Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprechtspositie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Schagen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-201301-07-2014nieuwe regeling

03-01-2013

Schager Weekblad, 20 februari 2013

2013-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013

De raad van de gemeente Schagen;

 

gelezen het voorstel van de Stuurgroep HSZ;

 

gezien de besluiten van de drie afzonderlijke fusiegemeenten, Harenkarspel, Schagen en Zijpe (fusieraad);

 

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

 

gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

 

besluit vast te stellen de volgende verordening;

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet;

 • b.

  Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 • c.

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

 • d.

  Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

 • e.

  Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

 • f.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • g.

  Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;

 • h.

  raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

 • i.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • j.

  gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden

De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 5 (40.001 - 60.000 inwoners) vastgestelde maximum.

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1.

  De vergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5 (40.001 – 60.000 inwoners), vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, is in afwijking van het eerste lid de onkostenvergoeding gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5 (40.001-60.000 inwoners), vermeld in tabel III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 4 Vergoeding fractievoorzitters

 • 1.

  Naast de vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, ontvangen fractievoorzitters voor de duur van hun voorzitterschap per jaar een toelage gelijk aan 1,2% van de vergoeding op jaarbasis en een toelage gelijk aan 0,4% van de vergoeding op jaarbasis voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt. De toelagen tezamen bedragen ten hoogste 6,4% van de vergoeding op jaarbasis.

 • 2.

  Voor toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester vast:

  • a.

   Hoeveel leden een fractie telt;

  • b.

   De duur van het fractievoorzitterschap.

Artikel 5 Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1.

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 • 2.

  De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 6 Reiskosten

 • 1.

  Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 7 Verblijfkosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed, volgens de normen zoals die gelden voor rijksambtenaren, die zijn neergelegd in het Reisbesluit binnenland.

Artikel 8 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het beschikbare budget.

Artikel 9 iPad

 • 1.

  Op aanvraag stelt het college het raadslid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een iPad, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking.

 • 2.

  Het raadslid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 10 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke

arbeidsongeschiktheid.

Artikel 11 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 • 1.

  In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 2.

  In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 12 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad

 • 1.

  Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

Artikel 13 Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

 • 1.

  De artikelen 2 tot en met 4 en 8 blijven van toepassing op het raadslid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.

 • 2.

  De artikelen 1 tot en met 7, 8, eerste, tweede lid, en 9 tot en met 10 van deze verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 14 Onkostenvergoeding

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5 (40.001 tot 60.000 inwoners) vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 15 Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 16 Zakelijke reiskosten

 • 1.

  Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 14 vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 14 bedoelde reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt. De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

  • c.

   een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten, volgens de normen zoals die gelden voor rijksambtenaren, die zijn neergelegd in het Reisbesluit binnenland.

Artikel 17 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederlands maakt, worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfskosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 18 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 19 iPad

 • 1.

  Op aanvraag wordt de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het ambt een iPad, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De wethouder ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 20 Mobiele telefoon

 • 1.

  Op aanvraag wordt de wethouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 4.

  De onkostenvergoeding voor wethouders wordt bij het in bruikleen geven van een telefoon naar evenredigheid verlaagd.

Artikel 21 Reiskosten, pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • 1.

  Reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • 2.

  Verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Hoofdstuk IV Voorzieningen voor commissieleden

Artikel 22 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1.

  De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 3 (20.001-50.000 inwoners) vermeld in tabel IV.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3.

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

  • a.

   als raadslid of wethouder;

  • b.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  • c.

   als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

 • 4.

  De raad kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een hogere vergoeding vaststellen, gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor gemeenteklasse 4 vastgestelde maximum, ten aanzien van:

  • a.

   een lid van een commissie die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelname aan haar werkzaamheden is aangetrokken, en

  • b.

   een lid van een commissie ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid.

Artikel 23 Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Aan het lid van de commissie, dat geen raadslid of wethouder is en niet in zijn hoedanigheid van ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd, worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed. De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijk reiskosten.

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakt noodzakelijk reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid worden de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen binnen en buiten het grondgebied van de gemeente vergoed overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 24 Buitenlandse reis of excursie

 • 1.

  De gemeenteraad kan een commissie uit de gemeenteraad toestemming verlenen voor een reis of excursie naar het buitenland. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde reis of excursie wordt door of vanwege de gemeente georganiseerd.

 • 3.

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfskosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 25 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een commissielid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  Het commissielid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het commissielidmaatschap. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het beschikbare budget voor raadsleden.

Hoofdstuk V De procedure van declaratie

Artikel 26 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door

 • a.

  betaling uit eigen middelen; of

 • b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

Artikel 27 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 6, 7, 15, 16 en 21 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid of commissielid dient het declaratieformulier binnen twee maanden in bij de griffier onder bijvoeging van de originele bewijsstukken. De wethouder dient het declaratieformulier binnen twee maanden in bij de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 28 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 8, 18 en 25 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3.

  Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen twee maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 29 Intrekking oude verordening

De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006 (II) van de gemeente Schagen, de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 van de gemeente Harenkarspel, de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Zijpe 2006 (2) worden ingetrokken.

Artikel 30 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na publicatie met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013.

Artikel 31 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

“Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013”

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schagen op 3 januari 2013.

Griffier, Voorzitter,