverordening, alsmede voor het beslissen op bezwaarschriften tegen beschikkingen tot waardevaststelling zoals bedoeld in de Wet Waardering onroerende zaken.

 • III.

  De directeuren van de instellingen voor sociale woningbouw, werkzaam in Pijnacker-Nootdorp, alsmede de hoofden woondiensten van deze instellingen, te mandateren om namens hem op te treden voor het heffen en invorderen van de leges als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening.

 • IV.

  De directeur van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex te mandateren om namens hem op te treden voor het heffen en invorderen van het reinigingsrecht als bedoeld in artikel 2.1 van de Tarieventabel van de Verordening reinigingsheffingen.

 • V.

  Aan deze mandateringen de voorwaarde te verbinden dat ondermandaat niet is toegestaan, met dien verstande dat de directeur van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex wordt toegestaan zijn bevoegdheid als bedoeld onder IV onder te mandateren aan een hiërarchisch ondergeschikte medewerker.

 • VI.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na publicatie en terugwerkt tot 1 januari 2009.

Pijnacker, 24 februari 2009

De heffingsambtenaar voornoemd,

(Handtekening)

MACHTIGINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

De heffingsambtenaar van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gelet op artikel 8:24 juncto artikel 8:59 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

het hoofd van de afdeling Backoffice Publiekszaken en de medewerkers van het team gegevensbeheer, taakveld belastingen van de afdeling Backoffice Publiekszaken te machtigen hem tot in alle instanties te vertegenwoordigen en het woord te voeren bij de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures gericht tegen zijn besluiten.

Pijnacker, 24 februari 2009

De heffingsambtenaar voornoemd,

(Handtekening)